รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์   พรมลักษณ์
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปิลันธน์  โปธาคำ
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี
 
1. นางสาวอัมพร  เพียรการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  จำปาหลวง
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาววนิดา  มาวิเศษ
 
1. นางอรชพร  อะทะเทพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิรภัสสร  ต๊ะแก้ว
 
1. นางประชิตร  ยอดเพ็ชร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ประเสริฐมาก
 
1. นางสาวกาญกนก  สุนทรแย้ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงอนันทิยา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แบบประดับ
 
1. นางสาววาสนา  ฉุยฉาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวมณีรักษ์  สมใจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสุธิมา  สกุลทอง
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร  สาธรพันธ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์
 
1. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธนกร  ศรีทิพรัตน์
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวรัตนา  นามรอด
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอำพาพร  อุดทา
 
1. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวศุภาวรรณ  คงมาต
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สามไชย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงคริสต์สา  รุ่งเกตุ
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทองสุข
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนันทิกานต์  อาจหาญ
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ช่างเภา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายชนธีร์  วิรัตน์เกษม
2. นางสาวนฤชา  มงคลโพธิ์
3. นางสาวปรียาภรณ์  ภวัตหิรัญโรจน์
 
1. นางสาวพัชนี  บุญคง
2. นางจามรี  พุทธาศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรภิชา  ขาวนวล
2. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  บรรเจิดพงศ์ชัย
3. เด็กหญิงวิภาวานี  ทาติด
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
2. นางจันทร  สุวรรณชื่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หงส์เจ็ด
2. เด็กหญิงศศิประภา  ตันมา
3. เด็กหญิงเบญจพร  วงษ์กระสันต์
 
1. นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวณัฐนันท์  เสียงเพราะ
2. นายศราวุธ  แก้วโต
3. นางสาวสิรีรักษิณ์  เดชพงษ์
 
1. นางภาวิณีย์  บุญประสพ
2. นางละมัย  ใยดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนพรรณ  สอนราช
2. นางสาวพัชราภรณ์  ฟักสีม่วง
3. นางสาวสุชาดา  สุริวงศ์
 
1. นางสมศรี  เขียวชะอุ่ม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  มีปิ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชณิตา  ปิยะชน
2. นางสาวปณิดา  สร้อยสาย
3. นายสุรวิทย์  ขันทะเสน
 
1. นางสมนึก  ขำคง
2. นางสาวเธตยา  แพทย์สิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายทิวากรณ์  ทองเนตร
2. เด็กหญิงสุพัชชา  เสียงใส
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรืองชัยศิวเวท
2. เด็กหญิงศุภนิตา  พรหมภาสิต
 
1. นายวัฒนา  กระต่ายทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัญสพัฒน์  จงประสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงชนิตา  เกิดพูล
 
1. นางจันทรา  จันทร์ศิริ
2. นางสาวเนตรนรินทร์  สติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปฏิมากร  ปลาสุวรรณ
2. นางสาวปิยนุช  พานพบ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นายมณเฑียร  ผาทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เล
2. นางสาวภัทราวดี  รูปใหญ่
 
1. นายกสิณ  แก้ววงศ์
2. นางสาวประภาพร  มอญแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  โสภา
2. นายดนุชกร  เมืองมา
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพีรติ  ว่องไว
 
1. นายอาชัญ  สุพรรณกลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงษ์  โรจน์พัฒนกุล
 
1. นายสุบิล  วงศ์สอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายธนธรณ์  รุ่งศรีวัฒนา
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  วัชรขจร
 
1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายมนัสวิน  ปัญญาสุ
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติสกุล
2. เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย
3. เด็กชายปารินทร์  คงอินทร์
 
1. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
2. นายสมัย   จันทร์เหลือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงวรัตชญา  แสนคำ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชุ่มศรี
3. เด็กหญิงอารียา  กาวิน
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล
2. เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
3. เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
 
1. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงค์
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎินทร์  นุสติ
2. นายกิตติธัช  อุรุวรรณกุล
3. นางสาวมนปริยา  เบ็ญจลักษณ์
 
1. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
2. นายสมัย  จันทร์เหลือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  พันมา
2. นายนิติพงศ์  อัมพรไชยมงคล
3. นายพิธิวัฒน์  เหลืองวิชชเจริญ
 
1. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
2. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  จันทา
2. นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลย์กันต์
3. นายอรรถพล  คณะแพง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์
2. นายบดินทร์  เกษร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรกฤต  เอกวัฒนกุล
2. เด็กชายณภัทร  พลอยประดิษฐ์
3. เด็กชายสรธัญ  กันทะหงษ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กันธิยะ
2. นางสาวนภาพร  เข้มขัน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  ขุนแขวง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบธรรม
3. เด็กหญิงโชติกา  ปรารมภ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นางสาวสุพรรษา  นามราช
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจคำต๋า
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ยะเชียงคำ
3. เด็กหญิงเอริณ  เครือดวงคำ
 
1. นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร
2. นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวช่อชมพู  เข็มจรูญ
2. นางสาวพรชิตา  แซ่เคอ
3. นายศรัณย์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวกฤษณา  จองมน
2. นางจินตนา  สุวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวปภัสรา   งามเลิศนภาภรณ์
2. นางสาวมนัสชนก   ชาประเสริฐ
3. นางสาวยศพร   มีปาน
 
1. นายคฑาไชย  ทักษ์สิทธา
2. นางสาวอังษณานันท์   เด่นสท้าน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปัทมา  รัตน์เพ็ชร์
2. นางสาวพรนภัส  ชัยคุณสมบัติ
3. นางสาวอัจฉราพรรรณ  หงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ
2. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายปราบดา  บุญปาน
2. เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
 
1. นางสาวอารยา  ก่อกำลัง
2. นางชนิดาภา  พรประสงค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  ประจิตร
2. เด็กชายบุริศร์  อาทิตย์สาม
 
1. นายจักรพงษ์  ใจการ
2. นางสาวอัจฉรา  สวามิวัศดุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายรณกร  สุวรรณเมือง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางนภาพร  สิทธา
2. นางสุภาพร  หมั่นการ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพาทิศ  ศรีบุรี
2. นายศุภกร  สุวรรณ์อิน
 
1. นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่
2. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวงามฟ้า  แสงเฮ่อ
2. นายณัฐวัตร  นนทรีย์
 
1. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ
2. นายกิจติกร  ใจคงอยู่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
2. นายโสภณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
2. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณคีรี
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันณวัฒน์  จันรุน
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายมควัฒน์  วงค์ศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวสุวณี   ไพรวิโรจน์
 
1. นางสาวสุภัคณา   นามวงศ์ศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วังพฤกษ์
2. เด็กชายธราเทพ  วงค์สุริยะไท
3. เด็กหญิงโปรดปราน  ปินอินต๊ะ
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
2. นางบุปผา  ธนะชัยขันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายธรรมชาติ  สุขพินิจ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เหลืองประสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บัวระพา
 
1. นางอิสญาภา  ธรรพรังษี
2. นางสิรินาถ   ขำคง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงรัตนธงชัย
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อุปทอง
3. เด็กหญิงนาทยา  โสวะละ
 
1. นายวิญญู  ครองตาเนิน
2. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา   สิงห์เวชสกุล
2. นายอิงครัต   เต็งไตรสรณ์.
3. นางสาวโชษิตา   เปาอินทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เมธีชุติกุล
2. นายอร่าม  บุญธิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมพ์พริมา  ฉันทาวิวัฒน์
2. นายวรรธนะพงศ์  นฤบาล
3. นายเตชิษฐ์  หลิวบริบูรณ์กูล
 
1. นางสาวณลีกาญจน์  ทาคำ
2. นางปุณณดา  ปราบริปู
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชาลี  เหล่าเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรสิบประการ  เกตุแป้น
3. เด็กหญิงสุรัตนา  เดชพละ
 
1. นางนันทวัน  หงสไกร
2. ดร.ยุทธนา  หงสไกร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  ลิ้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพีรดา  ชัยจิตติประเสริฐ
3. เด็กหญิงวีรินทร์ธีตา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ชุ่มชุมภู
2. นางเพื่อนจิต  สิงห์เผ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนภา   ผาอิ่น
2. เด็กหญิงณิชากร   สอนจิตต์
3. เด็กหญิงสิริวิมล    จิตต์แจ้ง
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นางสาววราภรณ์   พรมมิล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดาพร  ธิยะคำ
2. นางสาวนัทธมน  ภัยราช
3. นายปิโยรส  พฤทธิสัญจัย
 
1. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวภัคจิรา   ถาแยง
2. นางสาวสมิตานัน   สุนันทวนิช
3. นางสาวสิรีรักษิณ์   เดชพงษ์
 
1. นางณัฐภัสสร   เหล่าเนตร์
2. นางสาวกาเหว่า   กล่ำเงิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  แซ่ย่าง
2. นายภูมินทร์  เยซอกู่
3. นางสาวหมี่เพาะ  แซพะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
2. นายกีรติ  ทะเย็น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญญานาม
2. เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงศ์
3. เด็กชายเนติชัย  วงษ์คำภู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ไพรเสถียรสุข
2. นางบุษบง    ชัยเทพ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพล  สิงหา
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดวงประเสริฐชัย
3. นางสาวอรุณวรรณ   มุกดา
 
1. นายคงกฤช  อะทะวงศ์
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี   ไพศาลธารา
2. เด็กชายชญานิน   คำมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ลุงต๊ะ
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวฉวีวรรณ   แสงมณี
2. นายณัฐวัฒน์  แก้วสุวรรณ
3. นายรัชวุธ  ศรีวรรณ
 
1. นางณภัค  ฐิติมนัส
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพิยดา  ศุภาวิศิษฏ์
2. นางสาววิภาลักษณ์  สะหลี
3. นางสาวเกวลิน  พวงมาก
 
1. นางกรณ์กาญจน์  ภัทราธนคัมภีร์
2. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกชพร  คำแขก
2. นางสาวสิริยากร  เกี่ยวบ้านหัน
3. นางสาวสุพัตรา  พรมตัน
 
1. นางสาวนาถยา  อุตมา
2. นางนาฎอนงค์  ทู้ไพเราะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายฐากร  ยุวคูณชิตา
2. เด็กชายณฐธรงชนน  บุษยะบุตร
3. เด็กชายวิวรรธน์  ดิบดี
 
1. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
2. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คงเมือง
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง
 
1. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ขัดปัญญา
2. นางสาวธันยพร  ภัทรไพรวัลย์
3. นางสาวรักษ์พิมาน  รุ่งสุรีย์โชค
 
1. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
2. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ   แก้วโต
2. นางสาวปีย์วรา   อินทพงษ์
3. นางสาวอารยา   แย้มยินดี
 
1. นางสาวกนกรวี  วาฤทธิ์
2. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนนิกานต์  แซ่เล้า
2. นางสาวพลอยชมพู  ดอกแก้ว
3. นางสาวเหมวรรณ  เฮงสกุล
 
1. นางสาวเยาวภา  โนพวน
2. นายเชิด  ปันแปง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายชลเทพ  วรรธนะมณีกุล
2. นายชุมพล  ล้วนลอย
3. นายวันมงคล  ทับทิมเล็ก
 
1. นายสุพศิน  วงศ์กระจ่าง
2. นายวิชชา  ยศอ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกฤต  พูลเกษม
2. เด็กชายวรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
 
1. นางสาววลัยภรณ์  คงเจริญ
2. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัชชา  ครุธวิเศษ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภาศรี
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางประดัด  ชมมี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  หลักทรัพย์
2. เด็กหญิงไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพิชิตชัย  ขำทับทิม
2. นางสาวสุพิชชา  อารีรักษ์
 
1. นางอรชร  จันทร์ผ่อง
2. นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายนายภูภัฏ  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สมฟองทอง
 
1. นางสาวรจนา  ขัติยศ
2. นายดุสิต  แก้วหล้า
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายขจรศักดิ์  พุทธสรณ์
2. นายนที  ชูเชื้อ
 
1. นางสาวฉัตรลัดดา  บุญมา
2. นางสาวชุติมา  เจริญผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายศิรนันท์  พลแก้ว
2. เด็กชายอาคิม  หลักแหลม
 
1. นายสันษร   วรรณแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปรังการ
2. เด็กชายชาตรี  วราคมเดชา
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ยี่เข็ญ
2. เด็กชายสันติภาพ  สะเอียบคง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป  คำปาแฝง
2. เด็กชายภัทรชัย  ศรีผ่อง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ลือไชย
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีใจ
 
1. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายวงศ์วรัณ   แก้วภิรมย์
2. เด็กชายเสฎธวัฒน์  ปานต๊ะระษี
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ฤทธิ์ศรี
2. นายภัทราวุธ  นามเมือง
3. นายสิทธิพล  ใจเย็น
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
2. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายนนทนันท์  นันทวาศ
2. นายนวพล  เดชบุญ
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายธนวัฒน์  นาคพงษ์
2. นายธนัตถ์  เจริญคง
3. นายวิวัฒน์  คำโทน
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญมี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามคำ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  กันตีมูล
4. เด็กหญิงวรัญญา  เตปา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  พรสกุลไพศาล
 
1. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
2. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคาโอริ  ยามากูจิ
2. เด็กหญิงชนาภัทร์  สายใจ
3. เด็กหญิงชนาภา  สายใจ
4. เด็กหญิงนันทิยา  สุเรียมมา
5. เด็กหญิงพิชญภรณ์  พากเพียร
 
1. นางอรุณรัตน์  กันคำ
2. นางนฤมล  ชลประทิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนากานต์  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง
4. เด็กหญิงเพชรลดา  เกิดบุญมา
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชติ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
2. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกุลธิดา  หาญป่า
2. นางสาวจิณณา  ผลดี
3. นายชญานนท์  เฟยธิก๋า
4. นางสาวพรวจนา  คงแก้ว
5. นางสาวอัจฉราพร  ทองดี
 
1. นายมนัส  ชัยก๋า
2. นายสุรพล  ยะคำป้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกฤษกร  นะวะมวัฒน์
2. นายณัฐดนัย  มงคลไทย
3. นางสาวภนิมภรณ์  อนุสรณ์
4. นายศุภากร  ดาราโพธิ์
5. นายเฉลิมชัย  จำนงค์
 
