รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ l โรงเรียนแมริมวิทยาคม l โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นนาค
 
1. นางธนวรรณ  มหายศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชนัสดาว  จอมหาร
 
1. นายนริส  บัววิรัตน์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมผกา  ถนอมรุ่งเรือง
 
1. นางอรทัย  ชุมภูคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวพรประทาน  ญาณปัญญา
 
1. นางสาวสุภัค  ธารา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงรัญชนิดา  ถีราวุฒิ
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีธิเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริ
 
1. นางวรปฐมา  จองทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันต๊ะ
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปราณี  เกิดอาชาชาญ
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  คล้ายโตนด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ผ่องเดช
3. เด็กหญิงเกษร  พงษ์สิทธิ์
 
1. นางสาวศิริธร  สมจ๊ะ
2. นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวฎิญาภัคร  อุ่นแสง
2. นายปีย์  อินจันทร์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  จ้าวเจริญ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นางสาวอัญชลี  วงค์จุมปู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภา  วงค์ชัย
2. เด็กหญิงอารีลักษณ์  ตุ้ยหล้า
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เล
2. นางสาวภัทราวดี  รูปใหญ่
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นางสาวพิลาศศิริ  เสริมพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวทิพย์อาภา  เกิดกุญชร
 
1. นางเจียมใจ  พันธ์พัฒนกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาววิชุดา  ชุนหชา
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมจินดา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงจิระนันท์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงธิตารีย์  ศรียะพงศ์
3. เด็กหญิงเหมย  นาหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ปรมชวลิตโรจน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรพงษ์พัฒน์  แซ่เฒ่า
2. สามเณรรณชัย  เตวิน
3. สามเณรสุริยา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แสนปินตา
2. นายกิตติศักดิ์  จิตรานุกูลกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  โปธา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงเข็มทอง  กาตะโล
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาตะโล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวช่อชมพู  เข็มจรูญ
2. นางสาวพรชิตา  แซ่เคอ
3. นายศรัณย์  จันทร์แดง
 
1. นางทัศนีย์  จิตไพโรจน์
2. นางสาวกฤษณา  จองมน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายคีตา  อุทโยธา
2. เด็กชายธีเดช  ชั้นสุวรรณ
 
1. นายเชิดชัย  ลำนวล
2. นายภูวรินทร์  ชัยชาญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายณัฐพงศ์  จำปีเทศ
2. นางสาวสุภัสสรา  รุจิธรรมกุล
 
1. นายภูมิศิษฐ์  ภัทราธนคัมภีร์
2. นายประวิทย์  กันทาทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์แปงเงิน
 
1. นางสุจิตรา  ขุนคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายแสงเมือง  บุญเวียง
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนพนิต  ดาวลอย
2. เด็กหญิงพจณิชา  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงอาภัสรา  รังศรี
 
1. นางวรรธนภรณ์  ตรียาพันธ์
2. นางดวงเดือน  คุณยศยิ่ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อินทะนนท์
2. นางสาววัชราภรณ์  กันคำ
3. นางสาวอรรทิรา  วิชาเพียร
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายพงษ์ศักดิ์  ล่าอ๊อต
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหล็กดี
2. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สะปันนา
3. เด็กหญิงเบญจพร  ฟูคำ
 
1. นางสาวมยุรีย์  ขันรินทร์คำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  บังราช
2. นางสาววชิรพร  กองอินตา
3. นางสาววชิรพรรณ  กองอินตา
 
1. นางดวงดารา  โกสินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วงค์นำ
3. เด็กชายศุภโชค  สุวรรณ
 
1. นางวนิดา  กิติลือ
2. นางทวีพร  ฟูวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพิยดา  ศุภาวิศิษฐ์
2. นางสาววิภาลักษณ์  สะหลี
3. นางสาวเกวลิน  พวงมาก
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางกรณ์กาญจน์  ภัทราธนคัมภีร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  สัญโญ
2. นางสาวสมใจ  คงคาใส่
3. นางสาวเงิน  สิงทอน
 
