หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา โพธิศรีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณ ศรีเงินโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางภูสิริน ตาอิ่นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิตย์ เซ็นนันท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางชฎากาญจน์ อินชัยวงศ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา วงค์เทพโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวจิราภา คำวงค์ษาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางภัทรภรณ์ ศรีถาวรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต สมหงษ์โรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สรรพสุขโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายธาร ธรรมธิโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวเทวิกา บัตรประโคนโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ไชยศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ เรือนวินโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกีรัตยา นันทจันทร์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา หล่อใจโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันจิรา พุทธิมาโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวชญาพิมพ์ กองมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพย์ เจริญหิรัญกุลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภาภรณ์ ปกติโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมธุรส กิติมูลโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เซ็นนันท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางอัญธิฌา มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกรณ์กัญมณี ศักดิ์ธนสิริโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ อิ่มเย็นโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรินญา ใสคำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ พะทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสัญญารัก นุตาลัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายจงกลชัย ใจปัญญาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา ยะเปี๊ยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางชนชล มาขัติยะโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายอาบบุญ สมชำนาญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ พจน์สุจริตโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกีรฏิยา กันทะนันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรดารินทร์ คำแดงโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ อภิวงค์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวอโนทัย วังหมื่นโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทองโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกีรกานต์ คำขาวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธาราพร มั่นอ่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นางสาวนาตยา ป้องกันโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นางณภัทร จองเซโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุมิตร สมสวยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
9. นายพงศ์พิชศร สิงคะตาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
10. นางสาวธิญาดา ปันต๊ะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา โปธาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ์ เลื่อนประไพโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายเฉลิมพล กี่เม้งโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นายพงศ์พันธ์ แก้วจันทร์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสหนันท์ ปัญญาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ มณีกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา มหานันต์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัฐ กันทาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักษณ์สุดา จันทร์น้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ผ่องใสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกฤษฏิ์ ศรีมาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางนวพร ชัยยาศรีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ มณีกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา มหานันต์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัฐ กันทาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักษณ์สุดา จันทร์น้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ผ่องใสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกฤษฏิ์ ศรีมาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพร ชัยยาศรีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ กิติยศโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาววิภา มีบุญโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายปัญจพัฒน์ พรรชิรวิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล กันอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวิมล ใบตันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ทำคำโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสิฐ คำภิโรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหยาดพิรุณ พะยาจู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิ่มพรรณ ปัญญาไหวโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ อินสอนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางสาวอลิษา รำไพโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางพนิดา เพียรโคตรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นายเฉลิมพล ปักเกโสโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
7. นายสมจิตร บุญประเสริฐโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศุภาภรณ์ ธิติเศรษฐโสภณโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ อินทะกองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญมณี บุญเล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
11. นายอิมล กันอินท์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
12. นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างกุยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
13. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร แก้วใจมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ ไชยะหมื่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปุญญิศา สมมิตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสโรชา สอนศรีนุสรณ์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
7. นางรัตนา กิจต๊ะสัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
8. นางสรารัตน์ อภิวงค์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
9. นายธนพงศ์ อภิวงค์งามโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ์ สมผิวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยพร นันธิกูลโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชญานิศา เป็งจัทร์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นายวรวิทย์ ศรีชุมโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นางธมลวรรณ เหน่คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรวณิชภา ผลมากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภาวิณี ณัทศรีใสโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ธิรา อินทะพันธ์ุโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดา จ๋าก๋างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายศราวุธ สุขแดงโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายวรัญญู รีบเร่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางจรรยา ชัยอินทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกัญญจน์ชญา ชูจันทร์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมหกิจ ไชยราชโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ปัญญาธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรัตน์ สิงห์อ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นายกรันย์ชัยการ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเกศนีย์ จันทร์ตะมะโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑรัตน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ ปัญญาดิบวงศ์โรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสาววัลยา กองแก้วโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจนี สุยะวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ใสศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภรรนิภา คำจันต๊ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลยา กองแก้วโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ วงเคราโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธิกุล ปิยะจันทร์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายอภิรัก อภิวงค์งามโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริรัษต์ วงค์สุภาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาววาสนา ทราบเขียวโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล จันทร์บุญโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
