การส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์
   โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ส่งได้ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 421  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ติดต่อสอบถาม นางสาวปัทมา  ธรรมปัญญา   เบอร์โทร  087-6603048 
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12:55 น.