1. นางภิรญา  คงแสงเพชร
2. นางสาววิสุธิดา  ธัญญะวานิช
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกมณี  มณีโสภณ
2. นางสาวปริญญา  วิชัยแสน
3. นางสาวพัฒนวดี  ปัญญาพงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เป็งแก้ว
2. นางสุกัญญา  ล่าอ๊อต
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธีรเทพ  ศรีงามช้อย
2. เด็กชายราชัน  รัชตโสตถิ์
 
1. นางสุพิชสิณี  โรจน์จันทร์ดา
2. นางทองมุข  โปธา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายชินวัตร  ดวงจันทร์
2. นางสาววรรณวิษา  คุณชนะ
 
1. นายการุณ  เชิดชู
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายภาคภูมิ   ปัญญาจารณ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  หว้าสิริวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกานต์  บุญมามาก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นวลศรี
 
1. นายเสถียร  กันธิยะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จีวา
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  อินชัย
3. นายวิศิษฐ์  แซ่จาง
4. นางสาวสุธิสา  จีวา
5. เด็กหญิงใหม่  อ่วยเยอะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางสาวณัฎฐ์วรัตน์  อินสุวรรณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สุภารักษ์
2. นางสาวณัฐนันท์  ศิริอำมาต
3. นางสาวธิติมา  สุวรรณปราการ
4. นางสาวสุจิตรา  อินทจักร์
5. นางสาวอังธิตา  ทองราช
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางอ้อยทิพย์  ดวงจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงพริ้งเพรา  วงค์คำมา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันติวา
3. เด็กหญิงสินีนาถ  ช่างแต่ง
4. เด็กหญิงสุวัจนี  ทองงาม
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  โปธนันท์
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
2. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ใจสม
2. นางสาวกุลรัตน์  ใจเมือง
3. นางสาวชนากานต์  ศิริคำ
4. นางสาวรุจิรา  ฟองมูล
5. นางสาวอภิชญา  เงาใส
 
1. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
2. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  ลีลาเจริญทอง
2. เด็กหญิงดลยา  ครองยุทธ
3. เด็กหญิงปริตา  เขื่อนวงค์วัน
4. นางสาววิภาวี  คุณยศยิ่ง
5. เด็กหญิงเกวลิน  เสนทิพย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่วงแผน
2. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  ธรรมชาติ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  แซ่ย่าง
3. นายนนทวัช  บุญมี
4. นางสาวนาฏนารี  สีเทา
5. นางสาวศศิพิมพ์  อึ่งเส็ง
 
1. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
2. นางสาวจารีรัตน์  บุตรดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ธนจรัสพงศ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ดวงทิพย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพวย  ปู่ต๊ะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่หมี่
2. เด็กชายศิวราช  เงินคำจันทร์
 
1. นางสาววราพร  จินาพร
2. นางสาวศิริวรรณ  กุลนาวี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ใหม่ซ้าย
2. นายอมรเทพ  แปงคำ
 
1. พระใบฎีกากิตติชัย  กิตติสาโร
2. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ต้นหนองดู่
2. เด็กหญิงนารีนุช  พุทธา
3. เด็กหญิงปภาวินี  อุดใจ
4. นางสาวประนอม  ถาไวย์
5. เด็กหญิงพรนภัส  ถาดคำ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศุภพูลสวัสดิ์
7. นางสาวพิมพ์มาดา  ไทยใหญ๋
8. นางสาวฤทัยรัตน์  จึงพัฒนาดี
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ปอก๊ะ
10. นางสาวแสงเดือน  ลุงต๋า
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางพวงทอง  อยรังสฤกษ์กุล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ศักดิ์นาวีอุทัย
2. นางสาวกนกวรรณ  ถนอมรุ่งเรือง
3. นางสาวกิติมา  เมืองกึง
4. นางสาวจันทร์สวย  ปานอ่อง
5. นางสาวจิรภิญญา  ขยัน
6. นางสาวณัฐวิการ์  สกุลนิมิต
7. เด็กหญิงธภร  ประเทศรัตน์
8. นางสาวธัญวัรัตน์  สินเช้า
9. นางสาวธิดาพร  โวยแน่กู่
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิจติสาร
11. นางสาวพิมประภา  คำอ้าย
12. นางสาวสุจิตรา  จอมทอง
13. นางสาวอู  ลุงออ
14. นางสาวเนตรนภา  ส่างขุน
15. นางสาวเหมวรรณ  จันทร์ขาว
 
