หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
2 นายตระกูลพันธุ์ กันไว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รองประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
3 นางสาวศิรินภา รูปดี ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
4 นางสาวดารุณี คำนวล ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
5 นางสาววันวิสา นาละออง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
6 นางสาวกุญชณิกานต์ วางมือ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
7 นางสาวสุมาลี มูลคำ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
8 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันกลุ่มมัธยมศึกษาภาคเหนือ  
9 นายรัชวุฒิ ปรารถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 นายบุญโปรด ตริไตรรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
11 นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12 นายบัญญัติ สิงห์สนธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
13 นายสมเกียรติ สินอิ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
14 นายจตุภัทร สุขโสด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
15 นายชัยวิทย์ ไชยเรือน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
16 นายชลชา สถาปัตย์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
17 นายปภพ สุรินทร์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
18 นายเทียนชัย ปาละน่าน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
19 นางจันทร์ศรี ตาจีน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
20 นางบุญทอง ขัตติพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21 นายอานุภาพ แพทยาไทย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
22 นายฐิติกร แก้วปันกูล ผู้อำนวยการโรงเรัยนเวียงตาลพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
23 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
24 นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
25 นายอานุภาพ แพทยาไทย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
26 นางอนงค์ แสงนิล ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
27 นางปราณี ไชยทาน ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
28 นางรัชนี คำบุญชู ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
29 นางอำไพ หิริโอ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
30 นางสาวเบญจพร พูดงาม ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
31 นางสาวพันธิกา ปิงแก้ว ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
32 นางสาวเมรินทร์ ฉัตรยาลักษณ์ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
33 นางสาวมนทณีย์ ขัดสี ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
34 นางปรารถนา จันทร์ปัญญา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
35 นางพจนารถ กองอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองมาย กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
36 นายเสกสรร กาวินชัย ครโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
37 นางสาวหทัยทิพย์ รินศรี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
38 นายรัฐลานนา มิ่งเชื้อ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
39 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
41 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
42 นางปรารถนา จันทร์ปัญญา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
43 นางสุรีย์รัตน์ สุนันตา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
44 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
45 นางสาวพันธิกา ปิงแก้ว ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
46 นางสาวเมรินทร์ ฉัตรยาลักษณ์ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
47 นางสาวมนทณีย์ ขัดสี ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
48 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
49 นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
50 นางจันทรัตน์ ดวงฟู ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
51 นางผ่องพรรณ สัญญา ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
52 นายสุชาติ ฉัตรเจต ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
53 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ การอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
54 นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานคณะกรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
55 นายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง รองประธานคณะกรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
56 นางผ่องพรรณ สัญญา ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
57 นายวรพงศ์ แสนสิงห์ ครูโรงเรียนป่าซาง กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
58 นางสาวกาญจณา ปันวารี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
59 นายสุชาติ ฉัตรเจต ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
60 นางสาวจิระประภา สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
61 นายปิยพงค์ จักรบุญมา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
62 นายธีรวัฒน์ กันทะ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
63 นางลำดวน จางสาย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
64 นางจันทรัตน์ ดวงฟู ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
65 นายพนอม สุวรรณวัจณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
66 นายเสรี จันมะยม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
67 นางดนยา ใจปัญญา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
68 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลางและกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
69 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
70 นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมกาการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
71 นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
72 นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
73 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
74 นางดวงทิวา เทพปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
75 นางชุติมน เป็งแก้ว ครู โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
76 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
77 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
78 นายประทีป จันทร์มล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
79 นางปราณี สวนเจริญ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
80 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
81 นางสาวทับทิม ใจอินทร์ ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
82 นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
83 นางนริศรา พรมศิริ ครู โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
84 นางสาวธมลวรรณ ปวงคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
85 นางธัญลักษณ์ ปันใจ ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
86 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
87 นางมยุรี ท้าวศรีชัย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
88 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
89 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
90 นายธนภพ กรุงวงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
91 นายรติกรณ์ เปี้ยอุตร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
92 นางสาวพรณิภา ตุ้ย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
93 นางสาวณิวรรยา สุวรรณแพร่ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
94 นางกัลยา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
95 นางสาวช่อทิพย์ ธิปิง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
96 นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
97 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
98 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
99 นางสาวเขมภร ศิวกรคำปิงบุตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
100 นางสาวสินีพรรณ แหลมคม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
101 นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
102 นางสาวศิรินภา หมื่นยศ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
103 นางสาวอัจฉรา เครือแก้ว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
104 นางสาวสุดารัตน์ บัวกล้า ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
105 นางสาวปัญญทิพย์ พูนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
106 นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
107 นางสาวรัชดาวัลย์ วงค์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
108 นายอุดม เอี่ยมฤทธิ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
109 นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี  
110 นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
111 นายสุวิทธิ์ โพธิศาสตร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ รองประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
112 นายภคพล ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
113 นายทศพร เปี้ยอุ๊ด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
114 นางภัทรา สุวรรณเทพ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
115 นายมนัส จงจิตร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
116 นายจิตต์ตฤณ เกตุหิรัญ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
117 นางสาวรวีวรรณ คำเมืองไหว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
118 นางสาววชิรญาณ์ มาดา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
119 นางหนึ่งฤทัย ทองประสม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
120 นายประยุทธ์ สีเที่ยง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  
121 นางสาวณัฐธิรา ม่านสืบ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  
122 นางสาวธัชรันธร ศิริพรวัฒนะกุล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  
123 นางอรทัย มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  
124 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  
125 นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
126 นางจันทรัตน์ ดวงฟู ครูโรงเรียห้างฉัตรวิทยา รองประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
127 นางนันท์ภัส ไสยาทา ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
128 นายสุชาติ ฉัตรเจต ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
129 นายอุทัย ไชยมูล ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
130 นางสาวณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
131 นางสาวคัทรียา พีระเชื้อ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
132 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
133 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประธานคณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  
134 นางอมรพรรณ สืบสม ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  
135 นายสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
136 นางแสงเทียน งามชมพู ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
137 นายภิญโญ แสงทอง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
138 นางอดิศร อำนวยพรเลิศ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
139 นางผ่องพรรณ เดชมี ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
140 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงศ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
141 นางสุปราณี เป็งบังวัน ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
142 นายพงศกร ยาลังกา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
143 นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
144 นายอภิรัตน์ ตาเต็มดวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
145 นายณัฐพงศ์ ชำนิเขตรการณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
146 นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
147 นายฉัตรชัย ณ ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
148 นายนวพล วงศ์นันตา ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน หน่วยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  
149 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
150 นางสุพิน อุ่นหน่อ รองผู้อำนวยการ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
151 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
152 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
153 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ประสานงานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
154 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
155 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
156 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
157 นายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
158 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
159 นายศักดา แก้วบุญเรือง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
160 นายบุญช่วย สอนปิงคำ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
161 นายเผชิญ กันธิยะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
162 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
163 นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี กรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
164 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
165 นายไกรทอง ณ ลำปาง ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
166 นางพิมฉวี ปิงแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
167 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
168 นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
169 นางสาวบุษยา หมื่นฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
170 นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
171 นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
