หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ l โรงเรียนแมริมวิทยาคม l โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 7 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 7 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 7 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 316 7 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 7 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 7 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง อิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง อิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 7 พ.ย. 2559 08.30-9.30
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 พ.ย. 2559 08.30-9.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 7 พ.ย. 2559 08.30-9.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 7 พ.ย. 2559 08.30-9.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธวัชชัย ใหม่ศรี เบอร์โทร : 063 - 789 - 9991
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]