รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ระหว่างวันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อินทร์ขำ
 
1. นางอัญชลี  วงษ์วรศรีโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวพราวพลอย   ชาลวรางกูล
 
1. นางสาวภาวิณี   เอมหฤทัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงบุญฐิยาพร  บัวหนา
 
1. นางสาวจินตนา  ใจมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาววีธรา   วรรธนานันท์
 
1. นางสาวศิริพร  ลี้รชตาสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณภัทร   ญาณโรจน์
 
1. นางพัชรินทร์   หินหนุน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 1. สามเณรสาธิต  น้อยสาม
 
1. นางสาวอรจิรา  พานิช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวนันท์นภัส   สมสนุก
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวณัฐนรี  ใจดี
 
1. นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวขวัญเรือน   หน่อแก้ว
2. นางสาวสุชาวดี  พงษ์เจริญ
3. นางสาวเจนิสตา  สุวัตถี
 
1. นางสาวเครือวัลย์   จักรแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   กลั่นนุรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   แสงบุญ
 
1. นายวิเชษฐ์   ปัญญา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  โสภา
2. นายดนุชกร  เมืองมา
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชาย สิรวิชญ์   เปาอินทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายไวทิน  สินธุอุไร
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนาฏญาณี  ปัญญา
2. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  เลิศวิทยสกุล
3. เด็กหญิงสิรินทรา  จีนอนันต์
 
1. นางอาริยาภรณ์  จำลอง
2. นางพัชรินทร์  แสนแปง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวธมนวรรณ  วิริยะชัยศิริกุล
2. นายรัฐยุทธ  นันต๊ะน้อย
3. นายเจษฎากรณ์  องคุลี
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
2. นางสาวมณีรัตน์  ธินะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิริยาพร  อินตายวง
2. เด็กหญิงรติมน  ชื่นบาล
3. เด็กหญิงอตินุช  อุบลเขียว
 
1. นางศศิวิมล  จูงศิริวัฒน์
2. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวนิตยา  หน่อหล้า
2. นางสาวรัชฎากร  กันทาหล้า
3. นางสาวอิสยาห์  พรมทอ
 
1. นางนฤมล  หลวงภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ก๋าซ้อน
2. เด็กหญิงรวิพร  ชัยวุฒิ
 
1. นางอาริยาภรณ์  จำลอง
2. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  นามแสง
2. นางสาวณิช  อาษาพนม
 
1. นางสุนีย์  แก้วสุพรรณ
2. นางสาวพิชญา  ทิศสารแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณคีรี
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายนภสินธิ์  กิตินันท์
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วังพฤกษ์
2. เด็กชายธราเทพ  วงค์สุริยะไท
3. เด็กหญิงโปรดปราน  ปินอินต๊ะ
 
1. นางบุปผา  ธนะชัยขันธ์
2. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา   สิงห์เวชสกุล
2. นายอิงครัต   เต็งไตรสรณ์.
3. นางสาวโชษิตา   เปาอินทร์
 
1. นายอร่าม  บุญธิ
2. นายณรงค์ศักดิ์  เมธีชุติกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงชลีนธร   ไทยกรณ์
2. เด็กหญิงบุญญาภา   ดาวจร
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีจอมทอง
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณริตตา  เอ๊าเจริญ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  บุญหมื่น
3. นางสาวศุภกานต์  หน่อหล้า
 
1. นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์
2. นายธีรุตม์  บุญมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงธิติมา  วินันท์
2. เด็กหญิงภคมน  เอโหย่
 
1. นางจุรีย์รัตน์   บุญมาวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  จันทร์พิสุ
2. นางสาวบุษกร  สถิตธีรธรรม
3. นางสาวสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
 
1. นายธีรุตม์  บุญมา
2. นายวรวัฒน์  ธรรมวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เรือนสม
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  เต็มศาล
3. เด็กหญิงศุภานิช  สะสาง
 
1. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
2. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายกรภัทร์  คำเชื้อ
2. นางสาวชาบดี  เฉลิมโชควัฒนา
3. นางสาวเพียงนภา  คงพิชญานนท์
 
1. นายวราวุฒิ  เชียงบุญ
2. นายจรัญ  ไชยศักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตุ่นใจ
2. เด็กชายวชิราวุฒิ  ชัยสาร
 
1. นางจุรีย์รัตน์   บุญมาวงศ์
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  สามแก้ว
2. นายวรพิพัฒน์  บุญสดุดี
 