172 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นางวัฒนะ ทองปัญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
175 นางวีณา ศิรประภาศิริ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
176 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ประสานงานอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
177 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
178 นางสุชาวดี ขันโท ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
179 นางสาววรรณกมล ฟูปิง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
180 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
181 นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
182 นางศรีนวย สำอางค์ศรี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
183 นางอรชร พรศิริ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
184 นายศรายุทธ กันทะวงค์ ครู โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
185 นายกัณหา ถนอมจิตต์ ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
186 นายเชษฐ์ เกษณา ครู โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
187 นายภานุพันธ์ แก้วมูล ครู โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
188 นายอิศราพงษ์ บุญแสง ครู โรงเรียนอรุโณทัย กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
189 นายสุรชัย จอมแปง ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
190 นายจักริน ช่างสกล ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
191 นายเอกจรินทร์ สว่างสุข ครู โรงเรียนบ้านอุมลอง กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
192 นายเสกศักดิ์ อินปัญญา ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
193 นายธนวัฒน์ ต๊ะวิชัย ครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรร กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
194 นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุล ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
195 นางทิพย์สุคนธ์ ปันวงศ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
196 ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ เชียงโส ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
197 นายนวพล วงศ์นันตา ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
198 นางสาวธัญญารัตน์ เลาเงิน ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
199 นางสาวธนวดี กระจ่างจิต ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
200 นางสาวอัมพวัน จานแก้ว ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
201 นางสาวจันทิมา ยะชะระ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
202 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
203 นางกนกพร เรือนจันทร์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
204 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
205 นางสุปราณี สายสิงห์ทอง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
206 นางสาวศุภลักษณ์ ชุ่มเป็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
207 นางสาวอารดา ป๊อกคำอู๋ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
208 นายวรยุทธ สอนปะละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
209 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีธิทนันไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
210 นางสาวธัญญาทิพย์ มณีวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
211 นางสาววิสุดา แจ้ห่มเครือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
212 นางสาวน้ำหว้า เทพปินตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
213 นางสาวสุจิตรา เดือนสว่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
214 นางสาวรมย์ชลี บุญกิตติกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
215 นางสาวรุ่งทิวา กาวิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
216 นายพิทักษ์ รอบจังหวัด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
217 นางรัชนี อุปนันท์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
218 นายณัฐพงษ์ สีมา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
219 นายกิตติโชติ จิตต์จริง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
220 นางสาวสุกันยา สุยะสืบ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
221 นางจงดี พลังคะพันธ์พงศ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
222 นางชุดากร กสิรักษ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
223 นางสาวดวงใจ ผัดวัง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
224 นางอรุณศรี สงวนศักดิ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
225 นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
226 นายสมมาตร เชิดฉิ่ง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
227 นายนภดล เตปินสาย ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
228 นางอัญชญา ต๊ะนา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
229 นายสมภพ คำบุญชู ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
230 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
231 นายอำนวย มหามิตร ครู โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
232 นายศรีรัตน์ คำตาบุตร ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
233 นายสุรเดช ตื้อยศ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
234 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
235 นางกาญจนา อินวิจิตต์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
236 นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
237 นางวัฒนะ ทองปัญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
238 นางวีณา ศิรประภาศิริ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
239 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
240 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
241 นางสุชาวดี ขันโท ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
242 นางศิริวรรณ ชมภูแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
243 นางสรัญญา ไชยทนุ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
244 นางจันทนา วงษ์คำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
245 นางณปภัช ช่างสกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
246 นางสาวมะลิวัลย์ พรมทา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
247 นางสาวนภัสรา นัดดากุล ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
248 นางระวิวรรณ ภักดี ครูโรงแรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
249 นางนวลฉวี ยารังกา ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
250 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
251 นางสาววรรณกมล ฟูปิง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
252 นางสาวพุทธชาด เทียนไชย เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
253 นางดารณี แสนทิพย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
254 นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
255 นางสาววรินทร ธิวงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
256 นางสาวภรณ์ทิพย์ นาคทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
257 นางสาวแววใจ แหนมเชย เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
258 นางสาวดวงฤดี ไหมเครือแจ้ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
259 นายนคร ยะเรือนงาม เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
260 นายวรการ ศิริประยงค์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
261 นายลีนวัฒน์ สมพันธุ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
262 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
263 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ การแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
264 นายวิรัตน์ คำขอด ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
265 นายกิตติรัตน์ ศรีจำปา ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
266 นายภูวนัย วัยวัฒน์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
267 นางสาวทองดี เครือระยา ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
268 นางอมรพรรณ สืบสม ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
269 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
270 นางวันทนา ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
271 นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
272 นางสาวรัตนา ธิชูโต ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
273 นายประเสริฐ สุขโสด ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
274 นายอินทูล ปัญญายืน ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
275 นายทองโย คำปัน ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
276 นายสมาน บุญสมปาน ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
277 นางยุพาภรณ์ ปัญญายืน ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
278 นายสมปราชญ์ โพธิยา ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
279 นางดาวเรือง ศรีจำปา ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
280 นางเยาวณีย์ จิตต์จริง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
281 นางสุวิมล เติงจันทร์ต๊ะ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
282 นายสิทธิชัย บัตรพิมพ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
283 นายวิเชียร ศรีแย้ม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
284 นายประเสริฐ สืบสม ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
285 นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
286 นายพิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
287 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
288 นางนฤมล มณีโชติ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
289 นางทัดทรวง เตชะแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
290 นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
291 นางเสาวณีย์ เธียรพิบูลย์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
292 นางจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
293 นายปุณณภพ มาปลูก ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
294 นายประยุทธ์ สีเที่ยง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
295 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
296 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
297 นางสิริภร อันตรเสน ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
298 นางสาววศินี วรรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ประสานงานสพม.๓๕ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
299 นายสำราญ สุขยิ่ง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
300 นายนเรศ อุดตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
301 นายอำพล ชุมภูสืบ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
302 นายทรงชัย สุปน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
303 นางทองใบ สีจันทร์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
304 นายปุณณภพ มาปลูก ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
305 นายสันษร วรรณแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
306 ว่าที่ ร.ต.วิทยา คุณารูป ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
307 นายเกียรติศักดิ์ คำทิพย์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
308 นางสาวศิริมาศ ราชคม ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
309 นางสาวกันยารัตน์ พรมวิชัย นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
310 นายกันตพงษ์ ภาษาสุต นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
311 นางสาวกุลชนิกา บุตรจ๋อย นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
312 นางสาวธรารัตน์ บุญมา นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
313 นางสาวพรหมพร ภูมิศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
314 นางสาวโชติกา จันทร์ยอด นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
315 นางสาววชัญญานุช ถวิลไพร นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
316 เด็กชายนันทวัฒน์ ตันเรือน นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
317 เด็กชายกิติศักดิ์ เกตุเป็ง นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
318 เด็กชายเฉลิมวัฒนา ต๊ะมาฟู นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
319 เด็กชายธนพล ยะสืบ นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
320 เด็กชายธนานพ มีสุข นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
321 เด็กชายนราธิป ธิธรรมมา นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
322 เด็กชายภัทรพล บำเรอ นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
323 นางสุทธิณีย์ คชนิล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
324 นางดรุณี สินสันธิเทศ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
325 นางจันทร์ สุปน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
326 นางพรรณทิพย์ ทองเงา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
327 นางจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
328 นางสาวภัทราภรณ์ คำแก้ว คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
329 นางสาวณัฐกานต์ ไชยะเสน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
330 นางสาวณัฐนันท์ มาลาทอง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
331 นางสาวปนัดดา แก้วจันทร์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
332 นางสาวชลิศา อินเตชะ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
333 นางสาววิชุดา ไวยกูล คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
334 นางสาวลักขณา เป่าพิษ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
335 นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์แขม คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
336 นางสาวกัญญารัตน์ เต็มสืบ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
337 นายสุทธิพงศ์ เริงรมย์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