1. นางสาวชฏินี  จูเทศ
2. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
2. นางสาวสิริลักษณ์  แก้วประภา
3. นางสาวสุวิลา  มีแฮ
4. เด็กหญิงอภิญญา  กันจะนะ
5. นางสาวเกวลิน  สามา
 
1. นายชวลิต  กันธิยะ
2. นายพีรวุฒิ  วงศ์ตันกาศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงนหทัย  ธงศรี
3. เด็กชายพลพล  จันทร์ทัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์จำปา
5. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาเอื้อม
 
1. นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันต๊ะยอด
2. เด็กหญิงมิจิรา  สุปัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  คำแสน
4. เด็กหญิงศิวพร  ศิริ
5. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วทิตย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันปันเมือง
2. นางมัธณา  จินะแปง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารใส
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โปธิตา
3. เด็กหญิงธัญรดี   ขำชัยภูมิ
4. เด็กหญิงปภัสสร  อรรคญาณ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สท้านไตรภพ
 
1. นางปาณิสรา  เศรฐวรรณ
2. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ใจอ้าย
2. นายณัฐพงษ์  ศรีนาวงษ์
3. นายนคร  กะการดี
4. นายนุติกร  จันแปงเงิน
5. นายเฉลิมพล  ลิมพิสร
 
1. พระสมคิด  จิตฺตสํวโร
2. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษณพล  นามะยอม
2. นางสาวนุชจรี  แก้วกันใจ
3. นางสาวปัณณพร  แสงอุส่าห์
4. นายพงศกร  ห่านฟ้างาม
5. นายอธิปกรณ์  ผ้าเจริญ
 
1. นางเย็นจิต  ตะนัยศรี
2. นางพิชยา  วีระพงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวณัฐวรา  วิเศษโวหาร
2. นางสาวนุ่นนภา  พุกอูด
3. นางสาวพิชชาพร  เงินคง
4. นางสาวพิมพ์นิภา  เมืองหลวงหน่าย
5. นางสาวสุวิชา  แก้วสีทอง
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์   ท้าวแพทย์
2. นายนัตพงษ์  รัตนมงคล
3. นายภัทรพล  ไชยมงคล
4. นางสาวเกษฎาภร  มณีวัน
5. นางสาวเขมิกา  กันธิยะ
 
1. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรสินธ์  สิระสา
2. เด็กชายธีธัช  อุปถัมภ์
3. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสี
4. เด็กชายพิรชัช  วิชัยวงศ์
5. เด็กชายศตพร  วงค์พุทธคำ
 
1. นายเกตุชัย  ปิ่นทอง
2. นายนำพล  ชัยพิชิต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจิรพัทธ์  พึ่งน่วม
2. เด็กชายธนกร  ใจเอื้อ
3. เด็กชายภาคิน  อินโส
4. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกาญจนะวงษ์
5. เด็กชายศิริศักดิ์  เหมแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายครีพัชร   จรัสศรี
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นางสาวปริยาภรณ์  ถีติปริวัตร์
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสิรภัทร  อินทวงค์
 
1. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
2. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
2. นางสาวทิพย์สุดา  ชาภักดี
3. นายธนญชัย  แห้วเพ็ชร
4. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
5. นายสุภโชค  อำนาจ
 
1. นางชมภูนุช  กิจแก้ว
2. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายชาคริต  สะสม
2. นายฐิติพงษ์  อินทะรังษี
3. นายปรวรรตน์  แสนใหญ่
4. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
5. นางสาวศุภิสรา  ตันกาบ
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  มีเก็บ
2. นางสาวขวัญภิรมย์  อวดร่าง
3. นางสาวชมพูนุช  เมืองแสน
4. นายณัฐพงษ์  มุงเมือง
5. นายณัฐพล  โสตกลาง
6. นายนพรัตน์  นัยโพธิ์
7. นางสาวพิชญาพร  มูลมินทร์
8. นางสาวพิมพิกา  สุทธดุก
9. นายภัทรพล  ทิศวงศ์
10. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
11. นางสาวรัชฎาภรณ์  เขียวใหม่
12. นายวรพัฒน์  มวลวรธัมม์
13. นายวรากร  ปวงจันทรา
14. นางสาววัลย์ชาญา  พนาวาส
15. นายศิรากร  เครือพิมาย
16. นางสาวศุชัญญา  มูลกา
17. นายอธิวัฒน์  สล่าปัน
18. นายอัครพล  แก้วพริก
19. นางสาวอังคณา  อุดมวรกิจ
20. นายเธียรนัย  ดวงแก้วเรือน
 
1. นายสุชาดา  นัยติ๊บ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
3. นายไชยวิชิต  เมืองคำ
4. นายอดิศักดิ์   บุญเถาว์
5. นายวรพจน์  กันธิยะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชพรรณ  จิตตุรงค์อาภรณ์
2. นายคุณวัต  ศรีวิลัย
3. นายจารุวิทย์  คณานุทรัพย์กุล
4. นางสาวชฎาพร  ตั้งตระกูล
5. นายชลสิทธิ์  บุญทรัพย์
6. นางสาวฌาฌาณัฏฐ์  ด่านกุล
7. นางสาวณิชาภา  กิตติธนสาร
8. นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล
9. นายธัญชนิต  รอดชะ
10. นายธีร์วรุฒม์  ชูเมือง
11. นางสาวปทิตตา  รอดนวล
12. นางสาวประภาสิริ  วงษ์พานิช
13. นางสาวปรีชญา  เชื้อหนองไฮ
14. นางสาวปาลิตา  อังศิริมงคล
15. นายวรรธนัย  เริองเสือ
16. นางสาววรัญญา  ม่วงมี
17. นายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง
18. นางสาวอภิสรา  แผ่วัฒนากุล
19. นางสาวโยษิตา  สื่อสุนทรานนท์
20. นายไกรวิชญ์  งามพสุธาดล
 
1. นายจุมพล  ปานศรีแก้ว
2. นางกัลยากร  เปรมจิตต์
3. นางอมรมาต  แสงดอกไม้
4. นายมีทวน  สมบัติปัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกนกพร  แซ่ม้า
2. นายกรวิชญ์  เกื้อกูลประภา
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  หาญเจริญก้าวไกล
4. นางสาวจารุณี  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวจิดาภา  แซ่ม้า
6. นายชลิต  แซ่เกอ
7. นางสาวชุติมา  แซ่ว้าน
8. นางสาวฐิตา  แซ่ย่าง
9. นางสาวณิชา  แซ่หมี
10. นางสาวบัวชมพู  จ๋าวเสรี
11. นางสาวปราณี  แสงท้าว
12. นางสาวพชร  เจนจินต์วิทยา
13. นางสาวพิมพิไล  เลาว้าง
14. นางสาวพิมพ์นิภา  แซ่ม้า
15. นางสาวพิมพ์วิภา  อัครรุ่งโรจน์
16. นางสาวมะเมโซ  -
17. นายรัชชานนท์  ชาววิวัฒน์
18. นางสาววาสนา  แซ่เฮ่อ
19. นางสาวเมษา  กฤศเจริญรัตน์
 
1. นายสุนทร  ปัญญาสิทธิ์
2. นางอัญชลี  ธำรงรัฐกุล
3. นายปกรณ์  พูนใจสม
4. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
5. นายแลกดี  ฉายานามชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎากร  พันธ์ุดี
2. นายกันต์  ขัดนันตา
3. นายกิตติชัย  ไชยเทพ
4. นายคุณากร  ดอนดง
5. นางสาวจินดารัตน์  จุ่มหล้า
6. นางสาวณภัสนันท์  ศรีบัวบาน
7. นายธนภัทร  สีเหลือง
8. นายนำพล  เกาะกลาง
9. นางสาวนุชจรี  สุธรรม
10. นายปรรณ  พงษ์ลาภิณ
11. นางสาวปุญยาพร  ชัยบัง
12. นายพัฒนายุ  ดอกจำปา
13. นายภาคภูมิ  พงษ์ศิริแสน
14. นายภานุ  องคะลอย
15. นายวิทยา  ชมภูทุ่ง
16. นางสาวศิริพร  ประสงค์
17. นายศิวกร  ศรีจันทรากูล
18. นายสุรเกียรติ์  อุ่นเรือน
19. นายอัษฎาวุธ  เหมืองอุ่น
20. นางสาวอารีรัตน์  ต๊ะศิริ
 
1. นายอชิรวิทย์  วังเฮงยะฤทธิ์
2. นายวิสุทธิ์  สิทธิอักษร
3. นายชาญวิทย์  โกสินทร์
4. นายจีรนล  คนเที่ยง
5. นายภูวนาถ   โพธิกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฐิตวัฒน์  สงค์พิมพ์
2. นางสาวณัฐดา  ฤทธิ์รักษ์
3. นายทิวากร  ไข่เกตุ
4. นางสาวธนพร  สังข์เดช
5. นายธนวัฒน์  ศรีสำเนียง
6. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตรเหมาะ
7. นายนัฎพร  อังคะสุวรรณ์
8. นางสาวนันธรัช  ผิวจันทร์
9. นางสาวปริยฉัตร  ภานุมาศ
10. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
11. นางสาวปิยนันท์  สะพานแก้ว
12. นายพันธ์นที  บัวทอง
13. นายรัชชานนท์  เขาแก้ว
14. นางสาวลักขณา  วรฉัตร
15. นางสาววิรัญชนา  พันธ์หอม
16. นายศุภกร  แช่มช้อย
17. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
18. นางสาวสุนิตา  ศรีธะนู
19. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
20. นายเตชสิทธิ์  พระเกตุ
 
1. นางสาวธาวินี  ดอนตุ้มไพร
2. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
3. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
4. นายปลวัชร  พุ่มพวง
5. นายนพพร  แจ่มหม้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  ไชยา
2. นางสาวจิรัชญา  ชุ่มวงค์
3. นางสาวจุฑามณี  พวงทอง
4. นายณัฐวัฒน์  ศีลลัย
5. นายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
6. นายปฎิพล  สมควร
7. นางสาวปิ่นเพ็ชร  พันธ์ปัญญา
8. นางสาวพลอยศิริ  วิชัยโน
9. นายภคพงศ์  วงศ์ไชยา
10. นางสาวมณฑิการ์  ก๋าแก้ว
11. นายรัชต์พงษ์  อุปปิง
12. นางสาวรัชนาท  ฟูศรี
13. นายวันเฉลิม  ชำนาญยา
14. นายวีรวัฒน์  แก้วประสิทธิ์
15. นางสาวสิตานันท์  คำสุ
16. นายสุกัลย์  โคงาม
17. นางสาวอังคนางค์  หวานใจ
18. นายอิทธิมนต์  ยาเตชะ
19. นายเกรียงไกร  จันแก้ว
20. นางสาวเชาวลีย์  ศิริธัญญะรัตน์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
2. นายวิชยา  ทำดี
3. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
4. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสกุลนีรัตน์  พระวิสัตย์
 
1. นางสาวเรวดี  ลายพาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุญรักษ์  แสงจันทร์
 
1. นายฉลวย  ลิ้นจี่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงสร้อยพัชระ  เหมือนกูล
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอิษยา  เหว่าหวา
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  ใจเสมอ
 
1. นางนิภา  ขันตรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายเจนณรงค์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายนพณัฐ  สุปัน
2. นางสาวภัคธีมา  ล่วงรินใหล
 
1. นางวรรณิศา  ใจก๋องแก้ว
2. นางสุวิมล  พิพิธจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชมนภรณ์  ชุ่มยิ้ม
2. เด็กชายสิรวิศ  หม่องเม็ง
 
1. นางชุติมา   แก้วหล้า
2. นางวนิดา  พุทธรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วรัตม์
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  โสดา
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายอัครวัฒน์  ประทุมทอง
2. นางสาวเฌอริดา  สาระรัมย์
 
1. นางกมลพรรณ  สนศิริ
2. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกานต์  เตียสกุล
2. นางสาวรักษณาลี  ช้ำเกตุ
 
1. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
2. ว่าที่ร้อยตรีกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายภัคพงษ์  ป้อมฝั้น
2. นางสาวอารียา  สุนทรเมฆ
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางนฤมล  คณารีย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกช  ชัยประเสริฐวิทย์
2. เด็กหญิงจันทร์รอด  ทองคำ
3. นางสาวธัญญาภรณ์  ลำภู
4. เด็กหญิงนฤทัย  เตชะ
5. นางสาวบุญฑริกา  แก้วบัวคู
6. นางสาวสัตตกมล  ม่วงคำ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ก้อใจ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงหาบุตร
9. เด็กหญิงอรธนา  เรืองวิสัย
10. เด็กหญิงแสงฟอง  วงศ์มาก
 
1. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
2. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
3. นางจิรพร  แสงโปร่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกัลยกร  บุญลือ
2. นางสาวชฎาพร   ณ ลำปาง
3. นางสาวญาสุมินทร์  หน่อคำ
4. เด็กหญิงณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
5. นางสาวธัญญากร  ตุ้ยเต็มวงค์
6. เด็กหญิงนฤสรณ์  อินต๊ะจักร
7. เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา
8. เด็กหญิงพรชิตา  อุดสาย
9. เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ประกอบศิลป
10. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง
 
1. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
3. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
2. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรเย็น
3. เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ
4. เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์
5. นางสาวรมณียา  ลุมมา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สินสุรินทร์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญตุ้ย
8. เด็กหญิงหรรษา  ศรีป้อม
9. เด็กชายอิสริยยศ  เพียรพิทักษ์
10. เด็กหญิงเกศริน  สัตย์สม
 
1. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
2. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
3. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กหญิงณัชชา  อภิไชย
3. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
4. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
5. เด็กหญิงปวีณนุช  ทามาคิ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์สิน
7. เด็กหญิงภาวิดา  จะฟี
8. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
9. เด็กหญิงสาริกา  ชุ่มใจ
10. เด็กหญิงสุวิมล  ทองอยู่
11. เด็กหญิงอัญชลี  ขันแก้ว
12. เด็กหญิงอัญชุลีพร  เชื้อเมืองพาน
13. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
14. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
15. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นางอทิติยา  ศรีทอง
2. นางกรรณิการ์  อภิไชย
3. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
4. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกชกร  ทองจุลเจือ
2. นางสาวกนกอร  จิราพรชัย
3. เด็กหญิงดรุณี  ไพรอุดมสิทธิ
4. เด็กหญิงดาริน  แซ่จ้าง
5. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
6. นางสาวนิภาภรณ์  ม้าทรัพย์เจริญกุล
7. นางสาวบุษกร  สถิตพนากร
8. เด็กหญิงประภาดา  แซ่ม้า
9. นางสาววิชญญาพร  ภัทรก่อเกิดบุญ
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พันธกิจพาณิช
11. นางสาวศจี  ลีลาชาวดอย
12. เด็กหญิงสกาวใจ   พิทักษ์หาญชัย
13. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
14. นางสาวอุไร  วงศ์ธีรภาพ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่ม้า
 
1. นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
2. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
3. นางสาวอรชา  ลองขาว
4. นางกันดา  แก้วมณี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกชนันท์   สุขนันท์
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญสนอง
3. นางสาวจิราพรรณ  เทียมสุวรรณ์
4. นางสาวชลธิชา  นางงาม
5. นางสาวญาณี  กลิ่นเมือง
6. นางสาวณัฏฐนิช  แสงทอง
7. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์รักษา
8. นางสาวรสิตา  อุ่นศรี
9. นางสาวระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
10. นางสาวลลิตา  ประสงค์ผล
11. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
12. นางสาววัชราภรณ์  มิทธิศร
13. นางสาวศศิธร   ใจเดช
14. นางสาวศศิประภา  เนตรถาวร
15. นางสาวเพ็ญพักตร์  อยู่นุ่ม
 
1. นางสาวลาภิสรา  กันทา
2. นางสาวสุณีรัตน์  คุ้มนิล
3. นายสมเจตน์  พิกุลทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจณัญญา  ฟูทองรอด
2. เด็กหญิงธนพร  วรวัฒน์วิทยากุล
 
1. นายโชคอภิวัฒน์  สุคัมภีร์
2. นายชูศักดิ์  เมืองชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  ดอกบัว
2. นายอรรถนนท์  เชื้อสะอาด
 
1. นายสมมิตร  แก้วปงสัก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกวิสรา  วาดเขียน
2. เด็กชายพฤฒพล  เดชมนต์
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวทักษพร  แสงสว่าง
2. นางสาวบัวชมพู  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
2. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกีรติ  หุ่นทอง
2. นายชัชวาล  จิตรชื่น
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกาญจนา  ทองเชื้อ
2. นายธิติพล  จันทสงเคราะห์
 
1. นางคนึงนิจ  อุทัศน์
2. นายกำธร  งูทิพย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นรอง
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปูชิตา  พงศ์สุจริต
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปาริฉัตร  จินดา
 
1. นางสาวชลธิชา  เอื้ออารีย์ราช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อัครวงษ์
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุวภา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  สร้างเสริมความดี
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญยงค์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  เมฆเคลื่อน
 
1. นายชัยยุทธ  กันทะยะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  บานแย้ม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
2. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสินี  สอนดี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒโล
 
1. นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลักษิกา  ซอนคำ
2. เด็กชายอรรถพล  ปวงอูบ
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
2. นางสาวปนัดดา  พฤกทาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายพีรพัชร  ลายทอง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นายทินกร  ว่องสารกิจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายรัฐภูมิ  สุยาลักษณ์
 
1. นายผดุงเกียรติ  อ๊อดมัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนงนภัส  วรมงคล
 
1. นางสาวสุรัตนา  แปงกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงจิรชยา  พูลศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอยู่
3. เด็กชายวันชนะ  ปริพล
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธนทฤษ์  ศรรุ่ง
2. เด็กชายธัชพล  สิทธิ
3. เด็กชายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายประพันธ์  เมฆแสน
2. เด็กชายวิทยา   พรรณวงศ์
3. เด็กชายสมภพ  บรรลือ
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
2. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
2. นางสาวนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
3. นายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายบรรนสรณ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู  ไทรงาม
3. นายเดชชาติ  บัวสัมฤทธิ์
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  ไชยล้อม
2. นางสาวปาณิสา  เพ็ชรหล้า
3. นางสาวสุนิสา  รู้บุญ
 
1. นายกฤษฏา  รักษาศิลป์
2. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิชัย  สิทธิ
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ฃูเฃิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายอิทธิพล   พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธ์
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายอิทธิพล   พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่เติ๋น
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธีรพัฒน์  อินสาคร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายชนนท์  สิงห์นันท์
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปุญยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายอินทัช  อินทะจันทร์
 
1. นายพิเชฏ  บุญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขเอม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชมชาติ
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายภาณุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
3. นายณัฐพล  จันทรังษี
4. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
5. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. นายวีระกร  ผ่องจิตร
8. เด็กหญิงสุชยา   ศรีเมฆ
9. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
3. นางสาวณิชาพัชร์  โนนครู
4. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
5. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
6. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
7. นางสาวมนสิชา  จันทร์นาคา
8. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
9. นางสาวสุมณทิพย์  ไชยการ
 
1. นายประทีป  นักปี่
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
2. นายธีรพัฒน์  อินสาคร
3. นายนันทวัฒน์  ด่วนเดิน
4. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
5. นายภาณุพงศ์  อิ่มเพ็ง
6. นางสาวลลิตพรรณ  ทิมทอง
7. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
8. เด็กชายอินทัช  อินทะจันทร์
9. เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
2. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
3. นายพิเชฏ  บุญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกศิมาพร  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. เด็กหญิงจิรวดี  อ๊าเฮงตระกูล
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
5. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
6. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
7. นางสาวพัชรวี  พิมพา
8. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
9. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
10. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
11. เด็กชายศรัญย์ภัทร  มีหมื่น
12. นายศาศวัต  อินทรเกษม
13. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
14. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
15. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางปวีณา  นามคง
2. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
4. เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
6. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
8. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
9. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
10. นายวีระกร  ผ่องจิตร
11. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
12. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
13. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
14. นายเจษฎากร  แสงพุก
15. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
2. นายทินกร  ว่องสารกิจ
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขันทองคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แกว่นเขตรวิทย์
3. นายธวัชชัย  ทิพรส
4. เด็กหญิงนริศรา  ยอดวิถี
5. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
6. เด็กชายปธานิน  จันทร์นาค
7. เด็กหญิงพนัสฌา  นาราด
8. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
9. เด็กชายวศิน  แก้วเนตร
10. เด็กหญิงวิภาพร  คันศร
11. นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
12. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
14. เด็กชายอัษฎา  วันดี
15. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
3. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
4. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
4. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
5. นางสาวพัชรวี  พิมพา
6. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
7. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
8. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
9. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
10. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
11. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
12. นายอรรถพล  สุริยวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
4. เด็กชายคณาธิป  อินสองใจ
5. เด็กหญิงจันทิมา  สมบุญนา
6. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
7. นายนพเก้า  สุทธินินท์
8. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
9. เด็กชายภูวภัทร  เชื้อเล็ก
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
11. เด็กหญิงสุทารัตน์  อินทสุวรรณ์
12. เด็กชายเพชรลำปาว  สิมมารับ
 
1. นายธีรยุทธ  เก่งธัญการ
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
4. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
2. นายปริญญา  เพ็ชรพูล
3. เด็กหญิงพรธิมา  พรหมสูตร
4. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
6. นายมนตรี  บงเรือน
7. เด็กหญิงวรรณิสา  ไกรรอด
8. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
11. นายไชยา  ขุนทอง
 
1. นายปรเวธฎ์  เกษมโชค
2. นายรัตนชัย  เกตุยา
3. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
4. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นายกลวัชร  แสนพรม
2. นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังจีน
4. เด็กหญิงจีราพา  พรมเสาร์
5. นายนทีธร  ปานเงิน
6. นางสาวนันท์นลิน  บุญทัน
7. นายนิรวิทธ์  บุญอิน
8. นายประวุฒิ  ทาเอื้อ
9. นางสาวปวีณา  คำมี
10. เด็กหญิงพรนิพา  ยาศรี
11. นายพัชรพล  พุทธา
12. นางสาวพัชรินทร์  ดัดธุยะวัฒน์
13. นางสาวภัทรภรณ์  ศรีเดช
14. เด็กหญิงรัตติญา  โพโต
15. นายศรวิทย์  พิลึก
16. เด็กหญิงสุธิษา  บุตรดาวาปี
17. เด็กหญิงสุภัทตา  ปัญญา
18. นายสุรชัย  ราชดำเนิน
19. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัฒนา
20. นางสาวอังคณา  กาฬภักดี
21. นางสาวเสาวนีย์  กลิ่นสนิท
 
1. นายนิติ  แก้วคำ
2. นางสาวธีรดา  ประทุมพร
3. นายกรกช  แจงเขตต์การ
4. นายชัยณรงค์  ศรีเดช
5. นายรัตนชัย  เกตุยา
6. นางจารึก  แสนพรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายกฤษติน  มอญปาน
2. นายจิรัฎฐ์   พาลี
3. เด็กชายชนะโชค   แจ้งสุข
4. นายชัยวัฒน์   เพ็งจันทร์
5. เด็กชายณัฐพล   เสืออุดม
6. เด็กชายธนธรณ์   พาสุทธิ์
7. นายธนวัฒน์   สุวรรณนิตย์
8. เด็กชายธนวัฒน์   อาจวงษ์
9. นายธนากร  เอี่ยมเพ็ชร
10. นายธีรภัทร  ธีระไพโรจน์
11. เด็กชายบรรเจิด   วงษ์สวัสดิ์
12. เด็กชายมิตรภาพ   ปานศิลา
13. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
14. เด็กชายวรรณชัย   แย้มทิพย์
15. นายวราเทพ   ม่วงเชียง
16. นายวิเชษฐ์   เมืองสวรรค์
17. เด็กชายวุฒิชัย   ม่วงจั่น
18. เด็กชายศราวุธ   สมรสมลตี
19. นายสุทธวีร์   กันต๊ะ
20. เด็กหญิงสุริวิภา   พงกลาง
21. เด็กชายอิทธิพล   พันธุรัตน์
 
1. นางลำดวน  เพชรเย็น
2. นายสังวร  ยมรัตน์
3. นายสมบัติ  ศรีวงษา
4. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
5. นายวีระ  เดชครุฑ
6. นางสาววันดี  ศรีเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกรฤต  วงษ์นุช
2. เด็กชายกฤษฎา  ดำชม
3. นายกฤษณะ  มูลอนันต์
4. เด็กชายกฤษดานันท์  สกุลมา
5. เด็กชายกานนต์  กมลแก้ว
6. เด็กชายจิรเมธ  มาตรเสนา
7. เด็กชายชยากร  โตทรัพย์
8. เด็กชายชโลธร  นวลละออง
9. เด็กชายณฐพล  จันทร์เสน่ห์
10. เด็กชายทักษ์  พรมจาด
11. นายธีรภัทร  คงโต
12. เด็กชายนวพรรช  ปิ่นณรงค์
13. นายบุญบันดาล   พูลพันธ์
14. เด็กหญิงปวีณา  ปานขลิบ
15. เด็กชายปิยพนธ์  นาพิจิตร
16. นายวุฒิพงษ์  คงเพ็ชรศักดิ์
17. เด็กชายศตวรรษ  ต่อชีพ
18. เด็กชายสุกฤต  บุญดล
19. เด็กชายอิทธิชัย  นุ่มสกุล
20. นายเจริญชัย  ขำสุข
21. เด็กชายเฉลิมพงษ์  มุมทอง
 
1. นางจริยา  หวังประเสริฐ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
4. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
3. เด็กชายธนากร  เข็มศรี
4. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
5. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายมนตรี  สินน้อย
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายตรัยรัตน์   จินาคำ
2. เด็กชายธนกฤต   บุญมั่นคง
3. เด็กหญิงธนัชพร  แสนใจมูล
4. เด็กชายธีระนันท์   อุ่นใจแรม
5. เด็กชายนนธกฤต  วงศ์ใจ
6. เด็กชายวงศกร  ทรตัน
 
1. นายณัฐพงษ์   กาญจนา
2. นายสุรพันธ์  ยารังกา
3. นายประจักร์  ศรีวิทะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายกฤติธี  บุญโท
3. เด็กชายกิตติพร  น้ำส้ม
4. เด็กชายธีรวัฒน์  พันเทศ
5. เด็กชายปฏิภาณ  เสือดอนกลอย
6. เด็กชายพีรพงศ์  รัตนนิตย์
 
1. นายมาโนช  แยบเกษตร
2. นายธงไชย  สังข์ทอง
3. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายจตุภูมิ  รินยะ
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
5. นายสิทธิโชค  ตาสา
6. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชวนพิศ  สุขยืน
2. นายณัฐกรณ์  วิธานสรกิจ
3. นายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ง
4. นายนัฐภูมิ  แก้วอ้าย
5. นายนันตวัฒน์  พรตระกูลพิพัฒน์
6. นางสาวศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นายสมพิศ  บัวพลับ
3. นายเอกลักษณ์  กรรณแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกรวิชญ์   อินแถลง
2. นายการุณย์  ควายคณะ
3. นายชญานิน    แซ่หลู่
4. เด็กชายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายสุทธนุช   แสนประเสริฐ
6. เด็กชายอานันท์   วรรณศิริ
 
1. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
2. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกัลยารัตน์  สมบัติทองใบ
3. เด็กชายกิตติธร  บุญแท้
4. เด็กชายคฑาวุธ  ขำทอง
5. เด็กชายคมกริช  ด้วงทา
6. เด็กหญิงจันทกานต์  จอมคำสิงห์
7. นายฉัตรกานต์  นาคสวาท
8. นางสาวชลิตา  ดิษสรวรรค์
9. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
11. เด็กชายณัฐชัย  ประสาตเขตกร
12. นายทวิภัทร  ฟักแฟง
13. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
14. เด็กหญิงธิญาดา  สนศิริ
15. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
16. นางสาวน้ำทิพย์  สระทองงาม
17. นางสาวปัญญากุญ  สุขโชติ
18. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
19. เด็กหญิงพัชรพร  โครตเพชร
20. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
21. เด็กหญิงพิชยา  รอดเมือง
22. นายพีระพล  สิงห์รอ
23. เด็กหญิงภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
24. เด็กชายภาคภูมิ  สุดแก้ว
25. เด็กหญิงมนต์นภา  บำรุงดี
26. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
27. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
29. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
30. นางสาวศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
31. นางสาวสิริญญา  บุญแจ้ง
32. นางสาวสุชาดา  ชูยิ้ม
33. นางสาวสุธาริณี  ณรงค์พันธ์
34. นางสาวสุภัสรา  หมื่นสง
35. เด็กหญิงอติพร  ยุติธรรม
36. นายอนุพงษ์  มีแสง
37. เด็กหญิงอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
38. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
39. เด็กชายอรรถชัย  ยิ้มคง
40. เด็กชายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์พึ่ง
2. นายมาโนชญ์  ติณสิริสุข
3. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
4. นางวลีรัตน์   วงศ์สุทธิ์
5. นายชัยศิริ  กระต่ายทอง
6. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
7. นายเสน่ห์  เทศนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
2. นางสาวกรกนก  คำบุญ
3. นายกัมปนาท  เพียรวิชาธวี
4. นายจรัญ  แสงอ่อน
5. เด็กชายจักรวรรดิ  สุขมี
6. นางสาวจารุวรรณ  จันคง
7. นายจิรภัทร์  สงขัย
8. นางสาวจิราพร  อ่อนจิตร
9. นางสาวจุฑารัตน์  ใจสิงห์
10. เด็กชายณัฐพล  แพรทอง
11. นายณัฐพล  พรมที
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กระต่ายทอง
13. เด็กหญิงณิชา  คำอิ่ม
14. เด็กชายดนุพล  รักหนู
15. เด็กชายดิษฐกร  ศิริพรม
16. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ้นเกษ
17. เด็กหญิงธิติญา  คำขาว
18. เด็กชายพัชรพงษ์  อ่อนจิตร
19. นายพัฒนธร  ทองทา
20. นายพัฒน์พงษ์  ไพโรจน์
21. เด็กหญิงพิยะดา  ฟักสี
22. เด็กชายพิริยะพงศ์  สังขวรรณะ
23. เด็กหญิงรัตนา  น้อยพงษ์
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  อาจฟ่าง
25. นายวราวุฒิ  วงษ์ท้วม
26. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
27. นางสาววิภาดา  คำอิ่ม
28. นางสาววีรยา  นักรบ
29. นางสาวศุภลักษณ์  อินเลี้ยง
30. นายสิทธิพงษ์  อินเมฆ
31. เด็กหญิงสิราวรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
32. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
33. นางสาวสุชาดา  เสกแปลก
34. เด็กชายอธิชา  อินเลี้ยง
35. เด็กหญิงอนุสร  ป้อมจันทร์
36. เด็กหญิงอนุสรา  ป้อมจันทร์
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรตะโม่
38. นายอุกฤษฎ์  ประยูรพันธ์
39. นายเกียรติศักดิ์  ย่วนตรง
40. เด็กชายเอกรัตน์  แป้นห้วย
 
1. นางสาวกฤติกา  กาศเจริญ
2. นายภมรชัย  ทัดปอย
3. นายดำรงศักดิ์  หัสรังษี
4. นายสมบัติ  แป้นตระกูล
5. นายทัศน์พล  สีม่วง
6. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
7. นายชาคริต  อินทะชุบ
8. นางสาวพิชามญชุ์  วรางกูร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
4. นายกิตติศักดิ์  สกุลนี
5. เด็กชายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกิดพันธ์พงษ์
7. เด็กหญิงชานัญธิดา  ดีมี
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์นาท
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
10. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
11. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดเฟื่อง
12. เด็กชายนิพนธ์  เงินมี
13. เด็กหญิงนิษิตา  สนเจริญ
14. เด็กชายพงศกร  วรรณสุข
15. เด็กหญิงพณิทชา  ยกพล
16. เด็กชายพลกฤต  พรมสง่า
17. เด็กหญิงมาติกา  กะลำพัก
18. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
19. เด็กหญิงรักษิตา  โชติพ่วง
20. เด็กชายรัตนชัย  คำจริง
21. เด็กหญิงลออง  สุนทรชัย
22. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
23. นายวรากร  สุขพัฒน์
24. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
25. นางสาววัชโรทัย  โกฉิม
26. เด็กชายวิชิต  อู่ทอง
27. เด็กชายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
28. นายสิทธิกร  สุขนาค
29. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขพัฒน์
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลนี
31. นางสาวสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
32. เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชยโย
33. เด็กชายอนวรรษ  ใจชื้น
34. นายอภิสิทธิ์   มนตรี
35. นายอรรถกฤษ   สุขพัฒน์
36. เด็กหญิงักัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
37. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ประเสริฐ
38. เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร
39. นางสาวเมษา  จันทะโก
40. เด็กชายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
2. นางสาวปรีดารัตน์  รัตนาคม
3. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
4. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
5. นายรักชาติ  นาครัตน์
6. นายวีระ  สิงหนารถ
7. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
8. นายจสินทร์  ถมยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิตา  วงค์สาสนธ์
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงกันยาวี   เพ็ชรมี
4. นางสาวจิราภัสสร   ทับทอง
5. เด็กชายจิรายุส  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  มาพร้อม
7. นางสาวชลนิชา   เอี่ยมปาน
8. นางสาวชวัลรัตน์   กรานสำราญ
9. นางสาวฑิพากร  ทุ่งทะเล
10. นายณัฐพร  ปิ่นทอง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
12. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์คง
14. นายธนวัฒน์   พักดี
15. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
16. เด็กชายธนาพงศ์  ธนาธิปสุขพัฒน์
17. เด็กชายนครรัตน์  แสงมะณี
18. นายนพเก้า  ชาวเพชร
19. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
20. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
21. เด็กหญิงนิราวรรณ  เหมือนทอง
22. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขาธรรม
23. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงนิ่ม
24. เด็กชายปริญญา  แก่นทอง
25. นายพชร  เมืองเดช
26. เด็กหญิงมณีมณฑ์  เฉลิมวัด
27. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรหมอยู่
29. นายวรพงษ์  บุญมา
30. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
31. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมปิยะ
32. นายวาทิต  ขันธลักษณา
33. นายวีรยุทธ  สุขโข
34. เด็กหญิงศศิญาพร  อ่อนจันทร์
35. นายศิริสิทธิ์  สังครุฑ
36. เด็กหญิงสุนิสา  ทาแน่น
37. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
38. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
39. นางสาวอารีรัตน์  บุญเจริญ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  ภาคใหม่
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
2. นางอารีรัตน์  โพธิ์คำ
3. นางสาวเกวรี  วุ่นจู๊ด
4. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
5. นายประจวบ  ชูจิตร
6. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
7. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
8. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีพิมพ์เดื่อ
3. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
4. เด็กหญิงจิตลัดดา  ชมพิพัฒน์
5. เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
6. เด็กหญิงฐิณัฐฌา  เพ็งไพบูลย์
7. นายณัฐพล  โคตรหลักคำ
8. เด็กหญิงทิพปภา  คำตานิตย์
9. เด็กหญิงทิพปภา  คำตานิตย์
10. นายธนัตถ์  เขียวเขิน
11. นายธีรภัทร์  หาญประกาศ
12. นายนพดล  สกุลทอง
13. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
14. นายนิรุทธ์  จูเกษม
15. เด็กชายปกรณ์  ชวนมองพิศ
16. เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญธรรม
17. เด็กหญิงพรรัมภา  จีนต๊กยี่
18. นายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
19. นายพูลศักดิ์  สุวรรณวิสัย
20. เด็กชายภัทรพล  คุ้มม่วง
21. นายภานุพงษ์  เหลืองแสนเชือก
22. นายภูชิต  โพธิ์อยู่
23. เด็กหญิงราตรี  พวงเพชร
24. เด็กหญิงวิจิตรา  คงอินทร์
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันนาค
26. เด็กหญิงวิไลพร  บุญยิ้ม
27. เด็กชายศรัญญู  อุปทุม
28. เด็กหญิงศิรินธา  หอมหวน
29. เด็กหญิงสมฤดี  ขาต่าย
30. เด็กหญิงสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
31. เด็กหญิงสายธาร  ศิริกาล
32. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีทา
33. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีทา
34. เด็กหญิงสุพรรษา  เปียดี
35. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
36. เด็กชายสุรศักดิ์  อินไชย
37. นายสุวิทย์  นนทา
38. เด็กชายอรรถชัย  แซ่อึ้ง
39. นางสาวเจนจิรา  กันทะษา
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
2. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
3. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกมลพร  ปินตานา
2. เด็กชายกฤตยชญ์  คำแปง
3. นางสาวจารุวรรณ  ฝั้นแก้ว
4. นางสาวจิตรดา  มูลรังษี
5. นายฉลองศักดิ์  ปิมปา
6. นางสาวชนนิกานต์  ไตรภพเสาวภาคย์
7. นางสาวชลลดา  เดชวงศ์ญา
8. เด็กหญิงชิดชนก  ประนมยงค์
9. นางสาวฑิฆัมพร  คำน้อย
10. เด็กชายณพภาดล  โพธิ์ทรง
11. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินตาเขียว
12. นายณัฐพล  กันทะอินทร์
13. นายณัฐพันธ์  ปัญโญใหญ่
14. เด็กชายณัฐภัค  อุทัยวรรณ
15. เด็กหญิงณุจีรา  พึ่งทอง
16. นางสาวดุษฎี  มายสมิทธิ์
17. เด็กหญิงทักษพร  สันติ
18. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีระธุ
19. นายธีรศักดิ์  กาคำ
20. เด็กชายธีระพงษ์  มหุวรรณ์
21. นายนฤเบศร์  ประดง
22. นางสาวประภัสรา  มูลขัติ
23. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินต๊ะล้อม
24. นางสาวพราวนภา  แก้วริน
25. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลุงนะ
26. เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุวรรณเบญจ
27. นางสาวภัทรภร  วิริยะ
28. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
29. เด็กหญิงวรางคณา  ศิริตั้งมั่น
30. เด็กชายวิลเลี่ยม ดนัย   คริสเตียนแฮนเซ่น
31. เด็กหญิงวิสาข์นภัสดิ์ด  รังษี
32. นายศรีมงคล  หล้าปินตา
33. นางสาวศิริรัตน์  วิสิยา
34. เด็กชายศิวกร  ไตรภพเสาวภาคย์
35. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเป็ง
36. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
37. นางสาวอุษณา  พรหมกันธา
38. นายเจษฎาภรณ์  จันทร์ต๊ะ
39. นายเพชรภิสุทธิ์  แซวหลี
40. เด็กชายเหมันต์  ปัญญาใหญ่
 
1. นางสาวสาวิกา  ตะติรัตน์
2. นายวีรวุฒิ  นามประเสริฐ
3. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เมืองพร้อม
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นายพเนตร  ยอดบุญเฮียง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายจักริน  จันทร์เป็ง
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิศรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธุ์พร
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศุภลักษณ์  รักษาพันธ์
 
1. นายชวน   ตันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  เทพพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวิษธร  สุรินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอโณมา  สารโพคา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายทีปกร  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวอรพิมพ์  บัวเย็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูธเนศ  กาสา
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  แดงขาวเขียว
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายปัญจพล  ธรรมสอน
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงมารีแอล  อเวสโตร
 
1. นายจาตุรันต์  วัฒนากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอภิรดี  ทัศนมณเฑียร
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปัธวี  เพชรม่อม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธนพัฒน์  คำสอง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายพัชรพงษ์  กอบแก้ว
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิราภร  แก้วคำฟู
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวชวิศา  ทาวิโรจน์
2. นางสาวฐิติชญา  อินทร์เรือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  นิพนต์
4. นางสาวสุชาดา  จันทร
 
1. นายปฐมพงศ์  คำมูล
2. นายบวร  ดวงเดชา
3. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกชกร  พอพรวน
2. นางสาวฉวีวรรณ  บัวสำลี
3. นางสาวชยพร  ทะนันชัย
4. เด็กชายณัฐพล  นิ่มงามศรี
5. เด็กชายนิติรัฐ  บุญทา
6. นายพัฒนพงศ์  คำมะยอม
7. เด็กชายภูวกร  อุโมงค์โน
8. นายวิทยา  เรือนอินทร์
9. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยลังกา
10. นายอมรเทพ  ฟักนาค
 
1. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
2. นายวสันต์  วีระโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายYan Zhen  Qing
2. เด็กหญิงกมลชนก   สุภินนพงศ์
3. เด็กชายกรินทร์  มูลละ
4. เด็กชายกฤตภพ  กันต๊ะ
5. เด็กหญิงกัญจนา  พิทักษ์เขต
6. นางสาวชฎาธาร  ตุ้ยคำ
7. นางสาวณิธิพร  นาโคศิริ
8. เด็กชายดนตร์  จั่นภู่
9. เด็กชายธนาพล  วีระเดชากุล
10. เด็กชายธาราธร  วงค์ปาลี
11. เด็กชายธีรภัทร  จิตพิสิฐ
12. เด็กชายนิติธร  นาโคศิริ
13. นางสาวนีน่า เบญญาภา  ซอนนี่
14. เด็กชายบัณฑัต  คงสมบัติ
15. นายพณิชพล  บุญช่วยชู
16. เด็กชายพีรภัทร  ทองประเสริฐ
17. เด็กชายพุฒิธิดา  พร้อมเที่ยงตรง
18. นางสาวรักษ์บันพร  สุชานันทาภิวัฒน์
19. เด็กชายวรวีร์  ทรายคำ
20. เด็กหญิงศุภริฎา  ศิลปสิทธิ์
21. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลปสิทธิ์
22. เด็กชายอานนท์  ฮิล
23. เด็กหญิงเกวลิน  พันธ์ประเสริฐ
24. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
25. นายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
26. เด็กชายไพฑูรย์  อนุภาพ
 