1. นางวัชราพร  ฉลาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายพร้อมรบ   เตปิน
2. เด็กชายพิชาภพ   มณีเกี๋ยง
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายวิทยา  ต่อมหล้า
2. เด็กชายอานนท์   สุวรรณประสิทธิ์
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพงศกร  บุสดี
2. นายรณัสถ์ชัย  ชัยมงคล
3. นายสิรวิชญ์  อุ่นอก
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญมี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามคำ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  กันตีมูล
4. เด็กหญิงวรัญญา  เตปา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  พรสกุลไพศาล
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
2. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิณณา  ผลดี
2. นายชญานนท์  เฟยธิก๋า
3. นางสาวพรวจนา  คงแก้ว
4. นางสาวสรัลพร  สายประเสริฐ
5. นางสาวอัจฉราพร  ทองดี
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นายมนัส  ชัยก๋า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารใส
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โปธิตา
3. เด็กหญิงธัญรดี   ขำชัยภูมิ
4. เด็กหญิงปภัสสร  อรรคญาณ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สท้านไตรภพ
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางปาณิสรา  เศรฐวรรณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกวิน  พิชัย
2. นางสาวชญาณิศ  แก้วจันทร์กมล
3. นางสาวชฎาภัทร  แป้นไทย
4. นายธัชชัย  เงาเดช
5. นายศุภณัฐ  วัฒนวรรณกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
2. นายประวิทย์  ฤทธิสิทธิเนตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรุชา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงปวีร์ชฎา  กันจาด
3. เด็กชายพฤทธิพร  เผ่าพันธ์
4. เด็กชายสุภโร  เปี้ยสาย
5. เด็กหญิงเบญญา  อารีย์เกื้อ
 
1. นางสาวศิริพร  จิตอารีย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจิรกฤต  สุธาทิพย์กุล
2. นายจิรายุส  สืบสายอ่อน
3. นายภราดร  ณรงค์ศรี
4. นายภูสิทธิ  ฟูเมืองปาน
5. นายศุภกิตติ์  จุฑากาญจน์
 
1. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
2. นางพรรณนา  จาตุรพาณิชย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พุทธิสานส์
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายสุวิริยะ  มังศรี
 
1. นางพัชสิภาณัฐ   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงคณิตา  บานชื่น
2. เด็กชายวีระยุทธ  ผมขาว
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางมยุรี  กิติพงษ์พันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกลอย  พรชัย
2. นายพีรมินทร์  มาลัยทอง
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางมยุรี  กิติพงษ์พันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
2. นายณัฐกิตต์  ใจแดง
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ปินตาใจ
4. เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ
5. นางสาวรมณียา  ลุมมา
6. เด็กชายวรัญชิต  ลุงจา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สินสุรินทร์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญตุ้ย
9. เด็กหญิงหรรษา  ศรีป้อม
10. เด็กชายอิสริยยศ  เพียรพิทักษ์
 
1. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
2. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
3. นางศุภวรรณ  ทะกันจร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทวีพร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธัญมน  แสนอยู่
3. เด็กหญิงนิตยา  ลุงตา
4. นางสาวพีด  ลุงหลู่
5. เด็กหญิงฟารีดา  ภูเขียว
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  จ่ามทอง
7. เด็กหญิงศิรารัตน์  ร้อยเบ้า
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนอยู่
9. เด็กหญิงอภิชญา  ล้นตื้อ
10. เด็กหญิงอภิญญา  สีแดง
11. เด็กหญิงอรณี  ไอ่ใจ
12. เด็กหญิงเดือน  วิ
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริแรมจันทร์
14. เด็กหญิงเมย์ซี  ดาร์วิน
15. เด็กหญิงแก้ว  ลุงก๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ช่วงโชติ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายณัฐวุฒิ  หอมจันทร์จีรัง
2. นางสาวนิภาภรณ์  ทะปัญญา
 
1. นายโสรัจน์  โพธิจันทร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวนันทิยา  สายทอง
2. นางสาวปราง  แก้วชูพงษ์
 
1. นายสายัณห์  สิงห์เจริญ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุกัณทวงค์
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาววศินี  แสนสนิท
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายกฤติน   แก้วยองผาง
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดลนภัส  คำอ่อนดี
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธนภูมิ   กวาวสิบสาม
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุเมรุรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาววิดา   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลักษิกา  ซอนคำ
2. เด็กชายอรรถพล  ปวงอูบ
 