6. นายจตุรงค์ ใจสมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจีรสิทธิ์ พรหมเสนโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ฉายศิริโรงเรียนศีลรวีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญพิชชา สิริแปงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางสาววิการดา ฟักทองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิญาภา คำภิลาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้างโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนริศ อากาศทิพย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ สารภีโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิกานดา ฟักทองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวนฤมล กอบแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ ศรีวิชัยโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู รีบเร่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สมวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวปุญญาพร ประทุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปันโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นายอุดร ปงกาวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ ศรีวิชัยโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวิมล จันทร์บุญโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
5. นายอนันต์ธเนศ หาชัยอินทร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ขันธปราบโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรี มีสวัสดิ์โรงเรียนศีลระวีรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ ใจเปรมปรีด์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวรุ่ง สิทธิขันแก้วโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นายฐิติคมภ์ เขนยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปุญญาพร ประทุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรลาศ ปีน้อยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางปิยนุช เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
7. นายชัยวุฒิ ไฝคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปันทีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ มอญแสงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัย พงค์กู่โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางปิยภัคร บุญถึงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพล สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร สิงห์คำโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวภัฎฐ์ธีรา รัตนทวีชัยพรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ บุญเรือนยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายชินาทิน น้อยคำมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
5. นายอิทธิพล อินถาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ภูขาวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ระวี ประหยัดยอดโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐวุฒิ กำปั่นทองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิริยวัตร ติใหม่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกุลชาติ ปั๋นขันโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุณหวัต คำโพธิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์โรงเรียนศีลรวีกรรมการและเลขานุการ
5. นางพรรณทิพย์ภา นำบุญจิตต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้วโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตันโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย กวงแหวนโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายปิยะพงษ์ มอญแสงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนภสินธ์ุ เขตแดนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน เกิดปัญญาเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ มอญแสงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเสาวคนธ์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนุชกานต์ พงศ์พันธ์สกุณาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสิงห์คำ กุยเขียวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจยะสารโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสันต์ ณ.เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวภัฎฐ์ธีรา รัตนทวีชัยพรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ กะมะลานนท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นายชัยนรินทร์ กำแพงแก้วโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
4. นางสาวนาถนารี นุสุริยาโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
6. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณโรงเรียนไชยปราการที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เป็งปานันท์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คำจันทร์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนิษฐ์ คำลือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายจีราวัฒน์ จั๋นต๊ะวงค์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายอุดม แหลมจริงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภรณ์ โสภาสถาวรกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุดาพร วงษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สุริยมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา ใจคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล กินณรงค์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐฐิณี คำแสนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววารุณี สัตยพานิชโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจินตนา รังษีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ โสภาเลิศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริสา กันทะคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายสาคร สีเงินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นายศตวรรต ดาวจรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวรัชนีพร สุทธวงค์โรงเรียนศีลรวีกรรมการ
7. นายพีระพงษ์ นายหน่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรีโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
9. นายธนพล ยอดเกิดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางกุลยารัศมิ์ คณายุทธพงศ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีรัตน์ ลังกากาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ยองจาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ ศิริวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายรณชัย ใจคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นายสิทธิกร เสียงห้าวโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ มังกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
7. นายรัฐนพงษ์ กิติกุลพิรัชย์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
8. นายจำเริญ ทินนินโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
9. นายพรชัย จินะทาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธราธร อุ่นธงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพักตร์ อินคงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ ปัญญาดิบวงศ์โรงเรียนแกน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายกิตติพล ปัญญาโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
5. นายวัฒนา สุมามาลย์โรงเรียนศีลรวีกรรมการ
6. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุมามาลย์โรงเรียนศีลรวีประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกิตติพล ปัญญาโรงเรียนศีลรวีประธานกรรมการ
2. นายธราธร อุ่นธงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพักตร์ อินคงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ ปัญญาดิบวงศ์โรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สุมามาลย์โรงเรียนศีลรวีรองประธานกรรมการ
3. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพักตร์ อินคงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์ศิริ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายธราธร อุ่นธงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพักตร์ อินคงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนร้ตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุดเขต ศรีอิศรางกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกิตติพร พุฒแก้วโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกิตติพร พุฒแก้วโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกิตติพร พุฒแก้วโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางกิตติพร พุฒแก้วโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวริชชุดา ปิ่นทองโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวริชชุดา ปิ่นทองโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวริชชุดา ปิ่นทองโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวริชชุดา ปิ่นทองโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายกฤษณะ วงศ์รินโรงเรียนแกน้อยศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งสุริยา อาปามะเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ แสนตันใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรุ่งสุริยา อาปามะเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ แสนตันใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งสุริยา อาปามะเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ แสนตันใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรุ่งสุริยา อาปามะเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ แสนตันใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายรุ่งสุริยา อาปามะเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ถาอ้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุปราณี คำลือ โรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทับทิม ตาไหวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพานิษฐ์ ไข่ทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ทาปัญโญโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