1. นายวิศรุต  ตาวินโน
2. นายสุเทพ  วรรณศรี
3. นางสรัลชนา  ปอสี
4. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
5. นายสิทธิชัย  วันควร
6. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
7. นายอนันต์  ตันสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  มาลยาภรณ์
2. เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง
3. เด็กหญิงกชวรรณ  จำลอย
4. เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์
5. เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ
6. เด็กหญิงกัญจน์พิญช์  พูลจีน
7. เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ์
8. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญมะโน
9. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  เพชรคง
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จินดาชัย
11. เด็กหญิงชฎาพร  ริมวัน
12. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
13. เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน
14. เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา
15. เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล
16. เด็กชายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
17. เด็กหญิงณหทัย  ภูศิริ
18. เด็กหญิงณัชยา  ปงลังสี
19. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองวงศ์
20. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  จอมดวง
21. เด็กชายดวงชัย  ยอดพล
22. เด็กหญิงดาริณี  ขันชัยวงค์
23. เด็กชายธวัชชัย   เสมอเชื้อ
24. เด็กชายนนทวัฒน์  วิสัย
25. เด็กหญิงนิรัชญาพร   ก้อนแปง
26. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อวนขวัญแก้ว
27. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
28. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
29. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
30. เด็กหญิงวนิดา  แปงสาย
31. เด็กชายวรายุทธ  เรือนสอน
32. เด็กหญิงวริศรา  ขันตี
33. เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา
34. เด็กชายศุภกร  ขำแนวนาค
35. เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
36. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีงาม
38. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
39. เด็กหญิงเกษมณี  ผลมาก
40. เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ์  นันตาลิต
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกมล  แซ่ซึง
2. เด็กชายกวิน  แซ่หยาง
3. เด็กชายกิตติกร  ยอดคำ
4. เด็กชายจตุพล  แซ่หวัง
5. เด็กชายจะทอ  ยะป่า
6. เด็กหญิงจันจิรา  ปายีซู
7. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
8. เด็กหญิงชุดาภา  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงฐานิกา  แซ่หมู่
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ลุงคำ
11. เด็กหญิงณีรนุช  จะค่า
12. เด็กชายธนาบัตร  มาเยอะ
13. เด็กหญิงธิดาพร  ห้วยยื่อ
14. เด็กหญิงนภาพร  บาบู่
15. เด็กหญิงนันทนา  คำเพชร
16. เด็กหญิงบัวสวรรค์  ลาหู่นะ
17. เด็กชายพงศกร  แซ่หยวน
18. เด็กหญิงรัตติกาล  ชาติพงศ์สกุล
19. เด็กหญิงวันใส   แป้งหอม
20. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เล้า
21. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล้า
22. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินพรม
23. เด็กหญิงศิริพร  ลาหู่
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เล้า
25. เด็กชายสามสี  นายโหง่ย
26. นายสีนวลแก้ว  นามเล็ก
27. นายสุชาติ  นายมารถ
28. เด็กชายสุรพงษ์  ปู่ไล่
29. เด็กหญิงอาจารี  เม่อแล
30. นายอาแยะ  แซมัว
31. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ไชยวงศ์
32. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
33. เด็กชายแสงชัย  จะแฮ
34. เด็กชายแสงแก้ว  นามตา
35. เด็กชายโอยโจ  แซ่ลี
 
1. นายศักดิ์ดา  ธรรมรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  แสนกล้า
3. นางสาวกุสุมา  พรหมพิจารณ์
4. นางสาวคนธนันท์  คำกัมพล
5. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
6. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
7. นางสาวชนม์นิภา  มูลมา
8. นายชาญชล  สุภา
9. นายฐนิสสพงศ์  วงค์ฝั้น
10. นางสาวณัฐธิดา  ภาษิตสกุล
11. นายตวิษวัช  จันต๊ะภา
12. นายธรภูมิ  ศิลปกรธรรม
13. นายธวิชัย  ยาวิลาศ
14. นางสาวธัญวรัตม์  คิดเลิศล้ำ
15. นางสาวธิตินัน  คำฝาย
16. นายนภสิทธิ์  ลือชา
17. นางสาวบุรัสกร  คาพูน้อย
18. นางสาวบูรัณวา  เลิศนันทพร
19. นางสาวปลายฟ้า  พิสิษฐ์กุล
20. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
21. นายพงศธร  อาจหาญ
22. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
23. นางสาวพรรณพัชร  กัม
24. นายพลวัฒน์  อินต๊ะ
25. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
26. นางสาวพาสุข  ชดช้อย
27. นางสาวพิชญาภา  ทวีชัย
28. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
29. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
30. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
31. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
32. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
33. นายศตนันท์  ปิยะลังกา
34. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
35. นางสาวสุนิดา  ไอ้ก๊ะ
36. นางสาวสุพิชชา  นะธัม
37. นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรคง
38. นายอานาจักร  จันทวี
39. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
40. นายเปรมกิตติ  ชีพนิรันด์
 
1. นางมณทิพย์  สุภา
2. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
5. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวLena  Laatsch
2. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
3. นางสาวกัลยรัตน์  ปรางวิรุฬห์
4. นางสาวกุสุมา  โพธิ์ศรี
5. นายก้องภพ  วงศ์หลวง
6. นางสาวจิรัชญา  ปรารมภ์
7. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
8. นายชาคริต  พลต้น
9. นางสาวญาณิณี  สินทูล
10. นางสาวณัฐกาญ  แสนเรืองเดช
11. นายธนดล  คำพุฒ
12. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
13. นายนันท์ชัย  ชัยอนันต์
14. นางสาวนุชนารถ  อ๊อดเอก
15. นายปฏิภาณ  สิงห์โตทอง
16. นายพงศกร  สวนกัน
17. นายพงศธร  เดชสูงเนิน
18. นายพนธกร  ชาววงค์
19. นายพัชรภทร  สุทธิ
20. นางสาวพัชราภรณ์  คงเจริญ
21. นางสาวพัชรี  เมืองมา
22. นางสาวพิชญานิน  พิทยสกุลพงษ์
23. นางสาวภัททิยา  ช่วยบำรุง
24. นายภาคภูมิ  ศิลา
25. นายภานุพงศ์  ชมพูเพชร
26. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
27. นางสาววลัยรัตน์  เผ่าพันธ์
28. นายวศิน  สิงห์ชา
29. นางสาวศิริพร  จันทร์ช่วง
30. นายสรณ์สิริ  ไทยประสิทธิ์
31. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
32. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คราม
33. นางสาวอพิริญาญ์  ครั่งฝา
34. นางสาวอรจิรา  คลังมณี
35. นางสาวอัญมณี  จาดผึ้ง
36. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
37. นายเริงชัย  อินสิงห์
38. นายเอกรัตน์  พ่วงพี
 
1. นายสุมนต์  เถินบุรินทร์
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นางสุนิศา  ดิษฐ์แก้ว
6. นางสาวเพ็ญพิศ  ปลากัดทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวกาญจนา  ลาหู่นะ
2. นายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
3. นางสาวขจีนุช  นามอ้าย
4. นายจตุพล  เดชวัฒนาโกมล
5. นายชาญชัย  สมคำ
6. นางสาวชไมพร  จะจู
7. นางสาวฐิติกานต์  วรรณิศานิภา
8. นายณัฐ  นามสุข
9. นางสาวธัญชนิต  พริ้งเพริด
10. นางสาวนภาพร  พรพิมลกุล
11. นายนิธิกร  สุยะ
12. นายประสิทธิ์  จะเอ่อ
13. นายลัทธพล  แซ่หยวน
14. นางสาววิจิตรา  แก่นท้าว
15. นางสาวสณิสา  ฟูคำ
16. นายสมชาย  ลาหู่นะ
17. นายสมบูรณ์  นามคำ
18. นางสาวสรัญนุช  ลุงคำ
19. นางสาวสรัญพร  ลุงคำ
20. นางสาวสาวิตรี  แซ่ลี
21. นายสุทัศน์  แยลูกู
22. นายสุรชัย  แสงจัง
23. นายสุรชาติ  แซ่ลี
24. นายหลาว  แก้วหลง
25. นายอนุชา  คำนวณ
26. นายอนุชาต  ลาหู่นะ
27. นายอภิชาต  คำแก้ว
28. นางสาวอรทัย  เปเซีย
29. นางสาวอาจู  แซ่ลี
30. นายอาเยอะ  คาล่ากุ
31. นางสาวอำพร  ชาติพงศ์สกุล
32. นางสาวเจนจิต  มาเยอะ
33. นางสาวเจนจิรา  บัวแก้ว
34. นายเจริญรักษ์  เมืองใจ
35. นางสาวเฉลิมขวัญ  แซ่แหลว
 
1. นายศักดิ์ดา  ธรรมรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงค์ตะวัน
2. เด็กหญิงณัฐติยา  วีระคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือโฮ้ง
4. เด็กชายธนากร  วงค์เงิน
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชะปักษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์สุทธิ์
7. เด็กชายพงษ์ศกร  มณีใจคำ
8. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  นันตา
9. เด็กชายวรัญญู  ประเวช
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กล่ำกล้อง
 
1. นางสาวสายฝน  เสาร์แดน
2. นายชิษณุ  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลคำมี
2. เด็กชายกฤษดา  แซ่จู
3. เด็กหญิงกิติมา  ภู่พยอม
4. เด็กชายชวกร  วงศ์ศรี
5. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
6. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
7. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
8. เด็กชายวิทวัฒน์  ดิษฐศรี
9. เด็กชายศราวุธ  หว่อง
10. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หีบทอง
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
2. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
3. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อ่ำจุ้ย
3. เด็กหญิงฐานียา  ศรีกรุษ
4. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
5. เด็กหญิงพรวิจิตร  ฤาชัย
6. เด็กชายภากร  มุทุตา
7. เด็กชายรามสิทธิ์  พรมโต
8. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษศรี
9. เด็กหญิงสมคิด  เพียนชะกรณ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ชูติธวัช
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
3. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
2. นางสาวณัชนันท์  วงษ์สำฤทธิ์
3. นายบรรพต  ภู่ฉัตร
4. เด็กชายภานุวัฒน์  อังคะสุวรรณ์
5. นายยศพัทร์  ใจเด็ด
6. นางสาววรรณภา  อ่องเล็ก
7. นางสาวศิวพร  แก้วพูลศรี
8. นายสิทธิวรชัย  ทวิชัย
9. เด็กชายสุรชัช  ช่างเรือง
10. นางสาวอาธิญาภรณ์  พิชัยชม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชนัญชา  สุวพัชรภรณ์
2. นางสาวณัฐกานต์  สัจวรรณ
3. นายณัฐวุฒิ  แสงดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวดลยากร  สืบอ้าย
2. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  จบศรี
4. นายภาคภูมิ  กลางสุวรรณ
5. นายภิญโญ  มั่นกสิกรรม
6. นายวรมินท์  คำสุข
7. นายศุภชัย  ลำทา
8. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
9. นายอดิสรณ์  สุธรรมา
10. นางสาวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
3. นายศักรินทร์  พันธุ์ไกร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จินารักษ์
2. นางสาวกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  มันทะเล
4. นายชิษณุพงศ์  ร่องเสี้ยว
5. นายทศวรรษ  ทับทิม
6. นายนันทกร  สอนจิต
7. นายภานุพงศ์  คำรังษี
8. นายวสุพล  อินสม
9. นางสาววิภารัตน์  ทองศิริประเสริฐ
10. นางสาวโยธกา  บุญยงค์
 
1. นายจตุพร  เมืองแก้ว
2. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  พุกบ้านเก่า
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สาลีผล
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู
4. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
6. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทับทอง
7. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
8. เด็กหญิงพัชราภา  ช้างพันธ์
9. เด็กหญิงวณิชชา  ชินพิพัฒน์พงศ์
10. เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว
11. เด็กหญิงอัจฉรา   พุ่มเพชร
12. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์คงสุวรรณ
 
1. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
2. นายไพศาล  กันทะษา
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
4. นางสาวศิริลักษณ์   ถึงศรีปั้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์วี
2. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
3. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ขานไข
5. เด็กหญิงภัสอร  อมรมุนีพงศ์
6. เด็กหญิงศรัณยภัทร  ม่วงทอง
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญยนต์
8. เด็กหญิงอติพร  ขุนโต
9. เด็กหญิงอาริษา  แสนสุข
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ภารเวก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
2. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
4. เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว
5. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
6. เด็กหญิงแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางอุบล  กุลศรี
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นายพิชิตชัย  คะเน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกรรณิการ์  สอนเมือง
2. นางสาวชาวาลิน  ริสมอน
3. นางสาวธัญวรัตน์  เสียงใส
4. นายนพณัฐ  นามปั๋น
5. นางสาวพิมลดา  หล้าเต่งเคง
6. นางสาววราภรณ์  วิญญานะ
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นายธีระศักดิ์  ประคำสาย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  ชาญชำนิ
2. นางสาวจิดาภา  เหมือยป่า
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
4. นายนัตตภูมิ  จูงใจ
5. นายวรวัฒน์   ชัยลา
6. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นางศิราณี  ป้อมปราการ
2. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  สัตย์ชาพงษ์
2. นางสาวจันทร์ศิริ  เฉลิมผจง
3. นางสาวจันทิรา  คูสูงเนิน
4. นางสาวธัญญลักษณ์  วิณารัตน์
5. นางสาวประภาภรณ์  พันธ์ุจันทร์
6. นางสาวรุ่งทิวา   รุ่นปะรุ
7. นางสาวสกุลรัตน์  แดงจันทึก
8. นางสาวสุพาพร   พรมชาติ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  นุ่มมีศรี
10. นางสาวอรัญญา  เจริญวัน
 
1. นางสาวกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
3. นางสาวฤทัยรัตน์  โมกขะศักดิ์
4. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณี  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงธีรดา  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงปุณยนุช  จูพุก
4. เด็กหญิงพรวดี  ภูริโรจน์กิจ
5. เด็กหญิงภควดี  แซ่เติ๋น
6. เด็กหญิงภัทรจาริน  มูลอินทร์
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
8. เด็กหญิงเนตรนภา  อินตาไซร์
 