1. นางสาวปนัดดา  พฤกทาน
2. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กชายขจรพงศ์  บุญธิ
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวทักษพร  ทะระถา
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายฌานวัฒน์  ลาพิงค์
2. เด็กชายปวิตร  อินใจมา
3. เด็กชายโยธิน  จันทร์รังษี
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายจิตรกร  ไชยเทียน
2. นางสาวศศิธร  รัตนะ
3. นางสาวอำพร  ลุงหม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
2. นางสาวนภัสสร  คำเครื่อง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายพันธกานต์  แดนดิน
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไทยมี
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กหญิงเยาวนา  คาบเพ็ชร
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายอคิราภ์  เพิ่มพูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์   เสียงชารี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงชนกานต์  ธรรมธิ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผักกาด
2. เด็กหญิงกุลนรี  ผักกาด
3. นายธนบดี  เป็งวันผูก
4. เด็กชายธนพัต   ธันยารัตน์ศรัน
5. เด็กชายธีรเทพ  แก้วเรือน
6. นางสาวปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
7. นายภาคิน  ศิริรัตน์
8. นายสรวิศ  วัฒนาวสุพันธ์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
2. นายทวีศักดิ์   ธิติจิรวัฒน์
3. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายกฤษดา  ถานะฟอง
2. เด็กหญิงกัญญารินทร์  อินผูก
3. เด็กชายจิรพงค์  บรรพธรรม
4. นายณัฐกิตติ์  ใจแดง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนสุวรรณ์
6. นายนิติพงษ์  มหาเทพ
7. เด็กชายบูรภัทร  สุหอม
8. นางสาวพิมพ์พิชาญ  ใจวงศ์
9. เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาฟู
10. นายวทัญญู  วิชัยยา
11. นายวทัญญู  สุวรรณ
12. เด็กชายศรัณย์ภัทร  พรคำ
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันตา
14. นายอรรถโกวิทย์  ขัติวัง
15. นางสาวเมธาวี  วิรุฬห์ศักดิ์สกุล
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
2. นายอนันต์  มนตรี
3. นายกฤษณรงค์   ภูเวียงจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  กันทะเสนา
2. เด็กชายธนบดี  คันธาเวช
3. เด็กชายธนาดล  ผ่องสี
4. เด็กชายศุภกรณ์  รัตนกูล
 
1. นายปกรณ์  ชูบัว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจตุภูมิ  รินยะ
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
5. นายสิทธิโชค  ตาสา
6. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกมลพร  ชาติสุวรรณ์
2. เด็กชายกฤตยชญ์  คำแปง
3. นางสาวจารุวรรณ  ฝั้นแก้ว
4. นางสาวจิตรดา  มูลรังษี
5. นางสาวชนนิกานต์  ไตรภพเสาวภาคย์
6. นางสาวชลลดา  เดชวงศ์ญา
7. นางสาวฑิฆัมพร  คำน้อย
8. เด็กชายณพภาดล  โพธิ์ทรง
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินตาเขียว
10. นายณัฐพล  กันทะอินทร์
11. นายณัฐพันธ์  ปัญโญใหญ่
12. เด็กชายณัฐภัค  อุทัยวรรณ
13. นายณัฐวุฒิ  นันตา
14. เด็กหญิงณุจีรา  พึ่งทอง
15. เด็กหญิงดวงกมล  สุกใส
16. นางสาวดุษฎี  มายสมิทธิ์
17. เด็กชายธนพงษ์  ใจยะสม
18. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีระธุ
19. นายธีรศักดิ์  กาคำ
20. เด็กชายธีระพงษ์  มหุวรรณ์
21. นายนพกร  ปินทรายมูล
22. นางสาวประภัสรา  มูลขัติ
23. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินต๊ะล้อม
24. นางสาวพราวนภา  แก้วริน
25. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลุงนะ
26. เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุวรรณเบญจ
27. นางสาวภัทรภร  วิริยะ
28. นายภานุวัฒน์  ตัดแก้ว
29. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
30. เด็กชายวิลเลี่ยม ดนัย   คริสเตียนแฮนเซ่น
31. นายวุฒิวัฒน์  แดงรุ่งโรจน์
32. นายศรีมงคล  หล้าปินตา
33. นางสาวศิริรัตน์  วิสิยา
34. เด็กชายศิวกร  ไตรภพเสาวภาคย์
35. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเป็ง
36. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
37. นางสาวอุษณา  พรหมกันธา
38. นายเจษฎาภรณ์  จันทร์ต๊ะ
39. นายเพชรภิสุทธิ์  แซวหลี
40. เด็กชายเหมันต์  ปัญญาใหญ่
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
2. นายวีรวุฒิ  นามประเสริฐ
3. นางสาวสาวิกา  ตะติรัตน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  พงษ์มี
 
