หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 3 ห้อง 336 15 ธ.ค. 2559 09.00-10.30 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 3 ห้อง 336 16 ธ.ค. 2559 09.00-10.30 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 334 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 335 15 ธ.ค. 2559 09.00-10.30 08.00 ลงทะเบียนกรรมการตัดสิน ลงทะเบียนนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 334 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 335 16 ธ.ค. 2559 09.00-10.30 08.00 ลงทะเบียนกรรมการตัดสิน ลงทะเบียนนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 4 ห้อง 346 15 ธ.ค. 2559 09.00-10.30 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 4 ห้อง 346 16 ธ.ค. 2559 09.00-10.30 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 3 ห้อง 331 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน , เก็บตัวนักเรียนห้อง 321
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 3 ห้อง 331 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน ,ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวห้อง 321
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 342 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 343 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 344 ห้องสอบที่ 4 ห้อง 345 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00 ลงทะเบียนกรรมการตัดสิน ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
09.00 แข่งขันตอบคำถามจากบทอ่านวรรณคดี
10.30 แข่งขันอ่านออกเสียงบทวรรณคดีเป็นทำนองเสนาะ
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารธีรอนงค์ ชั้น 4 ห้อง ห้องสอบที่ 1 ห้อง 342 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 343 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 344 ห้องสอบที่ 4 ห้อง 345 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00 ลงทะเบียนกรรมการตัดสิน ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
09.00 แข่งขันตอบคำถามจากบทอ่านวรรณคดี
10.30 แข่งขันอ่านออกเสียงบทวรรณคดีเป็นทำนองเสนาะ
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 3 มี 2 ห้อง ชั้น 4 มี 1 ห้อง ห้องสอบที่ 1 ห้อง 433 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 435 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 443 15 ธ.ค. 2559 09.00-10.00 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 3 มี 2 ห้อง ชั้น 4 มี 1 ห้อง ห้อง ห้องสอบที่ 1 ห้อง 433 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 435 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 443 16 ธ.ค. 2559 09.00-10.00 08.00 ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]