1. นายอัษฎางค์  กองสถาน
2. นายธนายุทธ  ทรัพย์แก้ว
3. นายธนภัทร  พรหมนุชานนท์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 1. เด็กชายเกียงไกร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่โซ้ง
 
1. นายภักดี  กัลยา
2. นายอุดร  พุทธโส
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  มาลุจันทร์
2. นางสาวสรวรรณ  เจาะโด
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภูคำ
2. นายศุภกิจ  นาหลวง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงภัทรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วิจารณ์
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อินทชัย
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวสมหญิง  แก้วฟองคำ
 
1. นายปริญญา  เฉลิมสุข
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มวงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  ทรายทอง
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุวรรณทัต
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่เห่อ
 
1. นางพรทิพย์  ทองป้อง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงอรพร  มงคลรัตนาพร
2. เด็กหญิงเหมยคำ  คำแสง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์แว่น
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ถาวรวิจิตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่หาง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พนาอมรชัย
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายนิรันดร์  ปัญญา
2. นายรุ่งโรจน์  แรงจริง
3. นายวทัญญู  เขื่อนแดง
 
1. นายวีระพล  อินทเคหะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันต๊ะ
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวรรณ์
3. เด็กหญิงพอณภัส  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงภัทราวดี  กว้างขวาง
5. เด็กหญิงภูริชญา  สมปาน
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำมา
2. นายฉัตราภรณ์  เซียงซี
3. นายชัชพล  มุสิกพงศ์
4. นายณัฐนนท์  แป้นประมุข
5. นายนคร  น้อยมา
6. นายภาสกร  ยงบรรทม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำมา
2. เด็กหญิงกรวลัย  ชัยประเสริฐ
3. นางสาวกาญจนา  ยงบรรทม
4. นางสาวกิตติญา  ญารังษี
5. เด็กชายกิตตินันท์  พุทธิเหมาะ
6. นายกิตติพงษ์  ทองมาตรา
7. เด็กหญิงคนึงนิจ  พรพิพัฒ
8. เด็กชายจิราวุฒิ  เสียงเสนาะ
9. นางสาวจุฑานาถ  ทองล้วน
10. นายฉัตราภรณ์  เซียงซี
11. นางสาวชนัดดาว  จอมหาร
12. นางสาวชนิดา  ผู้มีทรัพย์
13. นางสาวชนิสสา  นพประภา
14. เด็กชายชลชาติ  เสาแก้ว
15. นายชัชพล  มุสิกพงศ์
16. นายชิตภูมิ  เคหา
17. นายณัฐนนท์  แป้นประมุข
18. นายธนากฤต  สิทธิ
19. นายนคร  น้อยมา
20. เด็กชายนครินทร์  วงศ์แสง
21. เด็กชายนภัทร  บุญทัน
22. นางสาวประกายดาว  ญารังษี
23. นางสาวปารีณา  ป้อปาง
24. เด็กหญิงปุณยภา  เสาแก้ว
25. นางสาวพรชิตา  ดวงคำ
26. นางสาวพฤกษา  สิทธิบุญเรือง
27. นายภานุพัทร  สินเกิดสุข
28. นายภาสกร  ยงบรรทม
29. นางสาววรกมล  โปธา
30. นายศรราม  รักไทย
31. เด็กชายศิราธร  คุราคำ
32. นายสุชาติ  ตันตี
33. นางสาวสุธิดา  กุยแก้ว
34. เด็กชายสุริยา  ขาวศรี
35. นางสาวอทิติยา  ญารังษี
36. นางสาวอังธิตา  ทองราช
37. นางสาวอัจรา  พวงมาลัย
38. นางสาวอัญพร  ชุษณนลิน
39. นางสาวเจนจิรา  ดรุษรักษ์
40. นางสาวเบญจวรรณ  ก๋องคำ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  พิลา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันแก้ว
3. เด็กชายฆนาการ  อวยแม
4. เด็กชายชัยยา  จันทร์ปอม
5. นางสาวฐิติมา  สามพยา
6. นางสาวณัฐนันท์  คำเครือ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยา
8. นางสาวธัญญลักษณ์  ดวงชุ่ม
9. นางสาวนฤมล  ปุริทำเม
10. นายปฐมพงศ์  มูลจันทร์ตา
11. เด็กชายปฐมพร  สีสัน
12. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นเรือน
13. นายพัฒชิรพล  กิติกร
14. นางสาวพิมพ์ชนากานต์  กิติกร
15. เด็กหญิงพิมพ์อร  กิติกร
16. นางสาวภัทรสุดา  เทพสาตรา
17. เด็กชายภูวดล  งามหน้า
18. เด็กชายรัชพล  สิริพรเจริญ
19. เด็กชายวรรณพิภพ  ปวนจินะ
20. นางสาวสงกานต์  รักงาม
21. นายสถาพร  แสนแล
22. นายสถาพร  รุจีรัตน์
23. นางสาวสมจินตนา  คำมา
24. นางสาวสินิกา  แซ่วะ
25. เด็กหญิงสุจิตรา  เงินหน่อหล้า
26. นายอนุกูล  หลักดี
27. นางสาวอรนภา  เตปา
28. นางสาวอัจฉรา  อินธรรม
29. นางสาวอัยยา  แซ่ม้า
 