1. นางจินตนา  สุคนธรส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายจักริน  จันทร์เป็ง
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอุษณา  พรหมกันธา
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพิทักษ์พงศ์  เรือนมูล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสกุลกานต์  กันแก้ว
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวนางสาวกรกช   มณีผ่อง
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายเนติพล  ยะอนันต์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  แดงขาวเขียว
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  คีรีไกรวัล
 
1. นายวรกิจ  อินทะพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวรัตติยา  ยะเสียงแรง
 
1. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวุฒิ  อินถา
 
1. นางสาวอุไร  คลี่สุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนากร  รสกมลทิพย์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมเรือง
 
1. นายวรกิจ  อินทะพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชลลดา  เดชวงศ์ญา
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิทย์  ขันตี
2. เด็กชายชญานนท์  สิงหธนากร
3. นางสาวปราณปรียา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายมนสิการ  พลับพลาทอง
5. นายยศกร  แก้วล่ามสัก
6. นายวรนันท์  ดวงงาม
7. เด็กหญิงสิริวิมล  คำสี
8. เด็กชายสุภกิจ  ประทุม
9. นายอัครนิติ  เพ็ชรเจริญ
10. เด็กชายเตชะภัทร  ทายะ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
2. นายปรัตถกร  คำยาวงศ์
3. นายพรหมมินทร์  อุนขำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายYan Zhen  Qing
2. เด็กชายกรินทร์  มูลละ
3. เด็กชายกฤตภพ  กันต๊ะ
4. เด็กหญิงกัญจนา  พิทักษ์เขต
5. เด็กหญิงชฎาธาร  ตุ้ยคำ
6. นางสาวณิธิพร  นาโคศิริ
7. เด็กชายดนตร์  จั่นภู่
8. เด็กชายธนาพล  วีระเดชากุล
9. เด็กชายธีรภัทร  จิตพิสิฐ
10. เด็กชายนิติธร  นาโคศิริ
11. นางสาวนีน่า เบญญาภา  ซอนนี่
12. เด็กชายพณิชพล  บุญช่วยชู
13. เด็กชายพีรภัทร  ทองประเสริฐ
14. เด็กชายพุฒิธิดา  พร้อมเที่ยงตรง
15. เด็กชายภูวดล  ดวงสุริยะ
16. เด็กหญิงรักษ์บันพร  สุชานันทาภิวัฒน์
17. เด็กชายวรวีร์  ทรายคำ
18. เด็กหญิงศุภริฎา  ศิลปสิทธิ์
19. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลปสิทธิ์
20. เด็กหญิงสุรีย์พร  พยุงชาติ
21. เด็กชายอานนท์  ฮิล
22. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่ชื้อ
23. เด็กหญิงเกวลิน  พันธ์ประเสริฐ
24. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
25. นายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
26. เด็กชายไพฑูรย์  อนุภาพ
 
