หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
2 นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
3 ว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
4 นางทิพากร ทิพจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
5 นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
6 นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
7 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
8 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
9 นางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3  
10 นางสาวศศิธร สรรพจารย์ ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
11 นางสาวดาววิภา มีบุญ ครูโรงเรียนไชยปราการ ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
12 นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
13 นางสาวธิญาดา ปันต๊ะ ครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
14 นายอภิรัก อภิวงค์งาม ครูโรงเรียนแกน้อยศึกษา ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
15 นางสาวทิพวรรณ แสนมงคล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
16 นางฟ้ารุ่ง สายประดิษฐ์ ครูโรงเรียนศีลรวี ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
17 นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
18 นายวิษณุกรณ์ ชำนาญ ครูโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
19 นายนวพงศ์ เปียนาค ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
20 นางสาวศิวพร สุขแยง ครูโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
21 นางสาวพิราวรรณ์ ปวนแดง ครูโรงเรียนรังษีวิทยา ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
22 นางสาวชญาพิมพ์ กองมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
23 นางกัญจน์ชญา ชูจันทร์ ครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
24 นางสาวศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์ ครูโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
25 นายลิขิต กล้าหาญ ครูโรงเรียนสายอักษร ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
26 นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
27 นางเกศรา สิงห์ใจ ครูโรงเรียนรังษีวิทยา ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน  
28 นายสุเทพ ลิอุบล ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
29 นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
30 นางสาวศิริขวัญ วรรณา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
31 นางสาวกาญจนา โปธา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
32 นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
33 นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
34 นายศิริวุฒิ กุลคำ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร.090-4658751
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]