หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 2 ห้อง 621 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 2 ห้อง 621 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 2 ห้อง 623 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 2 ห้อง 623 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 1 ห้อง 614 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 1 ห้อง 614 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 1 ห้อง 612 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 1 ห้อง 612 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 3 ห้อง 736 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 3 ห้อง 736 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 3 ห้อง 738 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 3 ห้อง 738 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 2 ห้อง 727 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 2 ห้อง 727 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 2 ห้อง 724 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 2 ห้อง 724 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 2 ห้อง 722 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารมั่นคงเสด็จ ชั้น 2 ห้อง 722 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 3 ห้อง 731 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อาคารเพชรวิชา ชั้น 3 ห้อง 731 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ห้อง ห้องศุูนย์อีเลคทรอนิค 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ห้อง เวทีลานธรรม 13 ธ.ค. 2559 09.00
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ห้อง เวทีลานธรรม 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ห้อง ห้องศูนย์อิเรคทรอนิค 14 ธ.ค. 2559 09.00
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารเรียนรวม 45 ชั้น 2 ห้อง สโลป 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารเรียนรวม 45 ชั้น 2 ห้อง สโลป 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หอประชุมจันทร์ผา 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หอประชุมจันทร์ผา 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 3 ห้อง นครลำปาง 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 3 ห้อง นครลำปาง 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 ห้อง เวียงละกอน 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 ห้อง เวียงละกอน 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารวิทยาการจัดการ ตึก36 ชั้น 8 ห้อง ธัญรัตน์ 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารวิทยาการจัดการ ตึก36 ชั้น 8 ห้อง ธัญรัตน์ 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารวิทยาการจัดการ ตึก36 ชั้น 1 ห้อง ธัญญากร 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารวิทยาการจัดการ ตึก36 ชั้น 1 ห้อง ธัญญากร 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง ฝ้ายคำ 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง ฝ้ายคำ 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง บัวตอง 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง บัวตอง 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ ห้อง 931 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ ห้อง 931 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ ห้อง 935 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ ห้อง 935 14 ธ.ค. 2559 08.00-16.00
-
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง โอฬารโรจน์ 13 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 33
08.00-18.00
-
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง โอฬารรัตน์ 13 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ห้อง โอฬารรัตน์ 14 ธ.ค. 2559 08.00-18.00
-


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]