1. นายอนันต์  ตันสกุล
2. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
3. นายสิทธิชัย  วันควร
4. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
5. นางสรัลชนา  ปอสี
6. นายสุเทพ  วรรณศรี
7. นายวิศรุต  ตาวินโน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  แสนกล้า
3. นางสาวกุสุมา  พรหมพิจารณ์
4. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
5. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
6. นางสาวชนม์นิภา  มูลมา
7. นายชาญชล  สุภา
8. นายฐนิสสพงศ์  วงค์ฝั้น
9. นางสาวณัฐธิดา  ภาษิตสกุล
10. นายตวิษวัช  จันต๊ะภา
11. นายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
12. นายธรภูมิ  ศิลปกรธรรม
13. นายธวิชัย  ยาวิลาศ
14. นางสาวธัญวรัตม์  คิดเลิศล้ำ
15. นางสาวธิตินัน  คำฝาย
16. นายนภสิทธิ์  ลือชา
17. นางสาวบูรัณวา  เลิศนันทพร
18. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
19. นายพงศธร  อาจหาญ
20. นายพรชัย  ตระการรัศมี
21. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
22. นางสาวพรรณพัชร  กัม
23. นายพลวัฒน์  อินต๊ะ
24. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
25. นายพัทธดนย์  สมรูป
26. นางสาวพาสุข  ชดช้อย
27. นางสาวพิชญาภา  ทวีชัย
28. นางสาวภัทรศยา  จำรัสคำ
29. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
30. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
31. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
32. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
33. นายศตนันท์  ปิยะลังกา
34. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
35. นางสาวสุนิดา  ไอ้กะ
36. นางสาวสุพิชชา  นะธัม
37. นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรคง
38. นายอานาจักร  จันทวี
39. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
40. นายเปรมกิตติ  ชีพนิรันด์
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
5. นางมณทิพย์  สุภา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงฐิติยา  อินทโรจน์
4. เด็กชายณัฐดนัย  สุรินทร์คำ
5. เด็กชายธนกร  ยะสมจิต
6. เด็กชายนรินทร  คำรินทร์
7. เด็กหญิงพีรกานต์  นุพอ
8. เด็กหญิงภัทริกา  เทียวประสงค์
9. เด็กชายศุภกิต  ฟองวรรณา
10. เด็กหญิงสุรางคณา  สุดใจแก้ว
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางสาวพิมพิไล  ใจชุ่มใจ
3. นางสาวอารียา  อินวงค์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  ยิ่งเจริญ
2. นายณัฐวัตร  เพ็ญญาหลวง
3. นางสาวดรุณี  สุดใจแก้ว
4. นางสาวดารณีรัตน์  สุนันตา
5. นางสาวนัดทิดา  มอญศรี
6. นายพีรภัทร  ไชยวงศ์
7. นายสิรภพ  แสนจ๊ะ
8. นายสีหราช  วิเศษ
9. นางสาวเยาวภา  พลอยหนุน
10. นางสาวเอมอร  นิคมคีรี
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางสาวพิมพิไล  ใจชุ่มใจ
3. นางสาวอารียา  อินวงค์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์แปง
2. นางสาวกัญจนพร  ชื่นตา
3. นางสาวกุลกันยา  เชาวน์เกิดหล้า
4. นางสาวคันธมาลี  อย่างคุณธรรม
5. นางสาวดิศนัดดา  โชติเลอศักดิ์
6. นางสาวธิวานนท์  กาวิละใจ
7. นางสาวพัชรี  กวงแหวน
8. นางสาวพิมพ์นิภา  เชียงพรหม
9. นางสาววิภาดา  แต่งศรี
10. นางสาวศศิตาภรณ์  แวววรรณวิรัช
 
1. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมนัสวี  บุญก่ำ
2. เด็กหญิงรักษณาลี  ใจคำปัน
3. เด็กหญิงรัศมี  ฐาราชวงศ์ศึก
4. เด็กหญิงลภัทรดา  พลานุวัติการ
5. เด็กหญิงวนัชญา  วงศ์เมือง
6. เด็กหญิงสุปราณี  ภักดีโต
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิลาศ
 
1. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. นางสาวกิตติกา  มาเยอะ
2. นางสาวขวัญดารินทร์  ภพปัถย์ปกรณ์
3. นางสาวชลธิชา  ฟองชัย
4. นางสาวดรัลพร  ขุนแก้ว
5. นางสาววิมลสิริ  คำบาล
6. นางสาวสุรัชธิดา  ปัญญาดา
7. นางสาวอาทิตยา  ชมภูรัตน์
8. นางสาวอำพร  คำต่าน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เล่า
2. นางสาวมัชฌิมา  ใจจุมปา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มะโนศร
2. เด็กหญิงชลรัตน์  คำมา
3. เด็กชายชัยศิษย์  เกรียงไกรสีห์
4. เด็กหญิงดลยา  ใจมาแก้ว
5. เด็กชายธนกิจ  เฟื่องฟู
6. เด็กหญิงนภสร  ร่วมชาติ
7. เด็กหญิงนภัสนันท์  วงศ์ศิริวรากุล
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  จาคะมณี
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนะสิทธิพงศ์
10. เด็กหญิงสไบแพร  สลุงอยู่
11. เด็กหญิงอนินทิตา  เขื่อนแก้ว
12. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพชรพุ่ม
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจีราพร  พงษ์กลาง
2. นางสาวชนกนาถ  วชิรรังสรรค์
3. นางสาวชนัญญา  สุจริต
4. นางสาวฑิฆัมพร  นะวะเดีย
5. นายธนวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
6. นายธีรยุทธ์  เจียมศักดิ์
7. นางสาวนภัสวรรณ  อินทกันท์
8. นางสาวนันท์นภัส  เจริญรัตน์
9. นางสาวปรัศนี  ลิ่วหล่อตระกูล
10. นางสาวพิมพ์นภา  ปัญญามี
11. นางสาวศกุนตลา  แย้มชื่น
12. นางสาวสุวดี  คาบเพ็ชร
13. นายอรรถกรณ์  แก้วดวงแสง
14. นายอาทิตย์  กาวิชัย
15. นางสาวอาภาภรณ์  ปานหลุมข้าว
16. นางสาวเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางถนอม  อินทรประสิทธิ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวณัฐรีญา  จำนงคณาธิป
2. นางสาวดวงนภา  คิริสุขใจ
3. นางสาวธัญญาทิพย์  ถนอมพนา
4. นางสาวสิริพร  สายก้อนแก้ว
5. นายอาณัฐชัย  อิวาซากิ
 