5. นางเซ่าซู แซ่จางโรงเรียนรังษีวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาลัย อินทจักร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี คำลือโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพานิษฐ์ ไข่ทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวทับทิม ตาไหวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางอำไพ สายชลเลิศมงคลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนัฏชฎามาศ สุวรรณโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรดา จันทระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ก้างส่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางสาวทับทิม ตาไหวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนศีลรวีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุปราณี คำลือโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่ปรึกษา
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี คำลือโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทับทิม ตาไหวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย แซ่จางโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี คำลือโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนัฏชฎามาศ สุวรรณโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรดา จันทระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมปินโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี คำลือโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายการุณ เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายการุณ เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายณัฎฐ์ชนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ตามี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริขวัญ วรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ตามี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ บุญประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริขวัญ วรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ บุญประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นายสุชิน ตามี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากานต์ บุญสิทธิ์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาณิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ อภิวงษ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤพร จะมูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
6. นางสาววาสนา เดชะกุศลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สรรพสุขโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญมณี วงศ์ต่อมโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัญชพร วิเชียรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนวพงศ์ เปียนาคโรงเรียนบ้านสันหมื้อกรรมการ
6. นายพิชห์ชากรณ์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
7. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ พานทองโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เดชะกุลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา กงไกรราชโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เดชะกุศลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ปินชัยโรงเรียนฉือจี้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญาโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญาโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
5. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญาโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ปันชัยโรงเรียนฉือจี้รองประธานกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิรินธร์นิตา อินทะพันธ์ุโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญาโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐินี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ แก้วดวงใจโรงเรียนศีลวีกรรมการ
5. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวีระพันธ์ ธรรมใจโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมฤทธิ์ ต๊ะปันโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พันหนองว้าโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30รองประธานกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายษมากร ฤกษ์กิจวิทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพันธ์ุ ธรรมใจโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพันธุ์ ธรรมใจโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพันธุ์ ธรรมใจโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายสุุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ จับใจนายโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ครกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธีรศักดิ์ ครกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
4. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นายโสพล พุทธิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ เสื้อมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายอารีย์ บุญชัยดุ้งโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นายโสพล พุทธิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสายันต์ เสื้อมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี กันทะพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนียา ตาแก้วโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรปรียา ชัยเงินโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางสาวรัชญา นึกเร็วโรงเรียนศีลวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรปรียา ชัยเงินโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางสาวรัชญา นึกเร็วโรงเรียนศีลวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายลิิขิต ปันดูโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทิพย์ เขียวธรรมโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชญา นึกเร็วโรงเรียนศีลวีรองประธานกรรมการ
3. นางณัชกมล นพคุณโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชญา นึกเร็วโรงเรียนศีลรวีรองประธานกรรมการ
3. นางณัชกมล นพคุณโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชาภรณ์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชญา นึกเร็วโรงเรียนศีลวีกรรมการ
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายพิชห์ชาภรณ์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ไชยวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เตชะรังษีโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี กันทะพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชญา นึกเร็วโรงเรียนศีลวีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สิงห์แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางณัชกมล นพคุณโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรปรียา ชัยเงินโรงเรียนฉือจี้รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวธนาวดี กันทะพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30รองประธานกรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร สิงห์แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจนา ทิพยางกูรโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30กรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจนา ทิพยางกูรโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัญธิฌา มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ รุ่งเรืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญ์ศิริ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพล ปัญญาโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
5. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพักตร์ อินคงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา สุมามาลย์โรงเรียนศีลรวีกรรมการ
5. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธราธร อุ่นธงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัย สมเครือโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พันหนองว้าโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ชัยมงคลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พันหนองว้าโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พระสว่างโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนฝางชนูถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พันหนองว้าโรงเรียนราชประชานุเคาระห์30กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร.090-4658751
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]