338 นางสาวอมราพรรณ กันมุข คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
339 นางสาววีณารัตน์ เทพปินตา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
340 นางสาวศศิกาญจน์ อุตระ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
341 นางสาวมิ่งกมล กันเอ้ย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
342 นางสาวนันทนา ใจทิพย์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
343 นางสาวสุกัญญา มั่นระวัง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
344 นางสาวเอริกา ช้างอาจ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
345 นายธนาวุฒิ จันสุภาเสน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
346 นายพิษณุ ราศีมิล คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
347 นายวิทวัฒน์ เครือบุญมา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
348 นางสิริภร อันตรเสน ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
349 นางจันทร์ฉาย สุขยิ่ง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
350 นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
351 นางสาวธัชรันธร ศิริพรวัฒนะกุล เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
352 นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและพัสดุการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
353 นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
354 นางยวนใจ ใจวงค์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
355 นางอุรา โสภะบุญ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
356 นายศักดิ์ดา ชมภูสืบ ลูกจ้างประจำโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
357 นางณุภัทรณีย์ พายัพสาย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
358 นางนิภาพร มุขแจ้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
359 นางอมรพรรณ บุญตันบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
360 นางจุฑามาศ คำเครื่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
361 นางสาวทวีพร สุวรรณวลัย เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
362 นายกฤษณ์ ใยสำลี พนักงานขับรถโรงพยาบาลแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
363 นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
364 นายอนุสรณ์ ฤชุศาศวัต ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
365 นายตระกูล ชมพูใส นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
366 นายกวีวัฒน์ ถาต๊ะวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
367 นายจำนงค์ ออนตะไคร้ ลูกจ้างโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
368 นายอำนวย วงค์ษา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
369 นางสาววรรณวิสา ยาวุฒิ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
370 นายกันตพงษ์ ภาษาสุด นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
371 นายณัฐกรณ์กฤตย์ ประทุมชัย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
372 นายนพกร แสนคำ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
373 นายรชนนท์ มนคง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
374 นางสาวเบญจมาศ เปี้ยสาย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
375 นางสาวอนุทัย สมุทรวงค์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
376 นางสาวพฤษดี จงริดมะดัน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
377 นางสาวสุภัชชา วงศ์น้ำนอง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
378 นางสาวจุฑารัตน์ แสนสุวรรณ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
379 พ.ต.ท.พิเชษฐ พุ่มน้อย สวป.สภ.แม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
380 ร.ต.อ.สุภัทรชัย นันต๊ะภาพ รองสวป.สภแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
381 ร.ต.อ.สุพจน์ นุรักษ์วิบูลพงศ์ รองสวป.สภแม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
382 ด.ต.อดุลย์ ศรีวิชัย ผบ.หมู่ ป.สภ.แม่เมาะ คณะกรรมการดำเนินงานการจราจรการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
383 นายประยุทธ์ สีเที่ยง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
384 นางสาวณัฐธิรา ม่านสืบ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
385 นางสาวธัชรันธร ศิริพรวัฒนะกุล เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
386 นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
387 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
388 นางเสาวณีย์ เธียรพิบูลย์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
389 นางทัดทรวง เตชะแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
390 นางฐิตารฎาฎ์ อมรสิริหิรัญ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
391 นางนฤมล มณีโชติ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
392 นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
393 นางสาวนรินทิพย์ กาจารี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
394 นางปวรวรรณ นนทศิลป์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
395 นางสาวอิ่นแก้ว ชมพูทีป นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
396 นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
397 นางสาวสุรีรัตน์ เครือสบจาง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
398 นางสาวชมพูนุช ศรีลักษณ์ปัญญา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
399 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
400 นายเอกพจน์ พูลทวี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
401 นางสาวกฤษณา สีตะวัน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
402 นางณิชกานต์ ทิพพระหา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
403 นางสาวพัชรีพร เชียงลา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
404 นางสาวนิภาพร เขียวอ่อน ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
405 นางสาววิลดา ตาคา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
406 นางสาวมัญชรี สนิทวงศ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
407 นางสาวสุนิสา อินทร์จักร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
408 นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
409 นางสาวรจนีย์ มนคง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
410 นางภาวี อุ่นจิตร ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
411 นายวีรชัย ธะยะนะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
412 นางสมพร กิติโชตน์กุล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
413 นางสาวอุบลวรรณ เชื้อหมอ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
414 นางเยาวนาถ พากเพียร ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
415 นางทัศนีย์ กาววิลัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
416 นางรัตนา กันทาดง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
417 นางสาวธัญธธร อินสุ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
418 นางสาวนภาพร อินสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
419 นางณัชชารีย์ ศรีไชยพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
420 นางสาวมะลิวัลย์ พรมทา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
421 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
422 นางนุจรีย์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
423 นางสาวปุณยนุช นนทสัย ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
424 นางพัชริฎา สังเขป ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
425 นางสายพิณ กันไว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
426 นายอาริน เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
427 นายสวรรค์ สมกุล ครูโรงเรียน โป่งหลวงวิทยาฯ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
428 นางลลิตา ประชุมฉลาด ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
429 นางดวงเดือน ใจภักดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
430 นายจักรพงษ์ บานงาม ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
431 นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
432 นายวีรชัย ธะยะนะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
433 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
434 นางสาวสิริญา ศรีชัย ครูสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
435 นางพรพรรณ์ ไชยเมือง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
436 นายอุดม สีตลานุชิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
437 นางสบันนา มหาวรรณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
438 นายโอภาต โตสงวน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
439 นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้ว ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
440 นางนฤมล คิดอ่าน ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
441 นายนภดล เตปินสาย ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
442 นางวริศรา โชติเขียว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
443 นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
444 นายอุโฆษ จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
445 นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
446 นายเริง ขัดทะเสมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
447 นางรัตนา กันทาดง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
448 นายจรูญ คำเผือ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
449 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
450 นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
451 นายโสภณ มีวาสนา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
452 นายนิติกร เครือวัง ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
453 นายสมเกียรติ แก้วบังเกิด ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
454 นายชัชวาลย์ นันทอาภา ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
455 นายบัญญัติ อริยวงศ์ ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
456 นายเรืองฤทธิ์ สอทอง ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
457 นายนราวุฒิ ประไพ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
458 นายสุพจน์ บุญมาเทพ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
459 นายวัชรพงษ์ วงค์วีรพันธ์ ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
460 นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
461 นางชุติมน เป็งแก้ว ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
462 นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
463 นางสาวจิราภรณ์ แผนเพ็ชร์ ครูโรงเรียนพินิจวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
464 นางธีรนันต์ แก้วเรือน ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
465 นายศักรินทร์ สืบสอน ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
466 นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ ครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
467 นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
468 นายอยุทธไชยาพร ต้นสวรรค์ ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
469 นายเรวัต เสียงโต ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
470 นางสาวสุรัตนา แปงกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
471 นายชรินทร์ จีนดร ครูโรงเรียนทาขุมเงินพิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
472 นายสุชาติ รัตนอารยธรรม ครูโรงเรียนประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
473 นายณัฐพล ศรีธนัญชัย ครูฌโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
474 นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
475 นายเรืองฤทธิ์ สอทอง ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  
476 ว่าที่ร้อยตรี กำจร แสงงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
477 นายอิสเรศ พรหมศิลป์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
478 นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
479 นางชนิดาภา สายทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
480 นางสาปุญณภา ชมพูทิพย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
481 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
482 นายธนภพ กรุงวงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
483 นายรติกรณ์ เปี้ยอุตร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
484 นางสาวพรณิภา ตุ้ย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
485 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
486 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
487 นายสานิตย์ เตชะสาย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
488 นายวัชรพล เหมืองจา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
489 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
490 นายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
491 นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
492 ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
493 นายภูริลาภ จุฑาวัชระพล ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
494 นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
495 นายพีระชัย อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
496 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
497 นายยุทธนา เถียรประภากุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
498 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์หุ่นยนต์)  
499 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
500 นางจำเนียร แปงเครือ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
501 นายจีระศักดิ์ ถาน้อย ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
502 นายยุทธนันท์ ชีวะเจริญ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
503 นางสาวจิราพร ลีลาวดี ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
504 นางสาวศุภากร จีนขวั้น ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
505 นายบุญเทียม เทพปินตา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