1. นางจุฬารัตน์  สิทธิปราณี
2. นายปรีชา  บุญประเสริฐ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายพิชญ์ภูมิ  ปาลีตา
2. นางสาวสิรินันท์   เรืองศรี
 
1. นางนพวรรณ   ใจดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สมเพ็ชร
 
1. Miss Liu  Xiu
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปาริฉัตร  วิศวะ
 
1. Miss Liu  Xiu
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพลาธิป  ไชยผล
 
1. นางสาวขวัญชนก   อนุวัฒนวงศ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกิตติพงศ์  แลสันกลาง
 
1. นางสาวจันทนา  จันทรไพจิตร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายวิษณุ  สร้างสุขดี
 
1. นางภัณฑิลา   จรรยาวัฒน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทัศนีย์   แก้วยศ
 
1. MissLee   Jung yeol
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาววริศรา  เนตรทอง
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิววรพันธ์
 
1. นายวัชรพงค์  โพธิวงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณภัทร  อัณประยูร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายพีรพัฒน์  อดีตโต
 
1. นางวราภรณ์  กฤตธรรม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุภัทรา   บ้านกล้วย
 
1. MissLee   Jung yeol
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกุลนารัตน์  หวังวนวัฒน์
2. นางสาวจิราภรณ์  ถวิลรักษ์
3. นางสาวมณฑิตา  มณีรัตน์
4. นางสาววิรันชนา  ชอบพอ
5. นางสาวอมลรดา  ยิ้มฉวี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
2. Mr. Wang  Shun
 
111 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  จารุอังกูร
2. นางสาวฐิติกานต์  เกษอินทร์
3. นางสาวปณาลี  กออวยชัย
4. นายศตวรรษ  ผิวเหลือง
5. นายสหัสวรรษ  ทาติ๊บ
 
1. นายสุรกานต์  ชุ่มวารี
2. นางสาวเกศินี  เทพทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจินตนาการ  กัมพลกูล
2. นางสาวจิ่ง  ทองคำ
3. นางสาวณัฐวรรณ  ญาติฝูง
4. นางสาวนารีรัตน์  คำภักดิ์
5. นายสุภาพ  สิริวัฒร์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  นิวรัตน์
2. นางวราภรณ์  กฤตธรรม
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริกุลพันธ์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  เดชาสุรักษ์ชน
3. นางสาวปุณณกา  หนูหมื่น
4. นางสาวพิณสุภา  คำเผือก
5. นางสาวภัทรมน  หงส์ศจี
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. MissLee   Jung yeol
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายภคพงษ์   มณีเกี๋ยง
2. นางสาววรินทร    คำจันทร์
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐนันท์  สวยสม
2. นางสาวสุวพร  เขียวอิ่ม
 
1. นายสุรกานต์  ชุ่มวารี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายนภสินธุ์  ใจจาน
2. นางสาวพรรณทิวา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายธิติพงศ์  ชมภู
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวพรมณี  คีรีแก้ว
2. นางสาวเกวลี  ชาวระวะ
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจิตรกาล  เกตุประสาท
2. เด็กชายณัฐวัตร  เมืองโคตร
3. เด็กชายธนวิชญ์  ลำจวน
4. เด็กชายวิชชากร  กันทาใจ
5. เด็กชายวิรากร  ญาณวุฒิ
6. เด็กชายสรวิศ  ใจคำ
7. เด็กชายสิริชัย  พรหมชัยยา
8. เด็กชายโชคทรัพย์  แก้วสา
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
3. นายอำนาจ  บำเรอจิตต์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายธงชัย  โปวสิน
2. นายธนนิตย์  ศศิฉาย
3. นายนนท์  เจียกขจร
4. นายพิทยาพล  ศูนย์กลางชัย
5. นายมงคล  เขียวสา
6. นายอัครณัฐ์  อินทรัตน์
 
1. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
2. นางจุฑารัตน์  เวียงลอ
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายกัมปนาท  นาครักษ์
2. นางสาวชัชญา  กลการวิทย์
3. นางสาวชุติกาญจน์  มังสาสติพงศ์
4. นางสาวนัทธมน  ทิตาวงศ์
5. นายพงศภรณ์  ชลพัฒนไพศาล
6. นางสาวพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
7. นายว้ชรพงษ์  ไอถิน
8. นายสรวิศ  เอี่ยมพันธ์
9. นางสาวสุปรียา  เครือแก้ว
10. นางสาวเกวลิน  ดีจิตร
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นายปรีชา  หลวงเขียว
3. นางพจมาน  จันทร์สา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์วิลัย
3. เด็กหญิงพรชนก  ฉิมเอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงสิรีธร  อูปแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา  กาเหว่า
 
1. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
2. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกฤติญา  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวกัญญาวีร์  วรรณศรี
3. นางสาวกุลธิดา  นายซิน
4. นางสาวพิชญาภรณ์  พนมลัง
5. นางสาวยุพารัตน์  เครือปัญญา
 
1. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงใส
 
1. นางธนาภรณ์  ปินชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เหลาะ
2. นางสาวอรทัย  กุสุมาไพร
3. นางสาวอินทิพร  พวงสายใจ
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนุสรา  ส่างอ่อง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  โชคนทีสกุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  แปงแก้ว
 
1. นางอัญชลี   ไพยารมณ์
2. นางปวริศา   วรรณมะกอก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวทักษพร  เชษฐอุ่นเรือน
2. นางสาววิภาดา  กายา
3. นางสาวอรทัย  หมื่อแล
 
1. นายปุณณภพ  ดงบัวตอง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ดงประหลาด
2. เด็กหญิงสิริรัฐชาน   ศรีโพธา
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนันท์   ริจ่าม
2. เด็กชายนวพล  คนดี
 
1. นายอนุสิทธิ์   ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายมานพ  อำพรโยธิน
2. นายอภิวัฒน์   พัทยาวรรณ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์   ปิตุรัตน์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนัฏสุดา  อัมพรพิสิฏฐ์
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  อัมพรพิสิฏฐ์
 
1. นายประภาส  สุภาษี
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพร   อะมูล
2. นางสาวบุษยณัฐ   เพ็งภาจร
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สิงห์อ่อน
2. เด็กหญิงนัชชา  ชลประทิน
 
1. นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวรากร   ศรีบุญเรือง
2. นายศักย์ศิลกาล   เพชรกุลจินดา
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินุตา   สการันต์
2. เด็กชายพลเชษฐ์   พุฒพนาทรัพย์
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวณัฐชานันท์  ว่อง
2. นางสาวศุภกา  เป็งจันทร์
 
1. นางเศรษฐีนี  กุลสุทธิเสถียร
2. นางสาวธวัลลักษณ์  ตาไฝ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนัท   วิจิตรกำจร
2. นายอนพัทย์   คำแดง
 
1. นายวิรัชชัย   จันต๊ะวงค์
2. นางสาวหทัยรัตน์   ศรีวิโรจน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายสรัล  ดีเหลือ
2. นายเศรษฐวัฒน์  ยอดกระโทก
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
2. เด็กชายพัฒนชัย  นุยามัง
3. เด็กหญิงพันวรรษา  เสาร์เจริญ
 
1. นายประภาส  สุภาษี
2. นายฉัตรขัย  ภิราษร
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวณัฏฐนิชา  โนคำป้อ
2. นางสาวนริศรา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวศิลป์ศุภา  สักวรรณ์
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
2. นายวรพล  ไชยวงค์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวนนทรพร   จันทร์มณีวงศ์
2. นายพาธี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษา  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงวิชชานันท์  จันทร์เทพ
3. เด็กหญิงอังคณา  ปินตา
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายกายสิทธิ์  กนกศิลป์
2. นายธีรภัทร์  คงฤทธิ์
3. นายพัสกรณ์  ดวงติ๊บ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  ตาไฝ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บุญเลิศ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธรรศ   พรหมมลมาศ
2. เด็กชายสิรวิชญ์   ทัพยมณฑล
3. เด็กชายหฤษฎ์   วงษ์หงษ์
 
1. นายวสันต์   สันต์บุรุษ
2. นางสาวปิยเปรมมกล   วันติยา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายกำเนิดชัย  วารีศรี
2. นายทวีศิลป์  การเวกผดุง
3. นายเมธาสิทธิ์  ภมรสุจริตกุล
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรภัค   สายสุภา
2. เด็กชายณรงค์ชัย   พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ขจีจิตร
 
1. นายณรงค์ชัย   วรรณมณี
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายชัชนันท์  ศรีชมภู
2. นายนาเคนทร์   สุวรรณประเสริฐ
3. นายเวสารัชช์  ประวินท์
 