1. นายวชรนันท์  ทิพย์ดวงตา
2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  จันทร์คำเรือง
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชวณัฐ  มุสิกพงศ์
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  พรพิพัฒ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เข็มคำ
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  พนิชการ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายวิษณุ  สุจารี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราอร  พนาสันติกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายวัฒนพันธ์  นิยรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลิณี  แซ่หว้า
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอภิรดี  ทัศนมณเฑียร
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายภูริเดช  ตุลานนท์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายธนกฤต  สีสัน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นันติ
 
1. นายนรินทร์  ทีหัวช้าง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายคริษฐา  ลังกากาศ
2. นายธนทัต  สุปินตา
3. นายธนาวุฒิ  สิงหพันธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สำราญ
5. เด็กชายภาคภูมิ  ธิปั๋น
6. เด็กชายภาคิณ  ขาววงค์
7. เด็กหญิงศิริวิภา  วิชัยดิษฐ
8. นายศุภชัย  อิ่นคำ
9. เด็กหญิงอรปรียา   คำปันนา
10. เด็กชายเพิ่มยศ  สิงหพันธ์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นายนครินทร์  วงศา
3. นายปฏิภาณ  พรรณวิเชียร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  แก้วนาบอน
2. เด็กหญิงกัลยา  เลาว้าง
3. เด็กหญิงกาญจนา  คีรีรัตนะคำรณ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  เขียวงาม
5. เด็กหญิงจรรยา   ดอกพิกุล
6. เด็กชายจักรินทร์  อินเตจ๊ะ
7. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีใจวงค์
8. เด็กหญิงจีราภรณ์  ผาแดง
9. เด็กหญิงชนิกา  มะเทวิน
10. เด็กหญิงฐิติมา  ยิ้มประเสริฐ
11. เด็กหญิงณัฐชา  ฝึกหัด
12. เด็กหญิงณัฐณรีภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
13. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันต๊ะ
14. เด็กหญิงดาว  สร้อยคำ
15. เด็กชายธงชัยชนะ  กันธิรา
16. เด็กหญิงธนพร  เปลี่ยนมณี
17. เด็กหญิงธนิดา  จอมงาม
18. เด็กชายธนเดช  สหพัตธนนท์
19. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วัฒนประวีณกุล
20. เด็กหญิงธีรนาถ  กันถา
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยชนะ
22. เด็กหญิงผ่องศรี  ลุงปาน
23. เด็กหญิงพีรพร  อุศรีษะ
24. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญทวี
25. เด็กหญิงภัทราวดี  กว้างขวาง
26. เด็กหญิงภูริชญา  สมปาน
27. เด็กชายภูริเดช  ตุลานนท์
28. เด็กชายยุทธนา  เขียวยะ