1. นางจุฑามาศ  พจน์ไพเราะ
2. นางสาวอารีย์  คำมา
3. นางสาววธิดา  พิทักษ์ทิม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
2. เด็กหญิงธนาวดี  ศักดิ์สิรพันธุ์
3. เด็กหญิงลักษมี  โสล้อมค้อ
4. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
5. เด็กหญิงอนุศรา  เทพกัน
6. เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เตชะเลิศพนา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่จู
3. เด็กหญิงจิตสุภา  อินต๊ะสุวรรณ
4. เด็กหญิงนันท์ชนก  ป้อมฟั่น
5. เด็กหญิงพรลภัส  สินเชาว์
6. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สุขสกุลปัญญา
7. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงอรพิณ  ถนอมจิตดี
9. เด็กหญิงอาซอ  อาหยี่
10. เด็กหญิงอารียา  แสนจ้าง
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนจ้าง
12. เด็กหญิงเปนดาว  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน
2. นางสาวปทุมมา  คำพันธ์
3. นางจิราพรรณ  โศภนะศุกร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกุลธิดา  พันเขียว
2. นางสาวจิตติพร  ใจดี
3. นางสาวนัฐสรา  สิริวราวุธ
4. นางสาวพรพิมล  กุหลาบ
5. นางสาวพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวภัทริดา  แพงสมบูรณ์
7. นางสาวรมิดา  แสงมณี
8. นางสาววิจิตรา  อินตลาดชุม
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักพะนา
2. นางสาวชาลิสา  เหมะสถล
3. นางสาวทิพย์สุดา  คล้ายหลิม
4. นางสาวธนพร  มูลเมือง
5. นางสาวพรรณยุภา  ทองยา
6. นางสาวมัณฑนา  บุญธรรม
7. นางสาววิภาวรรณ  จันทณุรักษ์
8. นางสาวอารีย์รัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  วงษ์วิลัย
2. นางสาวนิรชา  อภิชาติ
3. นางสาววรัญรักษ์  บุญนอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้นทอง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ห่อทอง
3. นางสาวพรธีรา  บุญมาต
4. นางสาวพรรญพร  ยาโต
5. นางสาวภัควดี  ขาวเขาอ้อ
6. นางสาวสภาพร  ทองซ้อน
7. เด็กหญิงสาวิตรี  หุมแพง
8. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
9. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทรา
10. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นายวินัย  จงใจมั่น
4. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทะยศ
2. เด็กชายจิณณวัตร  พรมเกศา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุปินะ
4. เด็กชายธีรวัตน์  สุคำแปง
5. เด็กหญิงนิล  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงปริศนา  ศรีเจริญ
7. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
8. เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ลี
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะเลิง
10. เด็กหญิงลอย  ไพทิดา
11. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมศิริ
12. เด็กหญิงวุฒิพร  แซ่ว่าง
13. เด็กชายศุภกิจ  อินทะนุ
14. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
15. เด็กหญิงอารียย์  เกษมวัฒน์
 
1. นายเอกจิต  กองทา
2. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
3. นางเบญจพร  สักลอ
4. นายยุทธภูมิ  สุประการ
5. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง
3. นางสาวณัฐชา  เปอะปันสุข
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนสัจะ
5. เด็กหญิงพลอยนุดา  เดชาระพีพันธุ
6. นางสาวพิชญา  บุญมาปะ
7. เด็กหญิงมณธิดา  สิงห์อุด
8. นางสาวรัญญารักษ์  มโนแสง
9. เด็กหญิงวรรณภา  ตุ้มปามา
10. นายวรรณสิลป์   โสภา
11. นายสันติสุข   ถานี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  วีระพันธ์นันติ
13. นางสาวสุพัตรา  อุปนันท์
14. นางสาวอริสรา  หวันแดง
15. นายอัจฉริยะ   ชุมภูศรี
16. เด็กหญิงเยาวพา  คำเจริญ
 
1. นางสาวจิรชญา   ศรีอุทัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายกิตติธัช  มากผล
2. เด็กชายจักรวุธ  สะท้านบัว
3. เด็กหญิงชลิตา  ชะเต
4. เด็กชายณัฐภัทร  รุ่งเรือง
5. เด็กชายปวริศร์  อินต๊ะกัน
6. เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์เวช
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุทธการ
9. เด็กชายภูมิพันธ์   จันทร์งาม
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  จักรนา
11. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วฤทธิ์
12. เด็กชายวัชรพงษ์  พรมมา
13. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ศรีสถาน
14. เด็กชายอดิเทพ  นิลคง
15. เด็กหญิงอติกานต์  ซอระสี
16. เด็กชายอรรถชัย  มาไกล
 
1. นายกฤษดา  ขันทะสีมา
2. นายวัชระ  ยะปัญญา
3. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
4. นายจรัส  ลำทา
5. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เวียงคำ
2. นางสาวชญาณี  ท้ายเรือคำ
3. นายชัยวัฒน์   อิ่นคำ
4. นางสาวณิชกานต์  โพธิ์ธรรม
5. นายธนภัทร์  ท้าวแก้ว
6. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
7. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
8. นางสาวปิยะพร  ศรีธา
9. นางสาวพรสุมาลี  มาลา
10. นายพินิจนัน  กันทะสอน
11. นางสาวพิมพ์ประภา  ใจคำ
12. นางสาววริศรา  เมืองใจ
13. นายวัฒนศักดิ์  ใจคำลือ
14. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์
15. นายอนันตชัย  ทองนอก
16. นางสาวอารียาพร  ปวงคำ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ประดิษฐ์
2. นายคุณากร  ทะดวงศร
3. นางสาวชลธาร  จำรัส
4. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
5. นายชาตรี  สีสมุด
6. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
7. นายถิระ  โอภาสฐิติยศ
8. นางสาวนรมน  ณ ลำปาง
9. นางสาวนริศรา  งามหน้า
10. นางสาวนิธิประภา  อินเต็ง
11. นายพชร  เอี่ยมมะ
12. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์
13. นายสหัสวรรษ  ธิปั๋น
14. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
15. นายอนุชา  ชอบจิต
16. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นายมงคล  ครุฑนาค
4. นางกรรณิกา  คำถิน
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวฐิติวรดา  โคตสุภา
3. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
4. นางสาวณัฐริกา  จินสกุลแก้ว
5. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
6. นางสาวธัญญารัตน์  พะพู่
7. นางสาวธิชารัตน์  สมบูรณ์
8. นางสาวนราภรณ์  พริ้งเพลิด
9. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
10. นางสาวพัชรี  จองแค
11. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
12. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
13. นางสาววิภาวี  ชัยนนถี
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  พัฒนเมธาวี
2. นายนนทพัฒน์  ฐานะวุฒิพงศ์
3. นายปฐมพงษ์  สันธนประกริติ
4. นายณัฐชนน  บุญเทพ
5. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
2. นายนิธิ  ฤิทธิ์น้อย
3. นายพลวัฒน์  เข็มทอง
4. นายศราวุธ  ปานขวัญ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายนที  ธรรมวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจตุพล  คำจ๊อก
2. นายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เทศ
4. นายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวกนกอร  บุญมัติ
2. นายณัฐวุฒิ  ตาปราบ
3. นางสาวนลธิราณี  นาคะเกตุ
4. นายพิภพ  เมินกระโทก
5. นายเฉลิมเกียรติ  เส็งสอน
 
1. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
2. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวนัทตะวัน  กอบทรัพย์
 
1. นายณัฐพล  โพธิ์อ่อง
2. นายรังสรรค์  ทองห่อ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายธีราทร   รัตนะ
2. นายปฐกานต์   กัดโชติ
 
1. นายอภิเชษฐ   จันทนา
2. นางสาวพรเพ็ญ   ชูทุ่ม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงเอสเธอร์  นวลวงค์
 
1. นางสาวสันสนีย์  สุริยมณฑล
2. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสรชา  อัมพุช
 
1. นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก
 
1. Mrs.Gu  Yuehua
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญเลิศอนันต์
 
1. นางสาวมัซนีย์   แซ่ม้า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธนาภา  อธิกคีรีพงศ์
 
1. MissYang  Likang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายกิตติพศ  พันธุ์ณรงค์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัษภรณ์  เรือนจันทร์
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมมุติ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   เหลือล้น
 
1. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายภานุมาศ  ชูสาย
 
1. นายวชิรพงศ์  พูลเกษร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิราภรณ์  โพธาวรรณ์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกิตติพงศ์  แลสันกลาง
 
1. นางสาวจันทนา  จันทรไพจิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายมณเฑียร  สิทธิกูล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรวิทย์   คำยั่งยืน
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเอกรินทร์  วันนะวันนา
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทัศนีย์   แก้วยศ
 
1. MissLee   Jung yeol
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเกวลิน  ลำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงตติยา  เสรีชัย
 
1. MissLiu  Min
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงศศิศรา   อรินทร์
 
1. นางสาวสุภาศิณี   แสนเมืองมูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชรา  แสนลี่
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พรหมรังษีกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายสุรธัญ  ไชยเสน
 
1. MissCUI  YANYAN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาววริศรา  เนตรทอง
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวพรสวรรค์  อินต๊ะยา
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิววรพันธ์
 
1. นายวัชรพงค์  โพธิวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงเรณู  แก้วตา
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณภัทร  อัณประยูร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายศุภชัย  ใจสุทธ์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวทินมณี  ฟองจางวาง
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพัชรินทร์  ปิงยา
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวอาภาภรณ์  จินดาพงษ์
 
1. นายนิโคลาส์  เรย์โกเค่ย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายวรยศ  รักษา
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปานชนน์  เพ็งเเจ่ม
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทนิดา  จรจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุภัทรา   บ้านกล้วย
 
1. MissLee   Jung yeol
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลนันท์  ยะเขียว
2. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
3. นายณัฐพงศ์  กันทจักร์
4. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
5. นางสาวสมัชญา  นาแล
 
1. MissZang  Yuchen
2. MissShao  Shaohua
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปัทมวรรณ   ปัญญาภู
2. นายภาณุพันธ์   กันทะพะเยา
3. นางสาวยลดา   เตชนันท์
4. นายรัฐธรรมนูญ   จารุภคพร
5. นายวสันต์   เทพกอม
 
1. นางสาวสุภาศิณี   แสนเมืองมูล
2. นางสาวพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกิรฐิกา  อินเต็ม
2. นายภราดร  สุทะ
3. นายวันเฉลิม  เหล็กแปง
4. นางสาวศุภสุตา  มณีวรรณ
5. นายไอลวิล  สนิทการ
 
1. นางสาววัชรี  อ้ายไชย
2. นางวิชญา  กาศมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  จารุอังกูร
2. นางสาวฐิติกานต์  เกษอินทร์
3. นางสาวปณาลี  กออวยชัย
4. นางสาวพิชญาภา  โลนุช
5. นางสาวอาทิตยา  จะคือ
 
1. นางสาวเกศินี  เทพทอง
2. นายสุรกานต์  ชุ่มวารี
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันจ้อน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  โก่งพุก
3. นางสาวนภาพันธุ์  ก้อนทับทิม
4. นางสาวนันทิชา  ทองเกิด
5. นางสาวประกายกาญจน์  ธรรมใจ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกริช  สายเครือคำ
2. นายบวรพงษ์  กล้าแท้
3. นางสาวพิชญานิน  คำเครือ
4. นายภานุพงศ์  พุทธิมา
5. นางสาวภูวรินทร์  หน่อยศ
 
1. นางสาวพัชรสุกาล  อธิปัญญาพันธุ์
2. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกฤตธนา  บัวล่าย
2. นางสาวกัลยรัตน์  สารทเริก
3. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมวงษา
4. นางสาวพรีมพ์ลภัส  วชิราลภัสรดา
5. นางสาวสุจินต์  เยอะซอ
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชนิตตา  เขียวเมือง
2. นางสาวนาฎอนงค์  เนตรมงคล
3. นางสาวอัจจิมา  รชตวงศธร
4. นางสาวเพชรไพลิน  มีศิลป์
5. นางสาวแพรวพรรณ  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง
2. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  คุ้มชาติ
2. นางสาวธนวรรณ  คำเหล็ก
3. นายธนวัติ  อางิ
4. นายนฤเบศฐ์  ฉัตรหลวง
5. นางสาวปุณยาพร  แปงสนิท
 
1. นายชีวัน  สันธิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริกุลพันธ์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  เดชาสุรักษ์ชน
3. นางสาวปุณณกา  แก้วนาบอน
4. นางสาวพิณสุภา  คำเผือก
5. นางสาวภัทรมน  หงส์ศจี
 
1. MissLee   Jung yeol
2. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัญสุดา  ทองชิต
2. นางสาวบุณฑริกา  วัฒนาสกุลเกียรติ
3. นางสาวภรชนัน  ทองล้วน
4. นางสาวอริศริยา  แพ่งสุภา
5. นางสาวอังศุมาลี  พฤกษ์อุดม
 
1. นายสมัชญ์  ศรีจันทร์ทับ
2. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายคมกริช  ธิวงศ์น้อย
2. นางสาวศจรีย์  เก่งสาร
3. นางสาวศิริวรรณวดี  ทิพย์วังเมฆ
4. นางสาวสุทิชา  เตจ๊ะ
5. นางสาวอัจจิมาภรณ์  ไชยการ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายภคพงษ์   มณีเกี๋ยง
2. นางสาววรินทร    คำจันทร์
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวคนัญญา  ชมภูชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  มัตแช
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจณิสตา  อรรคสูรย์
2. นางสาวนัทกานต์  อนันต์ภัควัต
 
1. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุลนาถ  กระสี
2. นางสาวพิมพ์วิภา  พรมมิ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลวรรณ  มณีรัตน์
2. นางสาวธัชพร  ตันติอำไพ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวมาติกา  มีบึงพร้าว
2. นางสาวรินทร์ลิตา  เอกลักษณานันท์
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายนภสินธุ์  ใจจาน
2. นางสาวพรรณทิวา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายธิติพงศ์  ชมภู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชญานิศ  พวงศร
2. นางสาวธนภรณ์  อ่ำอำไพ
 
