สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฝางชนูปถัมภ์ 27 22 19 68 74 9 5 0 88
2 ไชยปราการ 25 15 17 57 63 13 1 1 77
3 รังษีวิทยา 20 16 6 42 46 15 3 0 64
4 ราชประชานุเคราะห์30 15 10 3 28 40 15 8 0 63
5 เชียงดาววิทยาคม 14 10 9 33 50 11 3 0 64
6 เวียงแหงวิทยาคม 12 8 11 31 49 19 5 0 73
7 อรุโณทัยวิทยาคม 11 11 8 30 39 15 6 1 60
8 แม่อายวิทยาคม 11 10 7 28 41 8 1 1 50
9 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 7 5 2 14 20 6 2 2 28
10 รัตนาเอื้อวิทยา 5 6 3 14 30 15 8 0 53
11 ฉือจี้เชียงใหม่ 4 6 5 15 31 20 5 1 56
12 สายอักษร 4 2 2 8 18 6 1 0 25
13 แกน้อยศึกษา 3 2 3 8 13 7 2 0 22
14 บ้านสันต้นหมื้อ 3 2 3 8 12 2 3 1 17
15 ศีลรวี 2 1 3 6 12 6 2 0 20
16 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 2 1 0 3 4 4 2 1 10
รวม 165 127 101 393 542 171 57 8 770