29. เด็กชายฤทธิเกียรติ  อิฏฐะพงค์พันธุ์
30. เด็กชายวรวิทย์  สุริยะ
31. เด็กหญิงวรัญญา  ลำสอนจิตร
32. เด็กชายวรเมธ  กาลันสีมา
33. เด็กหญิงวิญาภัทร  เดชพุท
34. เด็กหญิงวิราภรณ์  เต็มรัศมี
35. เด็กหญิงศศิธร   ศรีบุญเรือง
36. เด็กหญิงศุภิสราพร  ทนันชัย
37. เด็กชายสถิตย์  ศรีจันทร์
38. เด็กชายอนุชา  เสลาคุณ
39. เด็กหญิงเกศินี  หล้าติ๊บ
40. เด็กชายไชยยศ  สุคำ
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นางศศิเขมณัฐ  ธนินแสงสุริยา
3. นางวิไล  กาวิชัย
4. นางวรรณภา  อักษรศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ  บริบูรณ์
2. นางสาวกมลวรรณ  จุลมุสิก
3. นางสาวกัญญาณัฐ  วิญญูพนัสติภูมิ
4. นางสาวกานต์   บรุณพันธ์
5. นางสาวกิตติญา   ฟองสา
6. นางสาวกุลธิดา  สุรินทร์
7. นางสาวจิตเมตตา  น้อยเกะ
8. นางสาวชัญญา  พิณจำรัส
9. นางสาวชุติกานต์  เรืองศิลป์
10. นางสาวชุติมา  คงความเพียร.
11. นางสาวณัฐมล  ประเสริฐสวัสดิ์
12. นางสาวณัฐวดี  ไพรรุ่งเรือง
13. นางสาวดาราวรินทร์  วีระวงศ์
14. นางสาวนภัสสร  ตรีเพชร
15. นางสาวนิชธาวัลย์  ไชยนุรักษ์
16. นางสาวประกายเพชร  อุทวิสาร
17. นางสาวประภาวดี  พิบูลย์
18. นางสาวปริศนา  ลุงจัย
19. นางสาวปัณฑิตา  ขันเมือง
20. นางสาวผกามาศ  บุญมาวัน
21. นางสาวพรชิตา  จันทร์ต๊ะกุมาร
22. นางสาวพฤกษา  วิชัยศรี
23. นางสาวพิชญาภา  ชนะสิทธิ์
24. นางสาวภัทรลดา  บุญคุ้มครอง
25. นางสาวภัทราพร  อินไชย
26. นางสาวรัชกร  ตันติพัฒนา
27. นางสาววราภรณ์  กาวี
28. นางสาววิชาญาดา  รักขนาม
29. นางสาวศศิประภา  ใจกิตติคุณ
30. นางสาวศุภานิช  ศิริเสาร์
31. นางสาวสิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์
32. นางสาวสุจิน  เยอะซอ
33. นางสาวสุชีลา  น้อยเกะ
34. นางสาวอชิรญา  แสงสร้อย
35. นางสาวอนัญญา  จีราปิยะวัฒน์
36. นางสาวอัญชลี  แซ่ป๋า
37. นางสาวเกศราภรณ์  ใยบัว
38. นางสาวเกษสุดา  ไกรกิจราษฎร์
39. นางสาวเหมย  ลุงช่วย
40. นางสาวแสงเดือน  ลุงกอ
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นางศศิเขมณัฐ  ธนินแสงสุริยา
3. นางวิไล  กาวิชัย
4. นางวรรณภา  อักษรศรี
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  แอสุข
3. เด็กหญิงนิภัทธา  มาตยบุญ
4. เด็กหญิงปัทมพร  แก้ววิชัย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงหล้า
6. เด็กชายยุทธพิชัย  ศรีจอมคำ
7. เด็กชายศราวุธ  ใจโอบอ้อม
8. เด็กหญิงอรรัมภา  วิรุฬรัตน์
9. เด็กชายอัครเดช  รัตนปัญญา
10. เด็กชายเดชา  ตุมคำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
2. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  มูลปานันท์
2. นายขวัญชัย  โพธิ
3. นางสาวชลธิชา  ลุงอ่อง
4. นายชำนาญ  ถนอมวรกุล
5. นายธนวัฒน์  ปันธิยะ
6. นางสาวปทุมวรรณ์  วุฒิชาญ
7. นางสาวพิรชา  ชัยเลื่อน
8. นายพีรพล  กำแพงแก้ว
9. นายศิริชัย  สร้อยตม
10. นางสาวเกษฬาภรณ์  ตาติวงศ์
 
