หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ระหว่างวันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายสายัณห์ สิงห์เจริญ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางสาวทิพวรรณ บุญแก้ว ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางอำพรรณ ใจแน่น ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางเนื้อน้อง จามา ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายภราดร อมรสุทธิกุลชัย ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายกิตติศักดิ์ วสุธราอภิรักษ์ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายเทอดพงษ์ ทำดี ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายประจักษ์ ธะสุข ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายศาสตรา อุยยะพัฒน์ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายณัฐวุฒิ มาละคำ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางบุญทิวา ธรรมโม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางอรพินธ์ โพธิ์แก้ว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางกฤษณา บุญหล่อ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางสาวศิระกาญจน์ ธนะจอมสุรางค์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางศิริเพ็ญ แสงบุญ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายประภาส กาวารี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางอัญชลี ไพยารมณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางปราณี วงค์ชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวสุธาสินี ชัยคำหล้า โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสายสุนีย์ กัณชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวฐิติชา จิโนเป็ง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวกรรณืการ์ ชัยลังกา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นางรัชณีย์ นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นายวินัย พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นางสาววารุณี ธรรมขันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ
45 นายวินัย บุญชุ่มใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ
46 นางสาวภัทรภร จิตประจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ
47 นางอันธิฌา ขาวแสง ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
49 นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
50 นายบุญเสริญ สุริยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
51 นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
52 นายสมศักดิ์ ปริชานิ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
53 นายโชคชัย ใจแน่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
54 นางสุจิตรา โกฎิแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
55 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
56 นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
57 นายสาคร ขัติยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
58 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
59 นางจันทร์พร ขันตี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
60 นางวัชราพร ฉลาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
61 นาง ณ ชนก ปาลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
62 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
63 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
64 นายบุญเสริญ สุริยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
65 นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
66 นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
67 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
68 นางวัชราพร ฉลาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
69 นาง ณ ชนก ปาลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
70 นางสาวศยามล เมฆวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
71 นางสาวกมลวรรณ คำทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
72 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
73 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
74 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
75 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
76 นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
77 นางสุพิน อินทร์รักษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
78 นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
79 นายสวัสดิ์ กรรำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
80 นางดาลัด ย้อยพลแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
81 นายธนากร สีธิใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
82 นางวราภรณ์ กฤตธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
83 นายทศพล ดวงจิตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
84 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
85 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
86 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
87 นางน้ำฝน โทปุญญานนท์ ครู โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูล การจัดการแข่งขัน
88 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูล การจัดการแข่งขัน
89 นางพาโชค สงค์ศิริ กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูล การจัดการแข่งขัน
90 นางเศษฐิณี กุลสุทธิเสถียร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูล การจัดการแข่งขัน
91 นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
92 นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
93 นายปิยวัฒน์ เรียบเรียง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
94 นายพิชาพร ถาวรรุ่งกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
95 นายสุนทร อินทะนัด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
96 นางสุจิตรา โกฎิแก้ว ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
97 นายกิตติพงศ์ ยอดชมภู กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
98 นายมนู กันทะวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
99 นายไกรสร จองมูลสุข กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
100 นายสมบัติ โคนโท ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
101 นายณัฐพล นันโท กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
102 นายศิปปกร เมืองมา กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
103 นางสุวิมล โคนโท กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
104 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา เก๋อภัย กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
105 นายสุภคล แก้ววังชัย กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
106 นางปราวีณา เทพคำ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
107 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
108 นายสุพัตร ใจพู่ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
109 นายธนากร สีธิใจ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)(ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6)
110 นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
111 นางสาวฐิติวัลคุ์ กัมพลาวรี กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
112 นางสาวจีรวรรณ อยู่ศิริ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
113 นางจิราพร จงรักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
114 นางวราภรณ์ กฤตธรรม กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
115 นางไพริน นันทะเสน กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
116 น.ส.อัจฉราพรรณ นิวรัตน์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
117 นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
118 นางสาวศิรินภา อินตาศรี กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
119 นางวราภรณ์ กฤตธรรม ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
120 น.ส.อัจฉราพรรณ นิวรัตน์ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
121 นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ภาษาฝรั่งเศส (ม.4-ม.6)
122 นางสาวจรรยาพร ชัยวงค์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
123 นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
124 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (ม.1-ม.3)
125 นายวัชรพงค์ โพธิวงค์ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (ม.1-ม.3)
126 นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (ม.1-ม.3)
127 นางสาวจันทนา จันทรไพจิตร ประธานกรรมการ กรรมกาควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.5)
128 นายวัชรพงค์ โพธิวงค์ กรรมการ กรรมกาควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.5)
129 นายทศพล ดวงจิตร กรรมการและเลขานุการ กรรมกาควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.5)
130 นายปวิช กิตติยังกุล ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (ม.1-ม.3)
131 นายสุรกานต์ ชุ่มวารี กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (ม.1-ม.3)
132 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (ม.1-ม.3)
133 นายทศพล ดวงจิตร ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
134 นายปวิช กิตติยังกุล กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
135 นายสุรกานต์ ชุ่มวารี กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
136 นางหนึ่งฤทัย ปินชัย ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
137 นางวรรณพิมล จารุเศรณี กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
138 นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
139 นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
140 นางสาวขวัญชนก อนุวัฒนวงศ์ กรรมการ กรรมการควบคุมการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
141 นางหนึ่งฤทัย ปินชัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น (ม.4-ม.6)
142 นางอัจฉรา ต๋าคำ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
143 นายนนทชัย อาวรณ์ กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
144 นายสมศักดิ์ แซ่หู กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
145 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน
146 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน
147 นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน
148 นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน (ม.4-ม.6)
149 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน (ม.4-ม.6)
150 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน (ม.4-ม.6)
151 นายนนทชัย อาวรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ภาษาจีน (ม.4-ม.6)
152 นายสมศักดิ์ แซ่หู กรรมการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ภาษาจีน (ม.4-ม.6)
153 นางอัจฉรา ต๋าคำ กรรมการและเลขานุการ กรรมการควบคุมการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ภาษาจีน (ม.4-ม.6)
154 นายเอกพงษ์ สุริยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
155 นางสาวสิริพร คืนมาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
156 นายสมศักดิ์ พรมจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
157 นางรัชรินทร์ แปงแสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
158 นายทวีชัย ปฤกษากร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
159 นางทิพวัลย์ วิริยะ นักวิชาการการเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
160 นางสาวทัศนีย์ ชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
161 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
162 นางจันทิมา วงศ์ทิพย์ หัวหน้างานการเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
163 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
164 นายโชคชัย ใจแน่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โทร. 091-1469516 และนางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โทร.095-6911515
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]