หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 3 ห้อง 231 14 ธ.ค. 2559 09.00-20.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.1 4.สำเนาบทพูดสุนทรพจน์จำนวน 3 ชุด ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิ
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 3 ห้อง 236 14 ธ.ค. 2559 09.00-20.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.1 4.สำเนาบทพูดสุนทรพจน์จำนวน 3 ชุด ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิ
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 3 ห้อง 231 15 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 232 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ปริ้นสคลิปมาส่ง จำนวน 3 ชุด
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 3 ห้อง 236 15 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 235 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ปริ้นสคลิปมาส่ง จำนวน 3 ชุด
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 633 14 ธ.ค. 2559 09.00 - 15.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา 3. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 3 ห้อง 236 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 235 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบ ปพ.1 ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ส่งบทพูด ทาง E-mail: lks.korea66@gmail.com ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2551
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 2 ห้อง 226 14 ธ.ค. 2559 09.00-20.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.1 4.สำเนาบทพูดเพื่ออาชีพ จำนวน 3 ชุด ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัด
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 14 ธ.ค. 2559 09.00-20.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.1 4.สำเนาบทพูดเพื่ออาชีพจำนวน 3 ชุด ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดส
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 2 ห้อง 226 15 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 225 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ปริ้นสคลิปมาส่ง จำนวน 3 ชุด
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 15 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 215 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ปริ้นสคลิปมาส่ง จำนวน 3 ชุด
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 631 14 ธ.ค. 2559 09.00 - 15.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา 3. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 16 ธ.ค. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.00-12.45 ณ เก็บตัว ห้อง 215 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบ ปพ.1 ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที , ส่งบทพูด ทาง E-mail: lks.korea66@gmail.com ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ 14 ธ.ค. 2559 09.00-20.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.1 4.สำเนาบทละครจีนจำนวน 3 ชุด ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ 15 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 213,214 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ปริ้นสคลิปมาส่ง จำนวน 3 ชุด
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 634 14 ธ.ค. 2559 09.00 - 15.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา 3. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ 16 ธ.ค. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.00-12.45 ณ เก็บตัว ห้อง 213,214 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.1 ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 212 14 ธ.ค. 2559 09.00-20.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.1 ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 212 15 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 211 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ปริ้นสคลิปมาส่ง จำนวน 3 ชุด
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 636 14 ธ.ค. 2559 09.00 - 15.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดาและมารดา 3. ใบปพ.๑ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 212 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ณ เก็บตัว ห้อง 211 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐาน มาในวันลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ใบปพ.1 ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ,ส่งบทพูด ทาง E-mail: lks.korea66@gmail.com ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]