1. นางลำจวน  อินทะกูล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงมธุรดา  ดอยกิ่ง
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ครุดนัน
3. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงอภิรุจี  สีสด
5. เด็กหญิงอรจิรา  ยะทา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทนนท์
 
1. นายธีระศักดิ์  ประคำสาย
2. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกรรณิการ์  สอนเมือง
2. นางสาวชาวาลิน  ริสมอน
3. นางสาวธัญวรัตน์  เสียงใส
4. นายนพณัฐ  นามปั๋น
5. นางสาวพิมลดา  หล้าเต่งเคง
6. นางสาววราภรณ์  วิญญานะ
 
1. นายธีระศักดิ์  ประคำสาย
2. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เตชะเลิศพนา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่จู
3. เด็กหญิงจิตสุภา  อินต๊ะสุวรรณ
4. เด็กหญิงนันท์ชนก  ป้อมฟั่น
5. เด็กหญิงพรลภัส  สินเชาว์
6. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สุขสกุลปัญญา
7. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงอรพิณ  ถนอมจิตดี
9. เด็กหญิงอาซอ  อาหยี่
10. เด็กหญิงอารียา  แสนจ้าง
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนจ้าง
12. เด็กหญิงเปนดาว  เชอหมื่อ
 
1. นางจิราพรรณ  โศภนะศุกร์
2. นางสาวปทุมมา  คำพันธ์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกุลนันท์  ชะนะเป็ง
2. นางสาวจิรนันท์  อินต๊ะพรหม
3. นางสาวจิราพรรณ  อุ่นเรือน
4. นางสาวจีราพร  ธิใย
5. นางสาวฐิติมา  ทองมาลย์
6. นางสาวดวงฤทัย  ศรีวิชัย
7. นายธนากร  ทันสา
8. นายธนโชติ  ตะนะเรือน
9. นายนภดล  อุปโน
10. นางสาวนภาพร  บุญโน
11. นายบัณฑิต  สุภา
12. นางสาวบุษกรณ์  เดชอูป
13. นางสาวพนิดา  ผ้าห่อ
14. นางสาวภัทรวดี  ใจเที่ยง
15. นางสาววรัญญา  กามูล
16. นายสุระชาติ  ประทุม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
2. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสโรชา  คงพิริยะนันท์
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเอกรินทร์  วันนะวันนา
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชรา  แสนลี่
 
1. นางสุภาลักษณ์  พรหมรังษีกุล
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  พริ้มพิไล
 
1. นางสาววาสนา  พนาภัย
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาววิกานดา  สุตาคำ
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวเยาวภา  อิ่มเต็ม
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
 
96 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธนพร  อินทรชัย
2. นายบัณฑิต  บุญเจริญทรัพย์
3. นางสาวสุณิสา  มันทะเล
4. นางสาวอชิรญา  แสงสร้อย
5. นางสาวอารีณารา  สิงห์โต
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
2. นายธวัชชัย  ใจคำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกฤตธนา  บัวล่าย
2. นางสาวกัลยรัตน์  สารทเริก
3. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมวงษา
4. นางสาวพรีมพ์ลภัส  วชิราลภัสรดา
5. นางสาวสุจินต์  เยอะซอ
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวทัตสรวง  แซจ่าว
2. นางสาวอรพินท์  พรชัยวิริยะกร
 
1. นางสาวกานดา  ถามดี
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพงค์  คำหนัก
2. เด็กชายชาคริต  ฟองแก้ว
3. เด็กชายญาณวิทย์  จันทร์เขียว
4. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แก้ว
5. เด็กชายปิยพัทธ์  เขื่อนเพชร
6. เด็กชายพิสิษฐ์  ผัดป้อ
7. เด็กชายวีรศักดิ์  สินเช้า
8. เด็กชายอัครวุฒิ  สวัสดีรักษา
 
