หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อนุตรเวคินโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนริส บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ชมพลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายูภูฉาย ประวัติสมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอัมพร อนุตรเวคินโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนริส บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ชมพลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายภูฉาย ประวัติสมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาววราพร จำปาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ไชยวงค์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางอรทัย ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สิริผ่องใสโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสุภาภัทร เขียวปัดโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางทักษพร เจริญพรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อุปกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ผ้าเหลืองโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางธนวรรณ มหายศโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายกสิณ วงษ์แก้วโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สืบแสนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สุภาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุดา คำตันโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ สมบุตรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแววเดือน มุนินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริธร สมจ๊ะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ศรีธิเดชโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ไกรนามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวรปฐมา จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางณัฐญา กาลันสีมาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ บางโรยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสฤษดิ์ลักษณ์ สุระวงศ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ฮวดนางโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาพร มอญแสงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสายทอง กาวิละโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร แสงถวิลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิจิตรา สิทธิวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มูลคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร แสงทองโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางจินตนา สุวรรณ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.วิโรจน์ ธรรมจินดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน ทรายปันโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ จินกระวีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวนุสบา ตรีอารามโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายเทพวิกรณ์ มณีวังโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ จิตไพโรจน์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปรมชวลิตโรจน์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางมณฑา วิชัยวุฒิโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ศรีลาวัลย์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาตะโลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนนท์ธวัช ยามีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราพร สุนันต๊ะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ จิตไพโรจน์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปรมชวลิตโรจน์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางมณฑา วิชัยวุฒิโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ศรีลาวัลย์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาตะโลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนนท์ธวัช ยามีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราพร สุนันต๊ะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ธรรมขันธ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณชนก จักรบุตรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สลอบแสงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายปรีชา ปินตาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวารุณี ริยะปานโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี อุ่นตานโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประภาสร อุลัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายภูมิศิษฐ์ ภัทราธนคัมภีร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย ลำนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส ชื่นทิมโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ปิวคำโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร วงศ์มั่นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตรา ขุนคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
7. นางสุดธิดา เยาว์ธานีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
8. นายชีวานนท์ แก้วสว่างโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
9. นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุภัคภร ปิจวงค์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจันทรภรณ์ ศิริวรรณพฤกษ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอนุสรา อุปละโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ตันตะละโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ศริจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอกโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ จิตรานุกูลกิจโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
7. นางฌาณทัศน์ พรมสาส์นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
8. นางสาวสายพิณ ถาวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
9. นายวินิจ ทองเล็กโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ เครือทะนุโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกนกพรรณ อินทนนท์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
12. นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุดโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ดี ดีฝั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา เม้าทุ่งโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางอโนทัย ไวยสุนีย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิชโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉันทพัฒน์ จันทรออนโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นางสาววรรธณภรณ์ ตรียาพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จาตา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อตโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานีโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นายศราวุธ อุทัยผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
7. นางสำราญ พึ่งนาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดวงดารา โกสินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุม พุทธวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางรัชนีกร วานิชสมบัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายชนาธิป วารมนตรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา กิติลือโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาลัย อิ่นคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิสมัย จิลินโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายนิมิตร วงค์มณีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ต้นเหลืองโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีพร ฟูวงษ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางโชติกา ชัยมงคลโรงเรียนสะเมินพิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ ปันวงศาโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูลโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายพงษ์ธวัช ศรีชำนาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกรณ์กาญจน์ ภัทราธนคัมภีร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ภู่ชัยโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ล่าอ๊อตโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ อินทรศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางนภาพร ตุ้ยคำภีร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวภิรญา คงแสงเพชรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี ธรรมธิ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เป็งแก้วโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางภรณ์พรรณ แสงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศรี หล้าบุดดาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
6. นายชนะรัตน์ ชัยวรรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทองมุข โปธา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บุญมากโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดา จางสาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางสาวญามารัตน์ แปดนัดโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทองมุข โปธา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางฉัตรดาว ขันจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา จันทนพศิริกรรมการ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายการุณ เชิดชู โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร กันธิยะ โรงเรียน สันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ติวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายนันทวุฒิ พุทธวงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ เทพารักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง วงษ์มงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ วงค์วัจนสุนทรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันต์ พงษ์ธัญญาเขตโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ บุญมาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางพรรณี สมศักดิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ศิริกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายสุกฤษฐ์ สมจิตรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางปัณพรวรินทร์ พรนภัสสกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. พระอธิการฐิติกร ฐิตวํโสเจ้าอาวาสวัดหัวดงกรรมการ
5. นายปรีชา เอื้องคำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงกรรมการ
6. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ สามแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ปิ่นทองธนโชติโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎา ไชยมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิกานดา จินะชิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางอ้อยทิพย์ ทองดีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ คงมั่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา พ่วงแผนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ทัดแพโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ คงมั่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา พ่วงแผนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ทัดแพโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ สุริยะมณีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรุวรรณ์ ศุภรัตน์ภิญโญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิตย์ นิลแก้วโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งานโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ธมิกานนท์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา อินทจักร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. พระสงกรานต์ วิสุทฺธสีโลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวจินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ อนุสรโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สงวนผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเบญจศีล ชื่นจิตต์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางเมธาพร เบลีย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. พระครูใบฎีกากิตติชัย กิตติสาโรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูปลัดเกียรติศักดิ์ กลฺยาณธมฺโมวัดเมืองวะ อ.สันทรายประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ จิตรากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงศ์ เดชะปราปต์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกศิรชัช สุทธิชาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ คำปันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายนนทนันท์ คันธวงศ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร คิดการงานโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชื่นอนงค์ อำนาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธนู จิณณ์ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจรรยา สุดาจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ ณ วิชัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ พูลทาจักรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นายธนภณ สัพไพรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรินธร โตจรูญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรินธร โตจรูญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ บุญมีโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ บุญมีโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ บุญมีโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ บุญมีโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรินธร โตจรูญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลกรรมการ
6. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลกรรมการ
6. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลกรรมการ
6. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลกรรมการ
6. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววริษา ปลี้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางารรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางไพรจิตรตรี ถาวงค์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพรจิตรตรี ถาวงค์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางไพรจิตรตรี ถาวงค์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางไพรจิตรตรี ถาวงค์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แสงอุทัยโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แสงอุทัยโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
3. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีพร บัวทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
2. MissSu Ruiสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissZhang Xiwen สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่ โรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชุลีพร บัวทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
2. Mr.Ma Wenสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissZhang Xiwenสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนกรรมการ
4. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่ โรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกุศลิน วรรณกรโภคกุลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
2. นายกรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
3. นางสาวกรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
4. นางกรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
5. นางสาวสุขพัชรา จันทร์บุญโรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกุศลิน วรรณกรโภคกุลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
2. Mr.Tomohiro Iwashitaอาสาสมัครชมรมกรรมการ
3. MissAyumi Shimomuraอาสาสมัครชมรมกรรมการ
4. Mr.Yasunori Koshoอาสาสมัครชมรมกรรมการ
5. นางสาวสุขพัชรา จันทร์บุญโรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนิธิพันธ์ ยากี ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางไพลิน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ อยู่ศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แซ่หู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
2. Mr.Ma Wenสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissZhang Xiwenสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แซ่หู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
2. Mr.Ma Wenสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissZhang Xiwenสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปานเสก สุทธปรีดาโรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
2. Mr.กรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
3. Missกรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
4. Mrs.กรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวปานเสก สุทธปรีดาโรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
2. Mr.Tomohiro Iwashitaอาสาสมัครชมรมกรรมการ
3. MissAyumi Shimomuraอาสาสมัครชมรมกรรมการ
4. Mr.Yasunori Koshoอาสาสมัครชมรมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนิธิพันธ์ ยากี ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางไพลิน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ อยู่ศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชุลีพร บัวทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
2. Mr.Ma Wenสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissZhang Xiwenสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. นายธวัชชัย ใจคำสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ จอมงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
2. Mr.กรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
3. Missกรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
4. Mrs.กรรมการชาวญี่ปุ่น กรรมการชาวญี่ปุ่นอาสาสมัครชมรมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนิธิพันธ์ ยากี ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางไพลิน นันทะเสนข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ อยู่ศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แซ่หู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
2. Mr.Ma Wenสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissZhang Xiwenสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
4. นางสาวกานดา ถามดี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
5. MissYang Qiuโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัชชุมณี ศรีธิโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ จอมงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
2. Mr.Tomohiro Iwashitaอาสาสมัครชมรมกรรมการ
3. MissAyumi Shimomuraอาสาสมัครชมรมกรรมการ
4. Mr.Yasunori Koshoอาสาสมัครชมรมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนิธิพันธ์ ยากี ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางไพลิน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ อยู่ศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาผู้อำนวยการค่ายลูกเสือฝันรัก (ข้าราชการบำนาญ)วุฒิทางลูกเสือ L.T.ประธานกรรมการ
2. นายสุธินันท์ คำสุข (ข้าราชการบำนาญ)วุฒิทางลูกเสือ L.T.รองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล สุภาหาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีรยุทธ นันทขว้าง(ข้าราชการบำนาญ)วุฒิทางลูกเสือ L.T.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาผู้อำนวยการค่ายลูกเสือฝันรัก (ข้าราชการบำนาญ)วุฒิทางลูกเสือ L.T.ประธานกรรมการ
2. นายสุธินันท์ คำสุข (ข้าราชการบำนาญ)วุฒิทางลูกเสือ L.T.รองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล สุภาหาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นายวีรยุทธ นันทขว้าง(ข้าราชการบำนาญ)วุฒิทางลูกเสือ L.T.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกิติยา สุขพินิจ โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางภรณ์พรรณ แสงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นางเมธาพร เบลีย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายสุกฤษฎิ์ สมจิตรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประกายเพชร กองแสงโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพิชญา มณีศรโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรธณี ชัยเขตโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุษบา สืบแสนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรธณี ชัยเขตโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางบุษบา สืบแสนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรธณี ชัยเขตโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรชา เสรีกุลโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวสุขมาลย์ พนิชการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนรา อินถาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรชา เสรีกุลโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนรา อินถาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขุมาลย์ พนิชยาการโรงเรียนแม่หอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนรา อินถาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงกรรมการ
3. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุขโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สมพานโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายศภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย สาธรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เบญจวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แก้วเทพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ เรือนแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาคม เกิดเอียงโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ เรือนแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาคม เกิดเอียงโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณภา อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณภา อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกมลชัย กิติทรัพย์โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
2. นางสาวแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายกมลชัย กิติทรัพย์โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
2. นางสาวแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
2. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
2. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
2. นายยงยุทธ พุทธวงค์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาติ สมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางอรทัย ชุ่มมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียน กัลยาณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นางยุภาพร เกิดเอียงโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
2. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
2. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธีรา เฟื่องปรางค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธีรา เฟื่องปรางค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
2. นางอนัญญา แสนยะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
2. นางอนัญญา แสนยะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัญวิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
2. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัญวิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทักษพร เจริญพรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธารัตน์ แสนบัติโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริพร ไชยวงค์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทักษพร เจริญพรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ไชยวงค์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสุธารัตน์ แสนบัติโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ศิริบูรณะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล สิงห์คำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ ศิริบูรณะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล สิงห์คำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาลย์ พนิชยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธวัชชัย ใหม่ศรี เบอร์โทร : 063 - 789 - 9991
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]