สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 1. นางสาวกนกวรรณ  นามแสง
2. นางสาวณิช  อาษาพนม
 
1. นางสาวพิชญา  ทิศสารแก้ว
2. นายไพบูลย์  เพชร์แก้วณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เรือนสม
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  เต็มศาล
3. เด็กหญิงศุภานิช  สะสาง
 
1. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
2. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 1. นายจิรายุส  สืบสายอ่อน
2. นายภราดร  ณรงค์ศรี
3. นายภัทรพล  ชุมพล
4. นายภูสิทธิ  ฟูเมืองปาน
5. นางสาวอภิชญา  เข็มอุดร
 
1. นางพรรณนา  จาตุรพาณิชย์
2. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. นายสุวิริยะ  มังศรี
 
1. นางละมัยพร   สิริบรรสพ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงทวีพร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธัญมน  แสนอยู่
3. เด็กหญิงนิตยา  ลุงตา
4. เด็กหญิงปภาวดี  ฟองเทพ
5. นางสาวพีด  ลุงหลู่
6. เด็กหญิงฟารีดา  ภูเขียว
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  จ่ามทอง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนอยู่
9. เด็กหญิงอภิชญา  ล้นตื้อ
10. เด็กหญิงอรณี  ไอ่ใจ
11. เด็กหญิงอาทิตยา  คำป๋าน
12. เด็กหญิงเดือน  วิ
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริแรมจันทร์
14. เด็กหญิงเมย์ซี  ดาร์วิน
15. เด็กหญิงแก้ว  ลุงก๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ช่วงโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุกัณทวงค์
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 14 1. นางสาววศินี  แสนสนิท
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ซอนคำ
2. เด็กชายอรรถพล  ปวงอูบ
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
2. นางสาวปนัดดา  พฤกทาน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 14 1. นางสาวทักษพร  ทะระถา
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุภูมิ  รินยะ
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
5. นายสิทธิโชค  ตาสา
6. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 19 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์แปง
2. นางสาวกัญจนพร  ชื่นตา
3. นางสาวกุลกันยา  เชาวน์เกิดหล้า
4. นางสาวคันธมาลี  อย่างคุณธรรม
5. นางสาวดิศนัดดา  โชติเลอศักดิ์
6. นางสาวธิวานนท์  กาวิละใจ
7. นางสาวพัชรี  กวงแหวน
8. นางสาวพิมพ์นิภา  เชียงพรหม
9. นางสาววิภาดา  แต่งศรี
10. นางสาวศศิตาภรณ์  แวววรรณวิรัช
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 28 1. เด็กหญิงจีรประภา  อ่องเภา
2. เด็กหญิงมนัสวี  บุญก่ำ
3. เด็กหญิงรักษณาลี  ใจคำปัน
4. เด็กหญิงรัศมี  ฐาราชวงศ์ศึก
5. เด็กหญิงลภัสรดา  พลานุวัติการ
6. เด็กหญิงวนัชญา  วงศ์เมือง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิลาศ
 
1. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
3. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงนุสรา  ส่างอ่อง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญมี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โชคนทีสกุล
 
1. นางปวริศา   วรรณมะกอก
2. นางอัญชลี   ไพยารมณ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงรชยา  รักสกุลทวี
2. เด็กหญิงสรัญญา  สรรพกรพิเศษ
3. เด็กหญิงอรนิชา  ชัยชนะ
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 11 1. นายจิรวัฒน์  ปันคำมูล
2. นายธีรภัทร์  สายน้ำเย็น
3. นายสุวัฒน์  วุฒิเจริญการ
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
3. เด็กชายณัฐพล  พะริกะ
 
1. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
2. นางปราณี  วงค์ชัย
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรชัย  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายวีรพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 20 1. นายณัฐวัฒน์  ชัยวงค์
2. นายอัษฎายุทธ  จิอู๋
 
1. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางปราณี  วงค์ชัย