1. นายภาณุพงศ์  ศรีสมบัติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  สิทธิกูล
2. นางสาวเจณิสตา  พุทธชื่น
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวพรมณี  คีรีแก้ว
2. นางสาวเกวลี  ชาวระวะ
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววนา  จินะปัน
2. นางสาวศรีสกุล  วังซ้าย
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวนฤตยา  ฟูเต็มวงศ์
2. นายศุภากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายณัฐพล  แซ่เฮ้อ
2. นายพัชรพล  กาญจนเวโรจน์
3. เด็กชายพัชรพล  แสนคำแพ
4. นายสงบ  แซ่โซ้ง
5. นายสมบุญ  แสงประเสริฐ
6. เด็กชายสรัล  พรคุณวิวัฒน์
7. เด็กชายเฉลิมชัย  คุณธนเกียรติ
8. นายแพงเพชร  แสนโซ้ง
 
1. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
3. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายคุณานนท์  แก่นไทย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
3. นายณัฐพงษ์  เสนอใจ
4. นายทรงฤทธิ์  ลักขณานุกูล
5. นายธีรติพงษ์  ผลขวัญ
6. นายวิธิพล  แขกต้อย
7. เด็กชายสรวิชย์  ปิ่นนาง
8. นายเฉลิมชนม์  หินซุย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายยุทธนา  นาอุดม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันตุลา
2. เด็กชายทวีชัย  พิมพา
3. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ตาริยะ
4. เด็กชายวชิรพัฒน์  จันทร์ดี
5. เด็กชายวรพจน์  เรืองเดช
6. เด็กชายวัชรพงษ์  เพียยศ
7. เด็กชายศราวุธ  พะชะ
8. เด็กชายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายภูเมศวร์  หมั่นกิจ
2. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
3. นายพัสกร  โตเสน่ห์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชานนท์  หมั่นดี
2. นายนพรัตน์  มุขเพชร
3. นายนายสุธิมนต์  ธรรมราช
4. นายสุทธวีร์  ทะก๋า
5. นายอนุชา  ทองสัมฤทธิ์
6. นายอรรถพงษ์  คงคาใส
 
1. นายชลายุทธ  วิเศษกาศ
2. นายไสว  สุทธไชย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธนวัฒน์  เทแก้ว
2. นายนิธิพล  ทองเสือ
3. นายศรัณย์  เมืองมา
4. นายศิวกร  ทองคุ้มญาติ
5. นายสุรพงษ์  ขุนโต
6. นายอานนท์  อรรถอินทรีย์
 
1. นายมาโนชญ์  ติณสิริสุข
2. นายจเร  โคกทอง
3. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เชื้อนาม
2. นายรัตนพล  อินต๊ะฟองคำ
3. นายวิทวัฒน์  แสงเทา
4. นายศราวุธ  แก้วประชานนท์
5. นายอภิรักษ์  สุระเดช
6. นายเหมวัฒิ  นิกรถา
 
1. นายศุภชัย  ถาดนาค
2. นายอภิรัตน์  เบญจวรรณ
3. นายแสงชัย  ภิรารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณอัตถ์
2. นายกานต์  เตียสกุล
3. นายคมกฤช  บุญมาคำ
4. นางสาวฌัชชา  สุวรรณไตร
5. นางสาวบุญญาดา  มูลผึ้ง
6. นางสาวรักษณาลี  ช้ำเกตุ
7. นายรัฐศาสตร์  รู้เกณฑ์
8. นางสาวหทัยรัตน์  ทรายสมุทร
9. นายอิสระพงษ์  บานทรงกิจ
10. นายเอนก  สายเครือสาร
 
1. นายอุดม  สีตลานุชิต
2. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกิตติวรา  บัวอินทร์
2. นายชญานนท์  น้อยสะปุ๋ง
3. นายทศทิศ  โท๊ะทองซิว
4. นางสาวธัญมาศ  ทาหน่อทอง
5. นางสาวนภสร  ริยะกาศ
6. นายปฏิภาณ  สุธรรมมา
7. นายฤทธิชัย  เจริญด้วยฤทธิ์
8. นางสาววัชรพร  กันทรัญ
9. นายสหรัฐ  ทิมพิทักษ์
10. นางสาวไอย์ลดา  พรหมพนัส
 
1. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
3. นายระนอง  ส่องศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกรีติ์รยา  กิตติวราพันธ์
2. นางสาวขวัญนภา  ชมภูแก้ว
3. นางสาวชฎาพร  แก้วประภา
4. นางสาวนวพร  ทรายเขียว
5. นางสาวนันทิยา  พันธ์งาม
6. นางสาวมินทิรา  มังคลาด
7. นางสาววิลาสินี  ครึ่งธิ
8. นายวิศิษฏ์  มานนท์
9. นายศุภกร  รินคำ
10. นายไกวัล  หาญพญาไพร
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายสงกรานต์  แก้วสา
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงมนัสปรียา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
4. นางสาวสุภัสสรา  หอมนาน
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
2. นางรำพึง  ศรชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองบุญตา
2. เด็กหญิงจูเลีย  อนันตยา เคลลี่
3. เด็กหญิงพัทธระวี  ศรีสุธรรม
4. เด็กชายพุฒิภัทร  วิสิทธิพงค์
5. เด็กหญิงภัจจ์ธาดา  เขียวแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
2. นางนาทกัญญา  นงภา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์วิลัย
3. เด็กหญิงพรชนก  ฉิมเอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงสิรีธร  อูปแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา  กาเหว่า
 
1. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  บุญมา
2. นางสาวจิราภรณ์  พานทอง
3. นางสาวนุสบา  พันธมิตร
4. นางสาวมยุรี  นัคราช
5. นายวุฒิชัย  พลฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพิน  ชีวะวงศ์
2. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายดำรงค์  กลิ่นหอม
2. นายธนบดี  อนัญญาสมฤทธิ์
3. นางสาวลักษณพร  วงศ์ใหญ่
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นายอิทธิพัทธ์  สารบรรณ
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางรำพึง  ศรชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจารุวรรณ   จันทร์น้ำคบ
2. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์ฉายา
3. นางสาวชนิภรณ์    สวนผล
4. นายณัฐดนัย   จันทร์เขียว
5. นางสาวรสริน   ทะตัน
 
1. นางพรสวรรค์   กล่ำรักษ์
2. นางกาญจนา   บัวคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตนิยม
2. เด็กหญิงณัฐฌา  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงอัฎฒินันท์  บุญชู
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวปรียานันท์  ใจเอื้อ
2. นายวิทย์วัฒน์  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ขอนเอิบ
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
2. นายวิทยา   ปันแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
2. นายพงศกร  ทิคำมูล
3. นางสาวอาทิตยา  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวฉัตรทิพย์  เทียนบุตร
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เถาวัลย์
3. นางสาววราภรณ์  หมอยาดี
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวหทัยกานต์  นันทะ
2. นางสาวเบญญาพร  กาวีวล
3. นางสาวเมทินี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร
2. นายวิทยา   ปันแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชีวานันท์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวพรนภัส  พรหมสุข
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศิริรัตตัญญู
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
2. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  อินทร์สอน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   เกิดทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดพุ่ม
 
1. นายประสาน  โชติมน
2. นางพิชญา  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  คงห้วยลอบ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พลปัญกาศ
3. เด็กหญิงมธุมาส  ท้วมศรี
 
1. นางสาวนฤมล  บัวเหมือน
2. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุลิตา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงบุษบา  แซ่เฮอ
3. เด็กหญิงพิชญา  ศิริยศสกุลชัย
 
1. นางสาวกวินทรา  แก้วเอี่ยม
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  แซ่ย่าง
2. นางสาวเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
3. นางสาวเบญจมาศ  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ทานะขันธ์
2. นางสาวศศิพิมล  อ้นมอย
3. นางสาวอุษณียาภรณ์  จันมา
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายณัฎฐพล  กันทา
2. นายพงษ์พร  จ่ายยัง
3. นายพีรพัฒน์  ดีเทียน
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  สอนจีน
2. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ดงประหลาด
2. เด็กหญิงสิริรัฐชาน   ศรีโพธา
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางนัทริน  ไชยพูน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงดนยา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ
 
1. นางราตรี  คำปัน
2. นางพัชรี  สารงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจิราพร  เจริญสุข
2. เด็กชายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันนิสา  พรมมี
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองมี
 
1. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
2. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาตาฆัม  ชยรัฐสิริมงคล
2. เด็กหญิงธิญาดา  เฉลียว
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
2. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  ใจวงศ์ปาน
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  บั้งเงิน
 
1. นางสกุณี  นิยม
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายธราธร  คชานันท์
2. นายนราดล  ร่ำรวย
 
1. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์ไชย
2. นายอัศวิน  ไชยบาล
 
1. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
2. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนัชพร  นาสา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
2. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธเนศวร  ช่างนาวา
2. เด็กชายอนุรักษ์  หะจิ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  พิลึก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ยศพรมราช
 
1. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
2. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิตตพล  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงพลพิมล  ดีใจ
 
1. นายวัชระ  การสมพจน์
2. นายยศ  กันทายวง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายวรินทร  จองโหย่
2. นายเคลือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววรกานต์  สุขเกษม
2. นางสาวสริตา  เครืออินตา
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นายณัฐพล  ปานแดง
2. นางสาวพีรดาพร  ติขะ
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวรากร   ศรีบุญเรือง
2. นายศักย์ศิลกาล   เพชรกุลจินดา
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  หอมเย็น
2. เด็กชายสหชัย  แผลงฤทธิ์
 
1. นางอรุณี  รัตนชาญชัย
2. นายวสันต์  กันชาติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินุตา   สการันต์
2. เด็กชายพลเชษฐ์   พุฒพนาทรัพย์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงตุลยา  บุญธรรม
2. เด็กชายธราดล  พรมสี
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชากรณ์  คนอยู่
2. เด็กชายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายญาณธร  เขียวแก้ว
2. นายนครินทร์  ยุทธศิลป์
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายกรณ์ดนัย  บุญยวง
2. นายปริญญา  ลำเทียน
 
1. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
2. นายกิติพงษ์   ฟากเซ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวนัฐชานันท์  ว่อง
2. นางสาวศุภกา  เป็งจันทร์
 
1. นางพาโชค  สงค์ศิริ
2. นางเศรษฐีณี  กุลสุทธิเสถียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกรรวี  คำแดง
2. นายภูมินทร์  จันทเลิศ
 
1. นายวศิน  มงคลสาร
2. Mr.Kazuki  Hirata
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายปิติพล  นิลเป้า
2. นายเฉลิมพร  วงศ์วิเศษ
 
1. นายสานิตย์  เตชะสาย
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธนทร  สิงห์ทอง
2. นายนวพล  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นายธนพงศ์  หมีทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนกิต  พิมพ์หนู
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายวัฒนวิทย์  มิ่งเชื้อ
2. นายอิทธิกร  ปุญสิริ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมสรางกูร
2. นางจรรยา  แจ้งมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวชิราวุธ  สุนทร
2. นายวรกันต์  อะทะ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
2. เด็กชายพัฒนชัย  นุยามัง
3. เด็กหญิงพันวรรษา  เสาร์เจริญ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิราษร
2. นายประภาส  สุภาษี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  พานิชย์พะเนาว์
2. เด็กชายนำทรัพย์  สุวรรณนาค
3. เด็กหญิงวิภากร  บุญเรือง
 
1. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  อภิรัฐเมธีกุล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชัยลังกา
3. เด็กชายยุทธพิชัย  แสงคำแก้ว
 
1. นายอุทัย  ไชยมูล
2. นางสาวนฤมล  ปูปินตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. นายบุญพิทักษ์  บุญทา
3. นายศุภชัย  มาวงค์
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางมรกต  ทากัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกานต์มณี  อุ่นคำมี
2. นายคณิติน  กันหมุด
3. นางสาวธัญสินี  อินทรรุจิกุล
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทอง
2. นางสาวธันย์ชนก  ท้ายเมือง
3. นางสาวนภาวรรณ  เดชดี
 
1. นางสุนทร  กงสอน
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวีรวัศ  ขำคม
2. นางสาวเมธาพร  คงเฟื่อง
 
1. นางวาสนา   ศรีกิตตินนท์
2. นางอัจฉรารัตน์   ชัยมณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายศิวนาถ  ไชยคำมิ่ง
2. นายอานนท์  เกตุน้อย
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ตานวล
2. นางสาวมิรินญา   พรมชัย
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
2. นายปริญญา  อินทยศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายฐากร  ใจพล
2. เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง
3. เด็กชายวุฒิกร  ศรีศิริ
 
1. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
2. นายชวลิต  ธิจันดา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายมูหะมัดดูเซ็น  ฟาซา
2. เด็กชายศุภกร  เครือคำวัง
3. เด็กชายเต็งโซ  -
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายปองพล  เมืองมาหล้า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  วงค์เมืองคำ
2. เด็กชายศุภวัทย์  อาจแสวง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงษ์วรรณ
 
1. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรทอง
2. นายกิตตินันท์  พงษ์เจริญ
3. นางสาวชมพูนุท  อำภัยบูลย์
 
1. นางสาวพัณนิดา  ใจยา
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายภานุวัฒน์  สอนปัน
2. นายยศกร  โตแทนสมบัติ
3. นายสถาพร  วุฒิวัย
 
1. นายร่มไทร  ไมตระรัตน์
2. นายมงคล  ม่วงน้อย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายพรเทพ  ดอนแก้ว
2. นายฤทธิรุทธ์  มะวงค์
3. นายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  สายปิ๋ว
2. เด็กชายรักษิต  เผือกสิงห์
3. เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  สุขยืน
2. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ชูโฉม
2. เด็กชายธนวันต์  เกิดสิน
3. เด็กชายปฏิพล  สุขดี
 
1. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายชยากร  ใจคำ
2. เด็กชายสุวัฒน์  คุ้มพุ่ม
3. นายเอกพล  ไทยธานี
 
1. นางเนียรนภา  แก้วสวรรค์
2. นายมนตรี  นามแฮด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
2. นายสิทธิชัย  ดีศรี
3. นายอัสนี  ปฐมธรรมสร
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายศุภสิทธิ์  เมืองจันทร์
2. นายสุทัศน์  สุริยะแก้ว
3. นายสุทัศน์  โสภาชัย
 
1. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายตะวัน  จันทร์กระจ่าง
2. นายภคนันท์  ชมพูน
3. นายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายวรณัฐ   หมีทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ใจเฉพาะ
2. เด็กชายศรายุทธ  แสนสุข
3. เด็กชายศุภกร  อินทราวุธ
 
1. นายยุรนันท์  บุญนิยม
2. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  บุญตาล
2. นางสาวเครือ  ลุงวิ
3. เด็กชายเอกอาทิตย์  โถนาค
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่่ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายธนานันท์  พลชัยมาตร
3. เด็กชายภูมิธรรม  เหลืองอภิชาติ
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายธีรภัทร  หนูตา
2. นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
3. นายรณกร  ตุ้มพลอย
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  แสงคำ
2. นายชินดนัย  ขันมอน
3. นายวิทวัส  ทาวาง
 
1. นายวินัย  สาธร
2. นายอภิรัตน์  เบญจวรรณ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายศิวรัฐ  ปาวี
2. นายสมพร  อังคสิงห์
3. นายเกษมสรรค์  ศรีจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพนธ์  ทิพย์กมลเสน
2. เด็กชายทัตเทพ  รัตนจันทร์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  เลาหะวีร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
2. นายณรงค์เดช   ชัยวรรณา
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณปวร  ทองสั้น
2. เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์
3. เด็กชายทินภัทร  โตศรี
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายจักรวาล  ภู่อ่ำ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงน้ำหทัย  ก้างยาง
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  โกศลสมบูรณ์
 
1. นายธวัชชัย  ใหม่ศรี
2. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกตวรรณ   บุญมี
2. นางสาวธนพร   สายทอง
3. นายวิศวะ  รักนา
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวชฏาพร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
2. นายพนัส  กุนน๊ะ
3. นางสาวอรปรียา  พนาเจริญเดช
 
1. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
2. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายฉันทัช  พิทักษ์
2. นายธนกฤต  อุตตมา
3. นางสาวอัลนิกา  อุตมูล
 
1. นายพิเชฐพงศ์  มาทะ
2. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิตา  สุกสุด
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กมุทากรณ์
3. เด็กชายอนุชาติ  เทียมจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วชัย
2. เด็กชายทอแสง  กูนโน
3. เด็กชายพัทธพล  กันทะนันท์
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ฌาณอนันต์
2. เด็กชายวรพจน์  บวรไพศาลเลิศ
3. เด็กชายวราวุฒิ  ปิยศักดิ์เมธากุล
 
1. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย
2. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายนราธร  คันทะมูล
2. นายศิวากร  กล่อมน้อย
3. นายสิทธิชัย  ไชยปรุง
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  ผึ่งด่านกลาง
2. นายพงษ์ศธร  สุวรรณโชติ
3. นายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายจารุกิตต์  ช่างเกวียน
2. นายภาสกร  กันโส
3. นายมงคล  คำมอน
 
1. นางชฎารัตน์  คำวิเศษ
2. นายจุมพล  ชาอุ่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันต๊ะกวาง
2. เด็กหญิงณัฐธิดากร  วันดี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไทยเหนือ
 
1. นายวิทย์  ศรีชมภู
2. นายสุวิจักขณ์  ฉัตรเกียรติคุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  นพคุณ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
2. นางวรัญญา  เครือวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หาระชอน
3. เด็กหญิงศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์กรณ์  แสงทรง
2. นางสาวณัฐพร  บุญจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  ทองมี
 
1. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกริชกร  โฉมงาม
2. นางสาวฐิติรัตน์  ผู้มีสัตย์
3. นางสาวสุุธิตา  ตับไหว
 
1. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
2. นางวรัญญา  เครือวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวจันทร์ทรา   เหลี่ยมพิทักษ์
2. นางสาวนิศารัตน์   ศรีโชค
3. นางสาวสุชาวลี   เกิดเกตุ
 
1. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงณิชากร  ไชยมุติ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เจริญมีชัยทรัพย์
4. เด็กหญิงปทุมมา  หมื่อแล
5. เด็กหญิงมณี  ชีวินโสภาเลิศ
6. เด็กหญิงหมี่เตอะ  เยอซอ
 
1. นางอำพันธ์  ณ ลำพูน
2. นายณัฐวุฒิ  จำเริญขจรสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  เต็มสิริมงคล
2. นายฐิติกร  คำเผ่า
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขัฒมาตย์
4. เด็กหญิงพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐฒิพงศ์  คำเฟย
6. เด็กหญิงศศิธร  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กชายนพดล  ถมทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร
3. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แย้มยงค์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คองสันเทียะ
6. เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ
 
1. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
2. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พลอาภา
2. นางสาวน้ำเพชร  เอกวัฒน์
3. นางสาวปฐมพร  สายชาลี
4. นางสาวรลิสา  เพชรเภรี
5. นายวรนนท์  หนองหลวง
6. นางสาวฮารุกะ  ยามาโมโต
 
1. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
2. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวขวัญทิวา  แสนคำฟู
2. นางสาวณัฐธิดา  นามะกุณณา
3. นางสาวมาริสา  ท้าวคำลือ
4. นางสาวยุวดี  ทาคำ
5. นายวายุทธ  เมืองมาหล้า
6. นางสาวอรอุมา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นายณัฐวุฒิ  แช่มขำ
4. นางสาวปาริชาติ  ส้มฉุน
5. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
6. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
 
1. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เยียะเปียง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงอารียา  กาเหล็ก
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติโชค  เทพประสิทธิ์
2. เด็กหญิงมาริสา  พัดสาริกิจ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  คำตะลุง
 
1. นางรมิตา  ป้อมยุคล
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  สายเพชร
2. เด็กหญิงบุษกร  วิชากร
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เพียรเพ็ญ
 
1. นางสง่า  นิลคน
2. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. นางสาวดวงกมล  คนอ้วน
3. นายสุรกรานต์  ศรีทา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชุติมา  เจริญงามโชติสกุล
2. นางสาวพัชรพร  เนตรใส
3. นายพีรพัฒน์  รัศสุวรรณ
 
1. นางสาวสายฝน  บาลนคร
2. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐสิทธิ์  สุริน
2. นางสาวปิยะธิดา  อินทะรังษี
3. นางสาวสุนิตา  ทรงอภิวัฒน์กุล
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นายเดชา  จันทร์ผง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายวาทิน  เอมจัด
2. เด็กชายวาที  เอมจัด
3. เด็กชายวีรภัทร์  พิมพา
 
1. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
2. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกรบัลลังก์  ศรีปุริ
2. เด็กชายธนันท์  บุญกอง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สุตาลังกา
 
1. นางเรณู   ปานกลาง
2. นายชัชวาลย์  บุญกอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ยืนยง
2. เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
3. เด็กชายอดุุลวิทย์  เยียดยัด
 
1. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  การดื่ม
2. นางสาววิชญาพร  ของดี
3. นายอนุสร  ธรรมวงค์
 
1. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวพรพิมล  เพ็ญญาหลวง
3. นางสาวพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์
2. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พุ่มไสว
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สมานมิตร
3. เด็กหญิงอลิสา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงประสาน   วนาเวียงวงศ์
2. เด็กหญิงรติมา   ไพรวันบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงรัชนี   คีรีสุเรนทร์
 
1. นางเกศรา   เตชะ
2. นางศิริรัตน์   กันเมืองเวียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงหล้า
2. เด็กหญิงแสงรุ่ง  ลุงยะ
3. เด็กหญิงโบว์  ลุงหล้า
 
1. นางณัฏฐ์ชนินท์  วิชาเจริญ
2. นายทศปธน   พุทธิมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทิพย์วารินทร์  สีสมุทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีบุตรตา
3. นางสาวสุจิรา  จันทร
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวฉัตรเพชร  ธิคุณรัตน์
2. นางสาวนวพร  แสนหมี่
3. นางสาวสุทธิชา  ตุ่มรังษี
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวสุนทรี  ทองอุบล
2. นางสาวอรญา  ดาบาง
3. นางสาวเนตรนภา  มัจฉา
 
1. นางไพรัตน์  พัฒนถาวร
2. นายปฐมพงษ์  รินศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  บัวทอง
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวิชัย
3. เด็กชายอาทิตย์  นามอิน
 
1. นางสาวปาริชาติ  แสนจิตต์
2. นางสุภา  ชนะกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปิยศทิพย์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอภิชญา  อาศัยกร
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
2. นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงศุภธิดา  ทิวา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระดม
 
1. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
2. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  แก้วการไร่
2. นายวราวุฒิ  เกิดกำแหง
3. นางสาววริษา  วงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพพัตรา  อ่อนสา
2. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  อินทสิทธิ์
2. นายณัฏฐนันท์  นิ่มปากน้ำ
3. นางสาวอุบลวรรณ  ยืนยาว
 
1. นางแสงเทียน  กำทรัพย์
2. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวมนพร  นำร้อนเบ้า
2. นางสาวเกศวดี  บุญน้อม
3. นางสาวเกสร  คงคำ
 
1. นายอาทิตย์  วิจบ
2. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูตอ  หวุ่ยลองกู่
2. เด็กหญิงบูนิว  เหม่อแลกู่
3. เด็กหญิงอาเชอ  อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายศิวนัท  อะโนราช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงลักษิกา  นามวงค์
3. เด็กหญิงเอ้ย  มูลระ
 
1. นางสาวปาริชาติ  แสนจิตต์
2. นางสุภา  ชนะกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายพุทธิเมธ  เจตนา
2. นายศุภกิตติ์  ก๋าคำ
3. เด็กชายโชคทวี  กันทา
 
1. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
2. นายธาดา  ใจปินตา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาววิวาห์  แปงอุด
2. นางสาวอรทัย  ใจปิง
3. นางสาวเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นางนันท์ติกัน  แซ่ตั้น
2. นายภาณุเดช  เอกจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวร่งุทิวา  โคทอง
2. นางสาวสุวรรณา  ตาเร็ว
3. นายเตชกฤต  กำลังแข็ง
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นายณัฐพงษ์  กันไว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐรัตน์  พรหมเดช
2. นางสาวศิรินธรณ์  ธรรมรัง
3. นางสาวอรวรรณ  เปิดโปร่ง
 
1. นางพิมพ์วิภา  ปานไกร
2. นายเศกสิทธิ์  บุญเสริม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คำนุช
2. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
3. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายจีราวัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์   ประสงค์
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองหลาม
2. เด็กชายธีรภัทร   ฉิมมาลี
3. เด็กชายนาถวัฒน์   คำดี
 
1. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวญาณิกา  มหาวงศ์
2. นายณัฐนนท์  ชัยมงคล
3. นายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนคร
2. นายธนาดุล  หาญธนะโสภิต
3. นางสาวมัณฑนา  จิตรสมัคร
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  เดชแพ
2. นางสาววันวิสาข์  สุขเนตร์
3. นางสาวศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชนะพิศ
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  คันจันทร์
 
1. นางพจนี  คำแท่ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกานต์  ถาตะถา
 
1. นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายจิตตกร  จิตรัตน์
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายวัจกรณ์  โมขศักดิ์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หิงษา
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ศรี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนเจริญ
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เซ็นนันท์
 
1. นายศิริวัฒน์  ละคำปา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางดรุณี  เวทะธรรม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายณัช  แซ่สง
2. เด็กชายนัทธพงษ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงมาลี  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
2. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกุสุมา  ธาราวโรดม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญโกศล
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงเพชรไพบูรณ์
 
1. นางสาวปิฐินนท์  จันทร์รัตน์
2. นางเกษร  ซูซูกิ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำเมทา
2. เด็กหญิงสิรินาถ  นูมะหันต์
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วมงคล
 
1. นางสาวพิมพวรรณ  สิทธิรักษ์
2. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวยุพารัตน์  ยืดยาด
2. นางสาววนารี  อินต๊ะ
3. นางสาววันวิสา  รักสถาน
 
1. นางสาวนัครินทร์  รักเพื่อน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายลิขิต  สิงห์โต
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดอนพิมพา
3. นางสาวอรนันท์  สุขคำ
 
1. นางสาวสุชาวดี  เบี้ยจั่น
2. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นางสาวณธิชา  วิลาสไผ่เงิน
3. นางสาวอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จรัสการกิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรชัย  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย   มานะวะ
 
1. นางอมลวรรณ   อิ่มใจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เสนจี๋
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายสุธิชัย   แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ช่วยนา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางสาววราภรณ์  เลขา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สิงห์สม
 
1. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ขัดคำ
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวราภพ   แซ่วะ
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายวรากร   ทิพลักษณ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายเขตสยาม  ปวงคำ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายปุณณวิช  วงศ์เมือง
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวรสสุคนธ์  ต่ายโพ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. Mr.ปิยะนันท์  พลวัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร   แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ประไพมาลี
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
 
1. นางกฤษติกา  อุดปิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายโกมล  ดวงจำลอง
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวบุญรักษา  คงทน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชล  พรมมินทร์
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายดิศนันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวัชระชัย  คำพิชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กาศบำรุง
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายศุภชัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ชัยสุข
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวพิมลาวรรณ  ยาแปงกู่
 
1. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวศศิธร  แสงท้าว
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ไชยเจริญ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เพ็ชรนิล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายศุภชัย  เดชอูป
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชินกฤษณ์  จุดร
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นางสาวกชกร  สนธิกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำสอาด
2. นายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา
2. นางสาวปัญจลักษณ์   เมฆเจริญทรัพย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัลยา   เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงวุฒิพร   นิธิโชติยานันท์
 
1. นางสาวสุภาพร  สายแปง
2. นางกัลยา  พรมสาส์น
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกานติมน  แสนซุ้ง
2. เด็กชายอรรภพล  ลักษณะนิยม
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญยรัตน์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. เด็กชายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นายศักดา  สีทา
2. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
2. นายชาตรี  -
 
1. นายพิษณุ  ดวงติ๊บ
2. นางสาวสุชารัตน์  แสนบัติ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  อินผูก
2. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
2. นายศรัญญู  ปัญญา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายนิคม  พุ่มเทียน
2. เด็กชายปริเยส  อิ่มเพ็ง
 
1. นายเอกรัฐ  คล้ายสุวรรณ์