1. นายอัครพล  คำขัติ
2. นายพัฒนพงศ์  เตชะปราปต์
3. ว่าที่ร้อยตรีจรรยา  สุดาจันทร์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เชื้อนาม
2. นายรัตนพล  อินต๊ะฟองคำ
3. นายวิทวัฒน์  แสงเทา
4. นายศราวุฒิ  แก้วประชานน
5. นายอภิรักษ์  สุระเดช
6. นายเหมวัฒิ  นิกรถา
 
1. นายแสงชัย  ภิรารักษื
2. นายอภิรัตน์  เบญจวรรณ
3. นายศุภชัย  ถาดนาค
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  บาลี
2. นางสาวบงกช  วงค์หาญ
3. นางสาวบุณยานุช  ทัศนา
4. นายปฐวี  อุทวีสาร
5. นางสาวผกาศิณี  ประคองศรี
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ลุงแดง
7. นางสาวสุมิตรา  จะอื่อ
8. นางสาวอรทัย  คำแหลง
9. นางสาวแพรพลอย  ภูผึ้ง
10. นางสาวแหม่ม  สุทธสา
 
1. นางสายสมร  ภูสีมา
2. นายวัลลภ  สิริผ่องใส
3. นายชาญณรงค์  แสงอุทัย
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  แสงซอน
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  สิทธิปัญญา
3. เด็กหญิงอัฐภิญญาณ์  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์
2. นางวิไล  กาวิชัย
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายธีระวัฒน์  ดาวเลิศ
2. นางสาววรนารี  ปัญโญ
3. นางสาวสุรางค์พิมล  วรรณพืช
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
2. นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  โชคกิตติคุณ
2. นางสาวชลธิชา  เลาหาง
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ตาวงค์ษา
 
1. นางพรรณทิพย์  อุดมสม
2. นางสาวนงนุช  ทรงคำ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุรินรังษี
2. เด็กชายเจษฎากร  บุญเรือง
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
2. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินต๊ะ
2. เด็กชายอนุพงค์  คำแก้ว
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  โปธา
2. นางสาวณัฏฐนิช  สบรรณรัตน์
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายนิสิต  คำภีระแปง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวลอย
 
1. นายปฏิญญา  พุทธานนท์
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  คำสุข
2. นายณัฐพล  มุนิล
 
1. นางชวาลี  ภิรารักษ์
2. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นิดา  คำอ่อง
2. เด็กหญิงศุภธิดา  อุ่นเตียม
 
1. นายสมหมาย  ยินดี
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายกวินภพ  อุตมังค์
2. เด็กหญิงแนลริยา  วิภาคกิจ
 
1. นายสุรศักดิ์  สมพาน
2. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายรัชชานนท์  แท่นนอก
2. เด็กชายศิวกร  สัตย์ชื่อ
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายชัยฤทธิ์  เชี่ยวการค้า
2. นายนฤพล  ปัทมาตร
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  กิติวงค์
2. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วแซม
 
1. นางชวาลี  ภิรารักษ์
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พูยุง
2. เด็กหญิงอนุชฎา  พันธ์ุมาลี
3. เด็กหญิงอุบลศรี  ชำเรือง
 
1. นางนาฎลัดดา  คำพร
2. นางสาววิสุธิดา  ธัญญะวานิช
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  อุตมา
2. นางสาวกาญจนา  เก่งกาจ
3. นางสาวแสง  สิงทอน
 
1. นายกิตติเชษฐ์  กาญจนะวิศิษฎ์
2. นางนาฎลัดดา  คำพร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นายชูปัญญา  สิริรัตณตกุล
2. นางสาวลลิตา  บุญเรือง
 
1. นายปรัชญา  ก๋าอิน
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายณัฐพล  อนุตรวิรามกุล
2. เด็กชายตรีนฤเบศทร์  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายภัคชัยรัชย์  ออนศรี
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  บุญตาล
2. นางสาวเครือ  ลุงวิ
3. เด็กชายเอกอาทิตย์  โถนาค
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่่ง
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  แสงคำ
2. นายชินดนัย  ขันมอน
3. นายวิทวัส  ทาวาง
 
1. นายอภิรัตน์  เบญจวรรณ
2. นายวินัย  สาธร
 
121 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงน้ำหทัย  ก้างยาง
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  โกศลสมบูรณ์
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
2. นายธวัชชัย  ใหม่ศรี
 
