สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายวิทยาคม 75 12 2 1 89
2 พร้าววิทยาคม 65 11 3 1 79
3 นวมินทราชูทิศ พายัพ 55 12 3 2 70
4 แม่ริมวิทยาคม 38 13 8 4 59
5 สะเมิงพิทยาคม 38 7 3 8 48
6 แม่แตง 32 12 1 2 45
7 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 23 6 3 5 32
8 วัดแม่ริมวิทยา 16 15 7 14 38
9 สันป่ายางวิทยาคม 15 7 8 4 30
10 แม่หอพระวิทยาคม 14 8 1 3 23
11 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 11 4 1 5 16
12 เชียงใหม่มัธยม 7 8 2 4 17
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 4 7 1 5 12
14 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 0
รวม 393 122 43 58 558