506 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
507 นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
508 นายธนกร แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง (ศูนย์หุ่นยนต์)  
509 นายยุทธนา เถียรประภากุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
510 นายดำเกิง ทิพกนก ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
511 นายอุทัย ใจเชื้อ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
512 นายลีนวัฒน์ สมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
513 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
514 นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
515 คณะกรรมการดำเนินงานหุ่นยนต์ นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขัน (ศูนย์หุ่นยนต์)  
516 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
517 นายชิงชัย ทิพย์มณทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองประธานกรรมการอำนวยการการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
518 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
519 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
520 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
521 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
522 นาย จตุรงค์ นรมัตถ์ ครูโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
523 นางสาว สุดหทัย ขมินทกูล ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
524 นางปติวราตา นาคจันทร์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
525 นางรัตติยา ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
526 นาง บุษบา อริยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
527 นาง นงเยาว์ เนียมแสง ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
528 นางสาว ณิษา ธำรงภูวดล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
529 นางสาว ธนาวรรณ รัตนเนนย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
530 นาง อจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
531 นาย วชิรพงศ์ พูลเกษร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
532 นางสาว หทัยกาญจน์ รักสัจจา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
533 นางสาว พีรดา บัวกลิ่น ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
534 นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
535 นาย เตธรรศ ชำนาญเสือ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
536 นางหนึ่งฤทัย ปินชัย ครูโรงเรียนหอพระ กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
537 นางสาว รวีวรรณ บุญมา ครูโรงเรียนพิริยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
538 นายรุ่งสยาม เสนางาม ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
539 นาง พรลภัส อ่ำหงส์ ครูโรงเรียนปัว กรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
540 ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ เขื่อนปัญญา ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
541 นางสุดา แอ้มอุตม์ ครู โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
542 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
543 นายบุญรักษ์ มูลแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
544 นางสาวแสงเดือน บุญยืน ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
545 นางสาวสุภาพ เอกจันทร์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
546 นางศิรินภา ยะคำปลูก ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
547 นางสาวภัทรวีร์ อวดมูล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
548 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
549 นายสมชัย กันทะมา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
550 นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
551 นายอิสระ ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
552 นายชาคริต ไชยวรรณ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
553 นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอม ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
554 นางสาวเมธาวี เป็นใย ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
555 นายปฎิจักร ประขัน ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
556 นางสาวนิติยา สมนาม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
557 นางสาวทัศนีย์ ญาหน้อย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
558 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ประธานกรรมการ  
559 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) รองประธานกรรมการ  
560 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) กรรมการ  
561 นางพิชญาภา ไชยวรรณ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) กรรมการ  
562 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) กรรมการการเงิน  
563 นางปัทมาพร อินดาวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) กรรมการและเลขานุการ  
564 นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน) ผู้ประสานงาน  
565 นางสาวภวิกา ภูเลื่อน ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
566 นางสาวเพลินพิศ ลู ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
567 Miss Li Haiting ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
568 Miss Dan Yajun ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
569 Miss Ba Hui ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
570 นางสาวคันธมาส เป็งปู่ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
571 นางสาวเจติยา แซ่จึง นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
572 นางสาวดรัลพร คล้ายชม นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
573 นายธนานุพงษ์ นามปวน นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
574 นางสาวธัญชนก วังทิพย์ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
575 นางสาววิลาสินี แสงสุวรรณ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
576 นางสาวนิศรา กาตาบุตร นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
577 นางสาวบุญฑริกา จันทร์เทศ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
578 นางสาวปฎิณยา โพธิ์นิล นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
579 นางสาวพัชรินทร์ ณ ลำปาง นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
580 นางสาวพิชญานิน ปัญญาชัย นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
581 นางสาวภัชธีญา ไชยลังกา นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
582 นางสาวมนสิการ คงนวน นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
583 นางสาววิชญาพร เจริญในวงศ์เผ่า นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
584 นางสาวศศิกาญจน์ วังดี นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
585 นางสาวสายสิริ ทองมา นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
586 นางสาวสุภัคจันทร์ พรมรัมย์ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
587 นางสาวพิชญาภัค ทองทะจิตร์ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)  
588 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
589 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
590 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
591 นางชนิดาภา สายทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
592 นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
593 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
594 นางสาวปุญณภา ชมพูทิพย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
595 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
596 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
597 นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
598 นายมนตรี รุ่งฉัตร ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
599 นายนพพร แก้วเทพ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
600 นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
601 นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดม กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
602 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปีย รอง ผอ. โรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
603 นางรุ่งรัชนี วิมาละ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
604 นางอินทิวร วิชิตนันทน์ ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
605 นางรัตนา บุญคุ้ม ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
606 นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
607 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
608 นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
609 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
610 นายพนัชกร ไชยานนท์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
611 นางพัชรินทร์ สุภายอง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
612 นายศุภกิจ ยะแก้ว ครูโรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
613 นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อย ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
614 นายกิจติพล วุฒิยาสาร ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
615 นางฐิตารีย์ จีรเธียรกุล ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
616 นายธิปไตย รุ่งเลิศ ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
617 นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
618 นางปภาดา รัตนประทีบ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
619 นายสุริยา ยศธิวงค์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
620 นายนพพร แก้วเทพ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
621 นายวิชาญ ยาวิชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
622 นายวิชัย วงค์ไชย ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
623 นางอินทีวร วิชิตนันทน์ ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
624 นายวิรัตน์ คำขอด ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
625 นางสาวสุปราณี กาศเกษม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
626 นางสายพร นาละออง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
627 นางศิริวรรณ สมหมาย ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
628 นางนวลสมร วงษ์คำ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
629 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
630 นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
631 นางสาวมาริสา บัวละวงค์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
632 นายธนดล สายวงศ์ปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
633 นายเอกชัย แสงรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
634 นางวิไล มังจักร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
635 นายสุเมธ เทพทอง ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
636 นางดรงค์พร มัณฑาลัย ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
637 นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
638 นางฉวีวรรณ สุภานนท์ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
639 นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
640 นางนิตยา รัตนศุกล ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
641 นางกัญกมล ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
642 นางมธุรดา โชคภูริสกุล ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
643 นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
644 นางอังคณา วงศ์เขียว ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
645 นางนวพร ลออพันธ์สกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
646 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
647 นางสาวพัชรี เตปิน ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
648 นางสาวเบญจวรรณ จอมคำ ครูโรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
649 นางถวิล มิ่งสมร ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
650 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
651 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
652 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
653 นางสาวกัลยาณี งามดี ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
654 นางสาวศิริพร แสงศิริ ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
655 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
656 นางรัชนี อุปนันท์ ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
657 นายปวิน เจียไพบูลย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
658 นายนาวิน พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
659 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
660 นางสาวนิฤมล โนวิชัย ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
661 นางแสงนภา ใจเย็น ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
662 นายประพันธ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
663 นายสิงห์คำ สอนแปง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
664 นายอุดม สีตลานุชิต ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
665 นายสิงห์คำ สอนแปง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
666 นายวิชิต อินนันไชย ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
667 นายอภิรัตน์ กาชัย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
668 นายวรวัตร ธรานีร ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เลขานุการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
669 นายปรัชญ์ มาวิเลิศ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
670 นางอรวรรณ ชัยทนุวงศ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
671 นางสาวชุติกาญจน์ เต็มกันทา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
672 นายวุฒิกรณ์ ปั๋นแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
673 นางสาวหนึ่งฤทัย อุปะทะ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เลขานุการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