122 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายพนัส  กุนน๊ะ
2. นางสาวสุทธิดา  ไพรลักษณ์
3. นางสาวอรปรียา  พนาเจริญเดช
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรกิตติศักดิ์  มาลี
2. สามเณรวัระเดช  แซ่ท้าว
3. สามเณรศุภชัย  วงศ์เสือ
 
1. นายเกียรติ  อังศุสิงห์
2. นายกมลชัย  กิติทรัพย์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายมงคล  ศรีวรรณะ
2. นายสุภาพ  ปุนนะมา
3. นายอนุชา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวธัญรัศม์  วงษา
2. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วูซือ
2. เด็กหญิงรมณียา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงศรุตา  ขุนนา
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจัรวัฒน์  สุทะ
2. นางสาวมณิสรา  อุตมัง
3. นางสาวเกวลี  แดนช่างคำ
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงจัรพร  ล่าผะ
2. เด็กชายณัฐพล  พรมมา
3. เด็กชายธนากร  สุขแก้ว
4. เด็กชายบดินทร์  ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตนา  จิรสกุลงาม
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  ปัญญาพิงค์
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาวกรรณิการ์  วิพอ
2. นางสาวกัญญารัตน์  จะหาร
3. นางสาวธิดาวรรณ  แซ่เฒ่า
4. นางสาวนาดอ  นาลอง
5. นางสาวพิมพ์ชนก  บวรรัตน์กรกุล
6. นางสาวอาทิตยา  ปันธิโน
 
1. นางอุรี  โยริยะ
2. นายวิทยา  ปัญญายืน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิศร  คำแดง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำลาพิศ
3. เด็กหญิงพรรัมภา  มะโนใจ
 
1. นางสาวศิริญญา  นรินทร์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรสิทธิกร  แก้วอินทร์
2. สามเณรอนุพงษ์  สาตะถา
3. สามเณรอานนท์  มูลมาส
 
1. นางจีราวรรณ์  อังศุสิงห์
2. นายกมลชัย  กิติทรัพย์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงบัวชมภู  โทแสง
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนพฤกษาสกุล
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  แก้วหลวง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  อุปยาโน
2. นางสาววิวรรธณี  อินเหลือละ
3. นายศราวุฒิ  ผลบุญ
 
1. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
2. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงพลอย  ลุงคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บงกชศรีจินดา
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวฉัตรเพชร  ธิคุณรัตน์
2. นางสาวนวพร  แสนหมี่
3. นางสาวสุทธิชา  ตุ่มรังษี
 
1. นางวิมล  นาวะระ
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงดรุณี  วาณี
2. เด็กหญิงนิสาชล  สาท๊อก
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ปันทะช้าง
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
2. นางจรัสศรี  ตันอุด
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกัลญารัตน์  ลุงกอน
2. เด็กหญิงชญานิศ  ม่วงไหม
3. นางสาวศิริดา  ชัยยุ
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์ชัย
2. เด็กชายพงศธร  สายแสง
3. เด็กหญิงอภิสรา  สายสนิท
 
1. นางสาวอำพันธ์  เรือแก้ว
2. นางสุธีรา  เฟื่องปรางค์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ลุงบิ
2. นางสาวศุภรัตน์  อาราช
3. นางสาวเมษา  แสนว้าง
 
1. นางวรรณา  แสงคำ
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวจันทร์ทรา  กวีสันติสุข
2. นางสาวสิรินทรา  แซ่ย่าง
3. นางสาวสิรินทิพย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  อินถา
2. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกานต์  ถาตะถา
 
1. นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ยะมะโน
 
1. นางอรทัย  ชุมภูคำ
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมจิตดี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วงค์นอก
3. เด็กชายอนุชา  เรือนเพชร
 
1. นางศิริวรรณ  ทับทิม
2. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  ที่รัก
2. นายศดุงพงศ์  พะนะ
3. นางสาวสมฤทัย  คำเถิง
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
2. นางทักษพร  เจริญพร
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นางสาวสุชารัตน์  แสนบัติ
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายธันวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นายธีระศักดิ์  ประคำสาย
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
2. นายชาตรี  -
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายพิษณุ  ดวงติ๊บ