สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 34 10 9 53 55 12 3 2 70
2 พร้าววิทยาคม 31 16 16 63 65 11 3 1 79
3 สันทรายวิทยาคม 29 33 9 71 73 12 2 1 87
4 สะเมิงพิทยาคม 15 8 11 34 36 7 3 8 46
5 แม่แตง 10 12 8 30 31 12 1 2 44
6 แม่ริมวิทยาคม 9 16 7 32 34 13 7 4 54
7 วัดแม่ริมวิทยา 3 5 8 16 16 15 7 14 38
8 สันป่ายางวิทยาคม 3 5 7 15 15 7 8 4 30
9 แม่หอพระวิทยาคม 3 5 2 10 14 8 1 3 23
10 เชียงใหม่มัธยม 3 2 1 6 7 8 2 4 17
11 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2 1 7 10 23 6 3 5 32
12 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 1 3 3 7 11 4 1 5 16
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 0 1 1 2 4 7 1 5 12
14 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 143 117 89 349 384 122 42 58 548