674 นางสาวพรรณี อุ่นศรีเพ็ง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
675 นายสถาพร เครือชนะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
676 นางสาวชลดา วังทิพย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
677 นางสาวสุชัญญา จำปาทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
678 นายรัชวัฒน์ ปิงอินถา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
679 นางสาวกุลธิดา วงศ์สมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
680 นายยุทธนา สมณะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
681 นายวัชระ เดชมี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
682 นายวิญญู ครองตาเนิน ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6  
683 นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ผู้ประสานงาน  
684 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ผู้ประสานงาน  
685 นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ผู้ประสานงาน  
686 นางสาวอรวรรณ กันธิมา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ผู้ประสานงาน  
687 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ประธานกรรมการ  
688 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) รองประธานกรรมการ  
689 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) รองประธานกรรมการ  
690 นายพงศ์เกษม เตชะสาย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) กรรมการ  
691 นางสาวเรณู จารุจิต ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) กรรมการ  
692 นายราชันย์ วงค์อ๊อด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) กรรมการ  
693 นางสาวนพวรรณ เฉลิมสุข ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) กรรมการ  
694 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
695 นางสาวเรณู จารุจิต ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
696 นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
697 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
698 นางสาวนพวรรณ เฉลิมสุข ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
699 นายพงศ์เกษม เตชะสาย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
700 นางณัฐกาญจน์ ศรีคำยอด ครู โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
701 นางสาวมันตา วงค์จันทรา ครู โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
702 นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐ ครู โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
703 นางสาวภูษณิศา บริหาร ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
704 นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
705 นายอมเรศ จันต๊ะ ครู โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
706 นายราชันย์ วงค์อ๊อด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
707 นางจารุวรรณ แสงด้วง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
708 นายวรรณสงกรานต์ หน่อพุธ ครู โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส)  
709 นางแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น) ประธานกรรมการ  
710 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น) รองประธานกรรมการ  
711 นางนพพร ปรียานนท์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น) รองประธานกรรมการ  
712 นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
713 ว่าที่ร้อยตรี พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
714 นางสาว พัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
715 นางสาวปาริฉัตร วงศ์วารห้อย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
716 นางสาวอัจฉรา เหมวรางค์กูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
717 นางสาวอักษร วรรณกันธา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
718 นางสาวอุทุมพร สายเครื่อง ครูโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
719 นางสาววณิชา ประมาณ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
720 Mr.Kenichi Shoda ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
721 Miss Minori Kawanishi ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
722 Miss Hiroko Ajiki ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
723 Mr.Tsubasa Ono ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
724 นายสหัสวัต สุวรรณ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒( ภาษาญี่ปุ่น)  
725 นายบรรยง ทิพยอด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
726 นางดุรงค์พร มัณฑาลัย ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
727 นางกรรณิกา อานุภาพบรรเจิด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
728 นางพยอม ศิริบุญ ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
729 นางปราณี ไชยทาน ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
730 นางวราภรณ์ สว่างการ ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
731 นางนันท์นภัส ไสยาทา ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
732 นางสาววารุณี เมืองช้าง ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
733 นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
734 นางสาย อินต๊ะยศ ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
735 นางสาวเพชรา เกตุหิรัญ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
736 นางพิมพ์ณดา คุตพันธ์ ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
737 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
738 เด็กหญิงนภารดา มาน้อย นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
739 เด็กหญิงธนัชพร วงศ์มา นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
740 เด็กหญิงกัญญ์วรา พรหมเย็น นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
741 เด็กหญิงเกศกนก ทัศเกตุ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
742 เด็กหญิงนารดา นันต๊ะภาพ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
743 เด็กหญิงพิรดา ฟั่นกันทา นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
744 เด็กหญิงเมธาวี จินะหล้า นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
745 เด็กหญิงเมธินี วอนเพียร นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
746 เด็กหญิงพรธิชา ณ ลำปาง นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
747 เด็กหญิงนัฐธิดา นันทะโค นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
748 นางสาวนภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
749 นางสาวภัทรภรณ์ จาระนา นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
750 นางสาวพรหมพร ถาผัด นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
751 นางสาวธัญชนก อุตโม นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
752 นางสาววีณัฐฐา นันต๊ะสุข ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
753 นางสาวจรรยาพร ชัยวงค์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
754 นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
755 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
756 นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
757 นายดุลยวัต สานอินทรจักร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
758 นางสาวมานิตา ดวงสุดา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
759 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี) ประธานกรรมการ  
760 นางสาวอรวรรณ กันธิมา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี) เลขานุการ  
761 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี) รองประธานกรรมการ  
762 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี) รองประธานกรรมการ  
763 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
764 นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
765 นางสาวปัทมาพร อินดาวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
766 นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
767 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
768 นางสาวพิชญาภา ไชยวรรณ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
769 นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
770 นางสาวนริศรา ขุมทิพย์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
771 Mrs.Hong Myungheui ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
772 นางสาวรัชนก สิทธิบาล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
773 นางสาวอรวรรณ กันธิมา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเกาหลี)  
774 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
775 นายอดุลย์ พลงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
776 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
777 นายอดุลย์ พลงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
778 นายวิรัชชัย ทอดเสียง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
779 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
780 นางจิราภา สุวรรณวัจณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
781 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
782 นางดรุณี คำเงิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
783 นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
784 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
785 นายศิวดล กุลฤทธิกร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
786 นางปิลันธา สายคำฟู ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
787 นางเยาวนุช ใจจิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
788 นางสาวชุลีพร พูลทวี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
789 นางวิลาวรรณ บุญทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
790 นางสาวแววดาว รู้เพียร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
791 นายอภิรัตน์ กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
792 นายบุญย้าย ดวงสนม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
793 นายมงคล กาสา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
794 นายวิญญู ครองตาเนิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
795 นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
796 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
797 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
798 นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
799 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
800 นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
801 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
802 นางนันทิยา กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
803 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
804 นายสุรินทร์ รินศรี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
805 นายสันติชัย ไชยดี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
806 นายอาทิตย์ ยี่แก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
807 นางณัฐวรา ดอนดี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
808 นางสาววรรษวรรรณ พรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
809 นางสาววรัณญา จุ่นน้อย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
810 นางสาวคณฑรี สุทธนี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
811 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุธาลิณี ตั้งตัว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
812 นางสาวอัญชลี บุศราคำ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
813 นางสาววรายุ ไชยชะนะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
814 นายมารุต เจือตระกูล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
815 นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
816 นางสาวจริยา กำลังมาก ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
817 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
818 นางนภารัตน์ สูตรเลข ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
819 นางรัตนา มั่นคง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
820 นางอำไพ จันมะยม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
821 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
822 นางนิภา ประกาย ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
823 นางอรพิน ควรสุวรรณ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
824 นายมติ ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
825 นายโสวัตร กาวน อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
826 นายนิยม เขียวคล้าย ลูกจ้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
827 นางสาวจริยา เครือคำภี ลูกจ้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
828 นางปราณี สมศรี ลูกจ้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
829 นางพวงผกา ศรีสืบ ลูกจ้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
830 นางสาวโสภา เป่าพิษ ลูกจ้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
831 นางปั๋น เขียวกายสิทธิ์ ลูกจ้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
832 นายสมบูรณ์ สะอาด นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
833 นายชวลิต อินไชยวงศ์ นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
834 นายเมธี พิมสาร นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
835 นายทัศนัย วีระน้อย นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
836 นายสมชาย สมบุญมา นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
837 นายธนพงษ์ ดอยลอม นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
838 นายฐปบวร แปงบวน นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
839 นายดวงจันทร์ มาตึง นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
840 นายชุ่ม ใจตา นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
841 นายพงษ์นรินทร์ หมื่นสืบ นักปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
842 นางมาลี นฤชัย นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
843 นางสุชีรา วงศ์ชุมภู นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
844 นางณอนงค์ จักร์สุวรรณ์ นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
