หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ไชยอามโรงเรียนแม่ออวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กุมารแก้วโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประณยา ศุภราภรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางชยนันต์ ผดุงแสงโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ้งกาญจน์ เกลอดูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางอัญชลี วงษ์วรศรีโรจน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายมนู กันทะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ใจมาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางศรีอำพร มาตาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา วิจิตราโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายดิสกร นินนาทโยธินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทวีชาติโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางผกาพรรณ พรหมานุวัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา คำลือโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ชร จินดาวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ แสงบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี สุวรรณทัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ปันคำโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรมมาดี พรวนหาญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงศ์ ไชยแว่นตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางพจมาน จันทรสาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้วโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางไพลิน วานิชจรัสกิจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายไพรศาล สังข์เอี่ยมโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายเสริมสกุล อุ่นใจแรมกรรมการ
3. นางดาราภรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางศุภกัญญา รอดเดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางงามนิตย์ อินทวงศ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธพรชัย มาร์ชโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธินี น้อยมะเริงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายนิกร ครินชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศรันย์ยุทธ สุขจันทร์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา กาวีวงค์โรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวรัชนี ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำทิพย์ มีมากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย ปฤกษากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา คำป้อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ ขันทราชโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายนันทยศ ถนอมศักดิ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นายคมกริช อินรอดโรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
8. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรรเพชญ มโนรสโรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
5. นางศศิวิมล จูงศิริวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางโสพิน จันทวงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
8. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เก่งการค้าโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิชญา ทิศสารแก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุกัญญา เหมืองสองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางโสพิน จันทวงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศศิวิมล จูงศิริวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
6. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสรรเพชญ มโนรสโรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
8. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เก่งการค้าโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิชญา ทิศสารแก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุกัญญา เหมืองสองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ธินะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ กามีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเยาวภา เพิ่มพูนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสาธิตา บุญเคลือบโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
9. นางณ ชนก ปาลีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวอัญภัทร บุตรพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายนรินทร์ คำปันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางบุษยาภรณ์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นางสุชีลา สุ่นศิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
8. นางสุนีย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวัชโรทัย ชัยอำนาจโรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
10. นางอรวรรณ คงบรรทัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนกกาญจน์ วัฒนกูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชมพูพักตร์ นิลคงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางพัชรา เอื้องไพบูลย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางรัชนีพร ปัญญาฟูโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา วงศ์สิงห์แก้วโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
8. นายมงคล ปัญญารัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมันต์ ชัยบาลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา สมบัติปันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสราลี ภู่ชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายปริยะ วัฒนศิริเสรีกุลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบุษบา พงษธาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางศรีประกาย สุขปาเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางกษมา พลอยแดงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นายเชษฐา แซ่เต็งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา พิกุลวรชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางชลธิชา พิกุลวรชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางภารดี จันทรจุติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางพิศมร อินทวิวัฒน์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจัตุพร ปูเรือนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางวัชรวีร์ คำไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางภารดี จันทรจุติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางพิศมร อินทวิวัฒน์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจัตุพร ปูเรือนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางวัชรวีร์ คำไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ นาพรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ เงินคำจันทร์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายวราวุฒิ เชียงบุญโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ เงาทองโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศรีพรรณ นาพรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางบุญทิวา ธรรมโมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกุหลาบ เงินคำจันทร์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ เงาทองโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล คำวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายสรวิชญ์ ชยเจริญวงค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอัสรา วงค์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
9. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล คำวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายสรวิชญ์ ชยเจริญวงค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอัสรา วงค์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
9. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล คำวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายสรวิชญ์ ชยเจริญวงค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอัสรา วงค์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายอานนท์ ขัตติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไพริน ปัญญาแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ประสิงห์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ ประเสริฐชัยโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมเจตต์ เจตนสุนทรเวทินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางเกศริน ธรรมขันแข็งโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาววณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางวราภรณ์ วัฒนพงษ์ภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโชคชัย ใจแน่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก อินังโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อินทกูลโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อยโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางยุพิน ผันผายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑาสิรี นามกรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร ตาอินต๊ะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ธนัญไชยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชนกพร ศาสตราคมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสุชาภัสร์ ป้อคำโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร จิตอารีย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางเจือจันทร์ มากมูลโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางมยุรี กิติพงษ์พันธ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายวรากรณ์ อรวิบูลย์ศิริโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายทวี ฤทธิเดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจีราภรณ์ คำทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางเพรงบุญ จิราภิรมย์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวพัชสิภาณัฎ พรมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ธรรมสโรช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวัฒนะ สามเคี้ยมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัตติการญจน์ คันธาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายเพิก พงษ์ไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติมา รู้ยิ่งโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ แปงฟองโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพานทอง ศิริโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางพัทยา รัตน์เลิศลบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา เศรฐวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ยานะโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเดือนฉาย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาคร ผลอินทร์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ตนมิตรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. พระนิพนธ์ วิสุทธิจารีโรงเรียนเชตุพนศึกษากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พรหมเสนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายภูวดล มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกัญญา ไชยพรหมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางวรรณภา เพชร์แก้วนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุล โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายควงชัย วรรณเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสุมิตร แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วงศ์ใต้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางพรอุมา วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss Luo Yu สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Xie Gaodiมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Xu Hudieมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Luo Yuสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Xie Gaodiมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Xu Hudieมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mrs.Naoko Yoshidaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Suzuki Hiromiโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุรพล แดนโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mrs.Naoko Yoshidaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Suzuki Hiromiโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุรพล แดนโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุทธินี เดชารัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Annaick Vauclinมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายพงศา กันทะสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวอจลา เตชะพิชญภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mr.Kim Youngranมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Choi Hye Kyungมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวประนอม ลำงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Qian Yihuaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Li Pengสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวประนอม ลำงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Qian Yihuaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Li Pengสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mrs.Naoko Yoshidaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Suzuki Hiromiโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุรพล แดนโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mrs.Naoko Yoshidaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Suzuki Hiromiโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุรพล แดนโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายพงศา กันทะสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Annaick Vauclinมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวอจลา เตชะพิชญภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mr.Kim Youngranมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Choi Hye Kyungมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวประนอม ลำงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Qian Yihuaมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Li Pengสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Nozawa Junมหาวิทยาลัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Izuwa Hiromuโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายพงศา กันทะสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Annaick Vauclinมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวอจลา เตชะพิชญภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mr.Kim Youngranมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Choi Hye Kyungมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Luo Yuสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Xie Gaodiมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Xu Hudieมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Nozawa Junมหาวิทยาลัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Izuwa Hiromuโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายพงศา กันทะสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Miss Annaick Vauclinมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวอจลา เตชะพิชญภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. Mr.Kim Youngranมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. Miss Choi Hye Kyungมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า พรหมศรี โรงเรียนปรินส์รอยส์แยลวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรืองโรงเรียนหอพระ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย สิงห์น้อยโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สอาดล้วนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ ฝ้ายตระกูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางพวงพะยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางจินดา ช่วยค้ำชูโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางพิกุล บำเรอจิตต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินทร์ ต้นกุรีมานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ตันตะนรัตน์โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นางสาวทัศนาวรรณ ปัญญาแดงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร์ ต้นกุรีมานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ตันตะนรัตน์โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นายทัศนาวรรณ ปัญญาแดง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิชานันท์ ณ ทุ่งฝายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไพยารมณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสราญ คำอ้ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ อิงคนันทวารีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเอมพิกา อินตาปุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิมประภา มูลก้อนแก้ว โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา จงอริยะตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ ปินชัย โรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
5. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกานดา ชุมดำ โรงเรียนหอพระ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราชโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย สุวัฒนะโรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกานดา ชุมดำ โรงเรียนหอพระ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราชโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย สุวัฒนะโรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา ตั้งแปลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ แผลงศรโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา ตั้งแปลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ แผลงศรโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล สุทาโนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงธ์พันธ์ นิลคงโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสาวณัฐริยา นางเมาะโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ไชยสมภารโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกฤษณะ หน้อยสุขโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางนภาพร ไชยสมภารโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกฤษณะ หน้อยสุขโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประภาส คุณาชีวะโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกุลภาค วิชาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมกรรมการ
5. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางพาโชค สงค์ศิริโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายวรุต ชัยเจริญกรรมการ
4. นางพรสุดา หอมอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางพาโชค สงค์ศิริโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายวรุต ชัยเจริญกรรมการ
4. นางพรสุดา หอมอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมกรุงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรวัฒน์ ยามสุขกรรมการ
5. นายวรพล ไชยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมกรุงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรวัฒน์ ยามสุขกรรมการ
5. นายวรพล ไชยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายธวัช แก้วมณีกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ หอมอ่อนกรรมการ
4. นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปิยพงศ์ วงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายธวัช แก้วมณีกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ หอมอ่อนกรรมการ
4. นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปิยพงศ์ วงษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชวัลลักษณ์ ตาไฝกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชวัลลักษณ์ ตาไฝกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ บูรณาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
2. นายนิพพิชฌน์ญาณ ถาวรรุ่งกิจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางพวงเพชร ภุมรานนท์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาตาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ มณีวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเจิด สรรพมงค์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉราพร สุนทรนันทโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวารี นุภาพโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล จันทร์พุทธาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประชัน พิบูลย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญตอมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรุจิพร บุญมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประสาท บุ้นเชียงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินทะนัดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางกัลยา ประทุมเกษรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ศักดิ์สง่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสุทธิพร คัณฑมนัสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประหยัด บุญลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สายสอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปิยฉัตร วุฒิสรรพ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ สมเชื้อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาลี่ เสมือนใจโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ชมภูยอดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ ชมภูยอดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทินะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอักษราวดี สุระวงศ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพัชรี เชื้อสามโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา โกฎิแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา โกฎิแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวพัชรภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวพัชรภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัลยา ชุ่มทองโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิสกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางอำพรรณ ใจแน่นโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวัลยา ชุ่มทองโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางอำพรรณ ใจแน่นโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ ศรีบาลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพัชรภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจีรวัฒน์ วงศ์จักร์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายธนาคาร บ่อคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวนิตย์นภา อินทนรลักษณาโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจีรวัฒน์ วงศ์จักร์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายธนาคาร บ่อคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวนิตย์นภา อินทนรลักษณาโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจีรวัฒน์ วงศ์จักร์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายธนาคาร บ่อคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวนิตย์นภา อินทนรลักษณาโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โทร. 091-1469516 และนางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โทร.095-6911515
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]