หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ l โรงเรียนแมริมวิทยาคม l โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 พระครูศาสนกิจ โกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายวชิรา สุขัมศรี ครูโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายสมควร ต้นเหลือง ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางสาวสายฝน วรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางแสงทอง หัตถิรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายจรัญ ดำรงเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายเกียรติ อังศุสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายเนรมิต ใจแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวนุจรี ผิวนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 ว่าที่ร.ต.นิมิตร ธิยาม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายจรัล เข็มขาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นางพรทิพย์ ทองป้อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายสุทัศน์ ศิริกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายจรัล กิริยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายวิรัตน์ ถนอมใจ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายสมนึก เดชคุณมาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายหลาวทอง สุขศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายสุริยา จริงมาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสำรวย จันทิกา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นางศรีประพันธ์ คำหล้า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นางอำพร สุวรรณจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางจันแรม คำลิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางรัญจวน จิตตานนท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางดวงเดือน คุณยศยิ่ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายศักดิ์ชัย สถานเดิม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางสุปราณี ยะมงคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายอธิวัฒน์ มณีจักร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายนิวัฒน์ ภัควนิตย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายไพรัช วิจันทร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายหลาวทอง สุขศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางทรงสุคนธ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางทักษพร เจริญพร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางนงคราญ สมบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางณัชญา กาลันสีมา โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางวัชรภรณ์ จิตโรภาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางอรทัย ชุมภูคำ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางสิริพร ไชยวงค์ โรงเรียนแม่แตง คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นายไพโรจน์ ศิริ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายวชิรา สุขัมศรี โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางวารุณี ริยะปาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นางภัทรา ภัทรพงษ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางสาวอุมาพร แสงถวิล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางสาวศิริวรรณ กุลนาวี โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางสาวกนกพรรณ อินทนนท์ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางสาวอุดมภรณ์ มาสขาว โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นางสาวฐานิต สุวรรณพิพัฒน์ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นางสาวสุภัคภร ปิจวงค์ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นางอโนทัย ไวยสุนีย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำ ครูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นางรุ่งทิวา จันทนพศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นายเสกสรรค์ ติวงค์ ครู คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นายชนาธิป วารมนตรี ครู คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางสาวจินตนา โพธิ์งาม โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายทวี ทัดแพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางสาวศนิชา เลิศการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางอ้อยทิพย์ ทองดี โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายศุภชัย ถาดนาค โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นายนราศักดิ์ ไชยเรือง โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางสาวไพรินทร์ อุดแก้ว โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นางภูษณิศา ใจสม โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นางประภาสร อุลัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางสาวธัญญาลักษณ์ วิริยา โรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นายจรัล เข็มขาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
89 นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
90 นายภัทรพงศ์ ไชยสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
91 นางชมนาด พรถาวร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นางวรรณภา อักษรศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นางสาวนพวรรณ คันธวัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางพรทิพย์ ทองป้อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นางกฤษณี เหลี่ยวรุ่งเรือง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
97 นายพรเทพ ศุภราภรณ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นายเนรมิต ใจแก้ว โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
99 นายมานพ วรรณศรี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นางวิไล กะตะโท โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นางพิสมัย แสงคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นางถนอมจิต ดอนดี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นางสาวณัฎฐินี ศรีแก้วขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นางสาวศศิวิมล สิงห์คำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นางสาวนพมาศ ใจเป็ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นางสาวพรกมล ไชยวันนะ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นางสาวอรอุมา นิรันดร์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นายบุญถม แสงคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นายอุทัย สมณะ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นายสมหมาย ยินดี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายสุรเชษฐ์ อุปกุล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นายยงยุทธ พุทธวงค์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นายปรัชญา ผัดขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นายพลวัต คำมูล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นายปรัชญา ธิมา โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางสาวพิชญาภรณ์ สัลละพันธ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา มูลเมือง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นายพิษณุ ดวงติ๊บ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นายศรัณยู อินทรี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นางรฤณญา ภูมิวิสัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
123 นางสาวสารภี เมธประสพสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
124 ว่าที่ ร.ต.นิมิตร ธิยาม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
125 นางสาวกอแก้ว ทวิชศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
126 ดร.สุปราณี ยะมงคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางสาวทัศนีย์ กาตะโล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะ Adminโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
132 นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
133 นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
134 นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
135 นายกฤษฎา ไชยมงคล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
136 นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
137 นางสาวอัญชลี จาตา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
138 นางสาวธัญรัศม์ วงษา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
139 นางโชติการ ชัยมงคล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
140 นางอรทัย ชุมภูคำ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
141 นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นายสมควร ต้นเหลือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นางสาวสายพิณ ถาวร โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางเจียมจิต ต้นเหลือง โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธวัชชัย ใหม่ศรี เบอร์โทร : 063 - 789 - 9991
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]