845 นายสุริยันต์ วงศ์ปะละ นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
846 นายปรีชา ศรีสุทธิ์ นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
847 นางปารมี สุปินะ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
848 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณศร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
849 นายฐปบวร แปงบวน นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
850 นายดวงจันทร์ มาตึง นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
851 นายชุ่ม ใจตา นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
852 นายโสวัตร กาวน นักปฏิบัติการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
853 นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
854 นางดรุณี คำเงิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
855 นางวิลาวรรณ บุญทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
856 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
857 นายศิวดล กุลฤทธิกร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
858 นายวิญญู ครองตาเนิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
859 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
860 นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
861 นายอภิรัตน์ กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
862 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
863 นายบุญย้าย ดวงสนม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
864 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
865 นายมงคล กาสา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
866 นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
867 นางอรดี มานักฆ้อง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
868 นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
869 นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
870 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณศร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
871 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
872 นางดอกรัก ทานิล ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
873 นายประดิษฐ์ ประดับศรี ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
874 นางสาวอรทัย อวดกล้า ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
875 นางวันเพ็ญ บุญยรัตน์ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
876 นายวิรัชชัย ทอดเสียง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
877 นางจิราภา สุวรรณวัจณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
878 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
879 นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
880 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
881 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
882 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผูอำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
883 นายอดุลย์ พลงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
884 นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
885 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
886 นายสาคร ตันจันทร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
887 นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
888 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
889 นายอุดร บุญชุม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
890 นายสันติชัย ไชยดี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
891 นายพัฒนา ยาใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
892 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
893 นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) กรรมการและเลขานุการ และกรรมการการเงิน  
894 นายปราการ ใจดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
895 นายปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
896 นายสรภูมิ จิตรสงวน ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
897 นายจักรพงษ์ คงนุ่น ครู โรงเรียนเถินวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
898 นายอดิศร สวยฉลาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
899 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุล ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
900 ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
901 นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
902 นายเอกรินทร์ แสนทน ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
903 นายธวัชชัย สุวรรณเนตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
904 ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
905 นายอิศรากร พัลวัลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
906 นางพิมฉวี ปิงแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
907 นายไกรทอง ณ ลำปาง ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
908 นายวีระชัย ยะธะนะ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
909 นายพิธี ทองแดง ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
910 นางสาวพัทธนันท์ ใจเด็ด ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
911 นายธรรมชาติ บุญยู่ฮง ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
912 นางสาววราภรณ์ สมวถา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
913 นางสาวอุบลวรรณ อยู่เป็นสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
914 นายธีรพงศ์ ร่องศักดิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
915 นายทวีรัฐ ลาบุตรดี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
916 นายณัฐพนธ์ ทิงาเครือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
917 นายวิทูล อุตมา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
918 นายภานุวัตร แก้วฉวี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
919 นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
920 นายกิตติพงษ์ จำปาเลิศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
921 นายกิตติพัฒน์ คงหมี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
922 นายเมืองแมน รัตนชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
923 นายธนชัย แผ่นทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
924 นายพิเสก ชัยยา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
925 นายเกีรยติศักดิ์ คำไขแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
926 นายภัทรศักดิ์ แปงคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
927 นายเอกศักดิ์ ใจหล้า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
928 นายวีรพล วงค์เรือง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
929 นายสุทัศน์ ลือช นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
930 นายวฬาวุฒิ ศรีใจปัญญา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
931 นางสาวปทิตตา ปัญญากุล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
932 นางสาววิมลวรรณ ทะกันเอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
933 นายโรจน์ณรงค์ มาเสริฐ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
934 นายปรัชญา อิ่นคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
935 นายอติชาติ ยศบุญเรือง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
936 นายสรัญ คำจันทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
937 นายภูเบศ บุญมา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
938 นายวิชชาบูรณ์ มียันต์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
939 นายสุริยัน แก้วประภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
940 นายภูมิพัฒน์ คำปาละ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
941 นายนิติรัตน์ พันธ์ศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
942 นางสาวมนัสนันท์ ศรประเสริฐ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
943 นางสาวหทัยภัทร สุทพัฒน์แก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
944 นางสาวกัญญาพัชร จันทิมา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
945 นายไมตรี อุ่นใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
946 นายฐิติพงษ์ รินฟอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
947 นายชยพล แหลมไธสง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
948 นายอนุชา วัดนนท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
949 นายเอกพงษ์ ลาบโต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
950 นายฐานพันธ์ ชื่นสมบัติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
951 นายปรัญชัย ปากองวัน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
952 นายภูสาร เอี่ยมพุก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
953 นายกฤษณพงศ์ อัฐวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
954 นายณภัทร ทนุชิด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
955 นายพิทักษ์พงษ์ ธีระวิบูลย์ศิลป์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
956 นายณัฐวุฒิ ศรีคำภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
957 นายพฤฒิพิภาคย์ เถาเปียง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
958 นายภูธเรศ อนุสนธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
959 นายนัทธพงศ์ บูรณการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
960 นายกล้ารบ อินแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
961 นายธนกฤต วงษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
962 นายสุทธิเกียรติ ยศสุรินทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
963 นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
964 นายธัญเทพ จันทร์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
965 นายธีระพงศ์ สุขโจม ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
966 นายวัฒนา มโนรมย์ ครู โรงเรียนอรุโณทัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
967 นายอรรถนพ คุ้มมี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
968 นายพลูเทพ ใบกันทา ครู โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
969 นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
970 นายสุธรรม ปั้นสวย ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
971 นายสุรเดช สารอินทร์ ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
972 นายวิจักษณ์ สุวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
973 นายพีระเดช กลยนีย์ ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
974 นางสาววัลลี แซ่พาน ครู โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี  
975 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
976 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธาน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
977 นายประทีป พามณี ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา รองประธานกรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
978 นางสมร ดีพัฒนกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รองประธานกรรมการกลาง จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
979 นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
980 นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
981 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
982 นายมนตรี รุ่งฉัตร ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
983 นางอินทิวร วิชิตนันทน์ ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
984 นางรัตนา บุญคุ้ม ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
985 นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
986 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
987 นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
988 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
989 นายพนัชกร ไชยานนท์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
990 นางพัชรินทร์ สุภายอง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
991 นายศุภกิจ ยะแก้ว ครูโรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
992 นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อย ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
993 นางฐิตารีย์ จีรเธียรกุล ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
994 นายธิปไตย รุ่งเลิศ ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
995 นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
996 นางปภาดา รัตนประทีบ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
997 นายสุริยา ยศธิวงค์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
998 นายนพพร แก้วเทพ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
999 นายวิชาญ ยาวิชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1000 นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1001 นายวิรัตน์ คำขอด ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1002 นายวิชัย วงค์ไชย ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1003 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1004 นางรุ่งรัชนี วิมาละ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1005 นายกิจติพล วุฒิยาสาร ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1006 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1007 นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1008 นายประทีป พามณี ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา รองประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1009 นางสมร ดีพัฒนกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รองประธานกรรมการควบคุม จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1010 นางชนิดาภา สายทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1011 นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1012 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการควบคุมและเลขานุการ จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1013 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