1. นายณรงค์ชัย   วรรณมณี
2. นายวิเชียร  มหาพรหม
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงคณิตา   จิตตะยโสธร
2. เด็กชายธัชพงศ์   สุปรียธรรม
3. เด็กชายพัทธ์   ผดุงสุนทรารักษ์
 
1. นายปรเมศวร์   โตศิลากุล
2. นายปิยเปรมกมล   วันติยา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายชาคริต  ลุงจาย
2. เด็กชายประเสริฐ  วงศ์ขันแก้ว
3. เด็กชายวิศิษฐ์  เอืองคำ
 
1. นายวีระยุทธ  สุขสาย
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายนครินทร์  ปัญญาเรือง
2. นายนพรัตน์  นันชัย
3. นายศิวกร  ยาวิชัย
 
1. นายธเนศ  สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ  สุขสาย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงชนันดา  ศรีสะอาด
2. เด็กชายปยุต  กระจ่าง
3. เด็กหญิงภมรวรรณ  ขันธรรม
 
1. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
2. นายปิยะวัฒน์  เรียบเรียง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปาณิสรา  บุญธรรม
2. นางสาวศศิประภา  คำมา
3. นางสาวอรปรียา  เชื้อหล้า
 
1. นายปิยะวัฒน์  เรียบเรียง
2. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณีรนุช  สัมโน
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก่นสาร
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญาสม
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงแพ
5. เด็กชายศรัณย์  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงเจณิสา  จิระสถิตย์
 
1. นางกรรณิการ์  มาเดช
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เยียะเปียง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงอารียา  กาเหล็ก
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ปวงจักร์ทา
2. นางสาวดวงกมล  คนอ้วน
3. นายสุรกรานต์  ศรีทา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชยา  รักสกุลทวี
2. เด็กหญิงสรัญญา  สรรพกรพิเศษ
3. เด็กหญิงอรนิชา  ชัยชนะ
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจิรวัฒน์  ปันคำมูล
2. นายธีรภัทร์  สายน้ำเย็น
3. นายสุวัฒน์  วุฒิเจริญการ
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐกุล   ผานพฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรินทร   นันตาปิน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร   ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาวรัชนิภา   ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายนครินทร์  จงกลมี
2. นายสิปปกร  กิติ
3. นายอรรถพล  สุธรรม
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
2. นายวีระศักดิ์  ลุกิตติกร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนรัตน์  คำภิละ
2. เด็กชายภูรินท์  สายสอน
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  ไกรพันธ์
 
1. นางศิริพร   สายสอน
2. นายศตวรรษ  สมเชื้อ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายกฤตนัน   ศรีธิวงค์
2. นางสาวณัฐนพิน  วุยสือ
3. นางสาววาณิชชา   ยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวรัชนิภา   ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธาน  กันแก้ว
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  สุรินทร์
3. เด็กชายหัสนัย  คงสิบ
 
1. นางศิริพร  สายสอน
2. นางวารี  นุภาพ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ใจแก้ว
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทัยกริ่ม
3. นายเกรียงไกร  แซ่ย่าง
 
1. นางประหยัด  บุญลือ
2. นายนวรัฐ  นรินทร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  รักสัตย์
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ไชยถา
3. เด็กหญิงศิรดา  จะอือ
 
1. นางประหยัด  บุญลือ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  พวกอินแสง
2. นางสาววรธิดา  ใจสิทธิ์
3. นางสาววิจิตรา  ใจปิน
 
1. นางประหยัด  บุญลือ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายชายกฤษกร  กุณาเกียง
 
1. นางกรรณานุช  มูลคำ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐพล  พะริกะ
3. เด็กชายภัทรพงศ์  เค้าฝาย
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
2. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายภาสกร  รัตน์รวีวงศ์
2. นายรชกานต์  ตั้งล้ำเลิศ
3. นายศุภวิชญ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีษะ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรชัย  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายจาตุรนต์  คำมามูล
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงคันธา  ธุระพันธ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวรสสุคนธ์  ต่ายโพ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิธดา  วิทยารักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายดิศนันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวัชระชัย  คำพิชัย
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวีรพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภชัย  แก้วฟู
2. เด็กชายสุรยุทธ  ทาพรหม
 
1. นางสาวนันทพรรณ  โปธาจุ่ม
2. นางสาวณัฐริยา  นางเมาะ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญยรัตน์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  ชัยวงค์
2. นายอัษฎายุทธ  จิอู๋
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
2. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์