รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. การแข่งขัน ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟ์ตแวร์ ม.1-3 และม.4-6
ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม และ CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานซอฟ์ตแวร์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น  ในวันแข่งขัน 8 ตุลาคม 2559 ณ จุดลงทะเบียน

2. ทุกรายการแข่งขันที่จะต้องใช้ หูฟัง ไมโครโฟน ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง

 3.หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 

3.1 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  
:: หัวข้อ 1.เอกลักษณ์ไทย 2.ภัยพิบัติ 3.แอ่วเหนือ 
3.2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
:: หัวข้อ 1.กระเป๋าเดินทาง 2.ชุดรับแขก 3.ชุดโต๊ะทำงาน 
3.3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
3.4 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
3.5 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
3.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
3.7 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
:: หัวข้อ 1.ท่องเที่ยวไทย  2. 720ปีเมืองเชียงใหม่  3. วัฒนธรรมล้านนา
(ใช้สำหรับการแข่งขันหัวข้อที่ 3.3-3.7)

**** ใน 3 หัวข้อการแข่งขันแต่ละรายการ จะใช้วิธีจับฉลากเลือกแข่งขันเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น****
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 11:57 น.