1014 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1015 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1016 นางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1017 นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1018 นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1019 นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1020 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1021 นางสาววศินี วนรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1022 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1023 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1024 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
1025 นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 คณะกรรมการอำนวยการ  
1026 นางจิราภา สุวรรณวัจณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1027 นางเยาวนุช ใจจิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1028 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1029 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1030 นางสาวเจนจิราพร ดาวสุข ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1031 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1032 นายศิวดล กุลฤทธิกร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1033 นายสหรัช สำเนียง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1034 นางดรุณี คำเงิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1035 นางสาวชุลีพร พูลทวี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1036 นางวิลาวรรณ บุญทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3  
1037 นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3  
1038 นายกฤตติภัส ฝั้นศิริ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3  
1039 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3  
1040 นางปารมี สุปินะ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3  
1041 นางสาวจริยา กำลังมาก ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3  
1042 นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6  
1043 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6  
1044 นางสาววีรยา ตะยุนรัมภ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6  
1045 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณศร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6  
1046 นางรัตนา มั่นคง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6  
1047 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6  
1048 นายอภิรัตน์ กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3  
1049 นางสาววรายุ ไชยชะนะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3  
1050 นางสาวศรัญญา สุวรรณะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3  
1051 นางสาวอัญชลี บุศราคำ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3  
1052 นายบุญย้าย ดวงสนม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6  
1053 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6  
1054 นางสาวญานิศา ชมภูมิ่ง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6  
1055 นายวิญญู ครองตาเนิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1056 นางปิลันธา สายคำฟู ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1057 นางสมหญิง ไชยพรม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1058 นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1059 นางสาวสุธาลิณี ตั้งตัว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1060 นายประดิษฐ์ ประดับศรี ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1061 นางสาวอรทัย อวดกล้า ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1062 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1063 นายมารุต เจือตระกูล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1064 นางสาวรัตนา สุภาสอน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1065 นางวันเพ็ญ บุญยรัตน์ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1066 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1067 นายมติ ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1068 นางนิภา ประกาย ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1069 นายวิรัชชัย ทอดเสียง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1070 นางนันทิยา กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1071 นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1072 นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  
1073 นายมงคล กาสา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1074 นางสาวชุลีพร พูลทวี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1075 นางสาวรุ่งนภา ธิสม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1076 นางนภารัตน์ สูตรเลข ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1077 นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1078 นางอรพิน ควรสุวรรณ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  
1079 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1-3  
1080 นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1-3  
1081 นางสาววรัญญา เปี้ยอุด ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1-3  
1082 นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.1-3  
1083 นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.1-3  
1084 นางเบญจมาศ แปงแสน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับชั้น ม.1-3  
1085 นายอาทิตย์ ยี่แก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-6  
1086 นางณัฐวรา ดอนดี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-6  
1087 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-6  
1088 นางสาววัฒนีย์ จอมวิญญาณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-6  
1089 นางสมทรง ชูวุฒยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1090 นางทัดดาว เปี่ยมสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1091 นางศิริพร อินถาบุตร ครู โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1092 นางวิไลลักษณ์ ทองสาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1093 นางทิพวรรณ กรรมสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1094 นางวัฒนะ ทองปัญญา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1095 นางสุชาวดี ขันโท ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1096 นางพิมลแข สุวรรณกนิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1097 นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1098 นางวีณา ศิรประภาศิริ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1099 นางณัชชรีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1100 นางสามปอยดง เครือนันตา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1101 นางสุกัลยา ตั้นชีวะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1102 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1103 นางศิริวรรณ ชมภูแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1104 นายบุญส่ง ศิริฤทธิจันทร์ ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1105 นางจันทร์เพ็ญ นาวาระ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1106 นางสาวละเอียด ทะนันชัย ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
1107 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1108 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1109 นางปียานันต์ รักพานิช ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1110 นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1111 นายวสันต์ ขัดชุ่มแสง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1112 นางจิราพร กันฟัก บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1113 นางสาวพลอยไพลิน เครือสุวรรณ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1114 นางสาวณิวรรณยา สุวรรณแพร่ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1115 นางสาวณิวรรณยา สุวรรณแพร่ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1116 นางสาวชลธิชา เถาสละ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1117 นางสาวศาวิณี สัตย์จริง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1118 นางชนิดาภา สายทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1119 นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1120 นางพรทิพย์ ขัดชุ่มแสง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
1121 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1122 นางกัลย์ฐิตา ศรัทธาจารุพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1123 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1124 นางปียานันต์ รักพานิช ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1125 นางจิราพร กันฟัก บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1126 นางสาวพลอยไพลิน เครือสุวรรณ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1127 นางสาวณิวรรณยา สุวรรณแพร่ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1128 นางสุรีย์รัตน์ ก๋องป้อ แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1129 นางผะเนียด แนวพรม แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1130 นางสาวปุญณภา ชมภูทิพย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1131 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
1132 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1133 นายสุรินทร์ รินศรี ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1134 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1135 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1136 นายอำนวย ไชยนาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1137 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1138 นายธนภพ กรุงวงศ์ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1139 นายรติกรณ์ เปี้ยอุตร บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1140 นางสาวพรณิภา ตุ้ย บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1141 นายอาสิทธ์ พิจอมบุตร นักศึกษาราชภัฏลำปาง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1142 นายนันทชัย จิตรสว่าง นักศึกษาราชภัฏลำปาง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1143 นายปิยะ กาวิโล นักศึกษาราชภัฏลำปาง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1144 นายสานิตย์ ถาบุญชู นักศึกษาราชภัฏลำปาง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1145 นายวุฒิกร นันพนัด นักศึกษาราชภัฏลำปาง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1146 นายนัธพล วิชาเถิน นักศึกษาราชภัฏลำปาง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1147 ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1148 นายอิสเรศ พรหมศิลป์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1149 นายสานิตย์ เตชะสาย ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1150 นายวัชรพล เหมืองจา ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและช่างเทคนิค  
1151 นางอรัญญา สิงห์คะ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1152 นางจินตนา สิริสุขะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1153 นางอุบล พิทักษ์ทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1154 นางสาวชลธิชา เถาสละ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1155 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1156 นางสาวสาวิณี สัตย์จริง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1157 นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1158 นางเครือวัลย ์ ไชยวงศ์ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1159 นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1160 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1161 นางชนิดาภา สายทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1162 นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1163 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ  
1164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานกรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองประธานกรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย ศรีสวย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการและเลขานุการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1167 นางเกสร ศรีสวย ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1168 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1169 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1170 นางสาวปนิชา คันทะวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1171 นางรัชนี โพธิศาสตร์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1172 นางจิดาภา เฟื่องฟู ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1173 นางธนิตา สูงติวงศ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1174 นางสาวภุมริน ตันบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1175 นางเดือนเพ็ญ อภิวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1176 นางผ่องพรรณ จิตสง่า กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1177 นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1178 นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1179 นายมนัส จงจิตร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1180 นายจิตต์ตฤน เกตุหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1181 นางสาวรวีวรรณ คำเมืองไหว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1182 นางสาววชิราญาณ์ มาดา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1183 นางหนึ่งฤทัย ทองประสม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1184 นางสุภาพร หลักคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการการเงินคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1185 นางสาวดวงใจ ผัดวัง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการการเงินคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1186 นางสาวกนกพร นิลแพทย์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1187 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1188 นายภูริต คันธชุมภู รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1189 นายรัชวุฒิ ปรารถนา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1190 นางปริศนา วรรณารักษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1191 นางปฏิมา นรภัทรพิมล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1192 นางสาวพิชญา คำปัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1193 นายทรงพล เฟื่องฟู กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1194 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1195 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1196 นางปฏิมา นรภัทรพิมล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1197 นางพรรณี ช้างเพ็ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1198 นางสาวกาญจนา อุ่นจันตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1199 นางนิธิวดี วีเกต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1200 นายมาณพ ปิยชาติวัฒนกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1201 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจซื่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1202 นางสาวอมรรัตน์ กรรณิการ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1203 นางสาวพลอยศิริ จันทน์ผา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1204 นางรจนา จันทร์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1205 นางจันทน์ผกา พิจอมบุตร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1206 นางมาลา จิตรรักชาติ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1207 นางทิพวรรณ ศรีธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1208 นายวิทวัส วงค์ขัดนนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1209 นางสาวปุณิกา เชื้อบุญยืน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1210 นางสาวมัสยา จานชา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1211 นางสาวจารุวรรณ ปันจักรคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1212 นางสุภาพรรณ คงสนุ่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1213 นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1214 นางสาวปนิชา คันทะวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ประสานงานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
1215 นายไชยวิทย์ ไชยเรือน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1216 นายธีรพล ฤทธิไตรภพ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1217 นายฐิติ นครสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1218 นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1219 ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วัศ ร่วมชาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1220 นายบุญเรือง เองเดียว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1221 นายชลชา สถาปัตย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1222 นายปภพ สุรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1223 นายอุทิศ กัลยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1224 นายนพดล เทพจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1225 นายธีรภัทร ธงวิชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1226 นางจันทร์จิรา ทิพย์เลิศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1227 นายสกล ศิริผ่อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1228 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1229 นายทรงพล เฟื่องฟู รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1230 นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1231 นางจันทกาน ดวงมาลา กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1232 นางอุบล พิทักษ์ทา กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1233 นางระวีวรรณ ปฏิมาพรเทพ กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1234 นายสัจจา สัจจะเดช กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1235 นายยุทธวรรษ คำวิชัย กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1236 นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1237 นางสาวแจ่มจันทร์ งามตา กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1238 นางสาวชุตินันท์ สิงหศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1239 นางประภัสสร แก้วสถิตย์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1240 นางสาวพิมรดา เชื้อทอง กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1241 นางนัยนา สังขกรม กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1242 นางธมลพรรณ์ ยอดคำ กรรมการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1243 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1244 นางประพิศ ใหม่คามิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1245 นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1246 นางสาวอรอนงค์ นามวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1247 นางสาวดานุมาศ ทิยาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1248 นางสกาวรัตน์ เชียงทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1249 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1250 นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1251 นายปฏิจักร ประขัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1252 นางนันทชา จันทรธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1253 นางพนารุ้ง ดุลยธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1254 นางสาวเนตรชนก วิชัยโน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1255 นางทัศนพร นามวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1256 นางสาวชนกพร คำตาบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1257 นางสาววรรณิษา นางแล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1258 นางศิริพร หลวงหล้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1259 นางสาวภัทรพรรณ สีเขียว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1260 นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตมนตรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1261 นางสาวชฎาพร ยินดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1262 นางวรีรัตน์ กันทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1263 นางสาวนงนุช จิตตา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1264 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1265 นายบุญโปรด ตริไตรรักษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1266 นายสำราญ สูงติวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1267 นายปภพ สุรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1268 นายชลชา สถาปัตย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1269 นายเทียนชัย ปะละน่าน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1270 นายอำนวย สูงปลูก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1271 นายไกวัลย์ ขันอ้าย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1272 นายพุทธ ฟ้าคำตัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1273 นางจันทร์ศรี ตาจีน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1274 นายบุญเรือง เองเดียว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1275 นายเจริญ อินนั่งแท่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1276 นายสะเอี่ยม ศรีสุทธะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1277 นายประสิทธิ์ โสวะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1278 นายทวีศักดิ์ บุญทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1279 นายสมบูรณ์ คำตาบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1280 นายอดุลย์ ราชคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1281 นายสมาน อุไชยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1282 นายคุณากร อินตาโย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1283 นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1284 นายมนูญ กิติกุศล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1285 นางวลัยพรรณ ฝั้นจักสาย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1286 นางสาวแจ่มจันทร์ งามตา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1287 นางโสรัตยา เกตุสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1288 นางบุญทอง ขัตติพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1289 นางจันทร์ศรี ตาจีน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1290 นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1291 นายพิพัฒน์ ปัญญาแวว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1292 นางสาวนวรัตน์ แดงทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1293 นางสาววลัยพร สุขสบาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1294 นางสาวเฟื่องฟ้า หอมจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1295 นายวสันต์ อุปละสืบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1296 นางสาวอารดา ศิริรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1297 นางสาวจิราภรณ์ แก้วโมลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1298 นางสาวเกตุสิริ ศรีใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1299 นางสาวศุภลักษณ์ แสนหลวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1300 นางสาวประภากร ปาพู กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1301 นางสาวอารีรัตน์ คนสูง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1302 นางสาวลัดดาวรรณ งามสวย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1303 นางสาวธิดาวรรณ เครือคำขาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1304 นางสาวนิภา วัฒนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1305 นางโสรัตยา เกตุสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานอาชีพ)  
1306 นางศศิธร บุญชุม เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1307 นางสาวอำพิกา เชื้อคำลือ เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1308 นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1309 นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1310 นางสาวกาญจนา อุ่นจันตา เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1311 นางนิธิวดี วีเกต เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1312 นางชมพูนุช ต๊ะแสง เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1313 นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้ เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1314 นายวรวิทย์ คำดี เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1315 นางสาวธนัฎฐา หาญจักรคำ เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1316 นางฐารดี วงค์ษา เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1317 นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1318 นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1319 นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.เขต35 คณะกรรมการการเงิน สพม.เขต35  
1320 นายสุรินทร์ รินศรี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1321 นางจินตนา สิริสุขะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1322 นางกัลย์ฐิตา ศรัทธาจารุพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1323 นางอุบล พิทักษ์ทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1324 นางปียานันต์ รักพานิช ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1325 นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1326 นางสาวณิวรรณยา สุวรรณแพร่ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1327 นางสาวพลอยไพลิน เครือสุวรรณ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1328 นางจิราพร กันฟัก บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1329 นายวสันต์ ขัดชุ่มแสง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1330 นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1331 นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1332 นางพรทิพย์ ขัดชุ่มแสง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1333 นางอรัญญา สิงห์คะ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1334 นางสาวชลธิชา เถาสละ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1335 นางสาวศาวิณี สัตย์จริง บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1336 นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1337 นายธนภพ กรุงวงค์ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1338 นายรติกรณ์ เปี้ยอุตร บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1339 นางสาวพรณิภา ตุ้ย บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1340 นางสายแก้ว อุ่นใจ แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1341 นางคำปัน แฮตุ้ย แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1342 นางสมพร ปาสืบ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1343 นางรัชนี วงค์แก้วมูล แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1344 นางสุรีย์รัตน์ ก๋องป้อ แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1345 นางผะเนียด แนวพรม แม่บ้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1346 นางเกสร ศรีสวย ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  
1347 ว่าที่ ร.ต.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1348 นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1349 นายสุรพงษ์ เพ็ชรหาญ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1350 นายปกรณ์ สันตกิจ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1351 นายพงษ์พร พันธุ์เพ็ง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1352 นายชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1353 นายอนุกิจ เสาร์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  
1354 นางพิกุล แสงงาม อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการกำหนดหัวข้อ(Theme) สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]